Дейност 2 – Провеждане на процедури за избор на изпълнители

Обратно към съдържанието на Проект № BGCULTURE-1.001-0008

Организация отговорна за изпълнението на дейността
Регионален исторически музей – Пазарджик

Описание на Дейност 2 – Провеждане на процедури за избор на изпълнители

За успешното изпълнение на проекта се предвижда да бъдат проведени процедури за избор на изпълнител по ЗОП. Всички необходими тръжни документации ще бъдат подготвени и процедурите за избор на изпълнител ще се организират и проведат от външен експерт, отговорен за провеждането им.
Предвижда се да бъдат подготвени и проведени следните обществени поръчки:
I. Извършване на строително-ремонтни дейности, пряко свързани с ревитализиране на интериора и екстериора на пространството
1. Премахване на окачен таван.
2. Монтиране на сигнално-охранителна система за осигуряване на защитата на експонираните движими културни ценности.
3. Монтиране на система за пожароизвестяване и система за гасене на пожар.
4. Изграждане на емпоре (втори непълен етаж) с рампа , изградено от метална конструкция по проект, изработен от проектант-конструктор.
5. Закриване на отвори (прозорци) с метални решетки.
6. Монтиране на климатична и вентилационна техника.
7. Монтиране на осветление – общо осветление – тоководни шини за релсов монтаж, лед прожектори за релсов монтаж, водещо осветление – чрез интегриране на LED системата директно в пода.
8. Под – покриване с винилова (PVC) настилка.
9. Стени – поставяне на изолация на външни стени; цялостно шпакловане и боядисване.
10. Таван – боядисване.
Описаните СМР се извършват от избрания по реда на ЗОП изпълнител, спазвайки Техническите спецификации, изискванията по Договора и Законовите разпоредби. По време на строителството Изпълнителят ще:
– поеме пълна отговорност за качественото и срочно изпълнение на дейностите по договора;
– съставя пълно и правилно всички актове и протоколи по време на строителството;
– осъществява лабораторен контрол с акредитирана строителна лаборатория при спазване на действащите нормативни документи;
II. Доставки:
1. Доставка на интерактивна техника – ще се закупят и внедрят следните интерактивни технологии – 16 броя професионални дисплеи, които ще оформят видео стена, 3 информационни дисплея, 1 интерактивен под, 1 проектор с 1 екран за прожекции, мини компютри, които ще управляват техниката и ще съхраняват дигиталното съдържание.
2. Доставка на витрини – ще бъдат закупени 24 броя витрини, проектирани според специфичните изисквания за съхраняване на експонатите и съобразно тематико-експозиционния план за зала „Археология“. Експозиционните витрини са подчинени на условията за осигуряване на максимално пълноценно възприятие на културните ценности от посетителите, леко и безпроблемно обслужване от служителите на музея, възможности за преаранжиране на нивата на витрините и витрините в пространството, сигурност на експонатите, възможности за лесно и бързо преобразуване на експозиционния обем. Витрините ще бъдат изработени от висококачествени, дълготрайни и устойчиви материали и ще отговарят на изискванията за опазване, съхранение и представяне на движими културни ценности.
III. Услуги – Изработване на софтуер за интерактивни технологии и изработване на мобилно приложение за добавена реалност
За интерактивната техника ще бъде разработен софтуер, който ще представя триизмерни изображения на артефакти, модели на древни сгради, показвани и подвижно чрез 3D анимация на сензорните екрани и устройства. Ще бъде разработено приложение, което ще води посетителите през атрактивните и интерактивни места в експозицията.

Месец за стартиране на дейността – 1

Продължителност на дейността (месеци) – 5

Стойност: 2 517,38 лв.

Забележка: Публикациите на сайта отразяват единствено мнението на Регионален исторически музей – Пазарджик и Програмният оператор на Програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“ не носи отговорност за съдържанието на информацията.