Дейност 1 – Управление на проекта

Обратно към съдържанието на Проект № BGCULTURE-1.001-0008

Организация отговорна за изпълнението на дейността
Регионален исторически музей – Пазарджик

Описание на Дейност 1 – Управление на проекта

Дейността включва добро изпълнение на проекта, финансово управление и контрол, вътрешен мониторинг. Организацията и управлението на проекта ще се осъществява от сформиран екип за управление на проекта, който включва: ръководител на проекта, координатор, финансов експерт и технически сътрудник. За да се постигнат очакваните цели, резултати и ползи, основополагащи принципи при организирането и управлението на проекта ще бъдат: оптимално използване на наличните човешки ресурси; ясно дефинирани правила и ред за комуникация и отчитане; ограничаване на рисковете пред успешната реализация на проекта; ясно структуриране и разпределение на задачите по реализацията на проекта във времето; ясно разграничаване на функциите и отговорностите на всеки един член на екипа; равенство, координация и партньорство между всички участници в управлението на проекта. За гарантиране спазването на тези принципи и с цел качественото, в рамките на заложените времеви и финансови параметри, изпълнение на проекта след стартирането му, екипът: ще се запознае с условията и приложимите процедури за изпълнението на проекта; ще се запознае с определението за нередност, както и с правилата за докладване и отчитане на нередности; ще приеме подробен план за изпълнението на проекта с адаптирането му към реални дати и ясно разпределение на конкретните задачи на всеки член на екипа във времето; ще приеме разработените описания на задълженията, отговорностите и организационните взаимоотношения за всяка една длъжност в екипа по проекта; ще обсъди графика за провеждане на обществени поръчки и съществуващите рискове за изпълнението му; ще гарантира спазването на разпоредбите на действащото законодателство, отнасящо се до управлението и изпълнението на проекта, възлагането на обществени поръчки и осигуряването на равни възможности; ще се осигури пълна прозрачност и проследимост на извършените по проекта дейности и направените разходи.

Месец за стартиране на дейността – 1

Продължителност на дейността (месеци) – 21

Стойност: 56 771,54 лв.

Забележка: Публикациите на сайта отразяват единствено мнението на Регионален исторически музей – Пазарджик и Програмният оператор на Програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“ не носи отговорност за съдържанието на информацията.

137total visits,1visits today