Отчет за 2021

О Т Ч Е Т
З А  Д Е Й Н О С Т Т А  Н А
Р Е Г И О Н А Л Е Н  И С Т О Р И Ч Е С К И  М У З Е Й
П А З А Р Д Ж И К
П Р Е З  2 0 21  Г О Д И Н А

 ПРИОРИТЕТИ ПРЕЗ 2021 ГОДИНА  

• Изготвяне на тематико-експозиционна документация за зала „Археология“.
• Изготвяне на тематико-експозиционна документация за зала „Възраждане“.        
• Изготвяне на научни паспорти.
• Професионално заснемане на движими културни ценности.
• Кандидатстване за финансови средства за създаване на нова експозиции в зала „Археология“.
• Проучвания на археологически обект „Селищна могила Юнаците“.

1. Събирателска и фондова дейност: 

• Постъпили дарения на книги, снимки, документи и предмети от граждани, организации и фирми в отделите „Етнография“, „История на България XV-XIX век“, „Нова история“ и „Най-нова история“ – общо 2 178 единици. Част от тях са преминали през процес на идентификация, други продължават да се обработват.
• Извършена идентификация на находки от археологически проучвания, на дарения, откупки и присъдени в полза на държавата предмети. През 2021 година са работили 36 комисии по идентификация. От тях са приключили работа 28 комисии, както следва:
а/ Археология – 4 комисии;
б/ Етнография, Възраждане, Нова история, Най-нова история – 24 комисии.
• Комисиите, приключили работа през годината, са съставили 687 експертни заключения за движими културни ценности, както и описи с предмети, които не са движими културни ценности
Осем комисии продължават работата си по идентификация и през 2022 г.
• Инвентиране на всички движими културни ценности и вещи, идентифицирани през годината.
Дигитализирани са 5 863 движими културни ценности от основния фонд на отделите „Археология“, „Етнография“, „История на България XIV – XIX век“, „Нова история“ и „Най-нова история“.
• Извършвани ежемесечни проверки за състоянието на културните ценности и експозициите в обектите на музея от специално назначена комисия.
Извършена инвентаризация на движимите културни ценности от благородни метали и скъпоценни камъни или украсени с тях от фонда на РИМ – Пазарджик.
Извършена инвентаризация по репрезентативния метод на движими културни ценности от фонда на РИМ – Пазарджик.
Извършена инвентаризация на библиотечния книжен фонд в специализираната библиотека на РИМ – Пазарджик.
• Приемане по график на материали за Научния архив.
• Продължава работата по изготвянето на научни паспорти. През годината са създадени общо 1 045 научни паспорта на културни ценности от основния фонд на отделите „Археология“, „Нова история“, „Най-нова история“.
Реставрирани и консервирани са 102 археологически движими културни ценности от фонда на РИМ – Пазарджик.
• Обработка и дешифриране на събран теренен материал от етнографски експедиции в областта.

2. Експозиционна дейност:             

            РИМ – Пазарджик участва през годината в организирането и представянето на 14 изложби:

Централна сграда:
1. „130 години от рождението на проф. Иван Батаклиев“ – 21 януари – 26 февруари
2. Постерна изложба „Светини от Април 1876 г.“, съвместно с 11 музея – 20 април – 20 юни
3. „От ръката тревненска“, гостува СМРЗИ – Трявна – 9 юли – 13 август
4. „75 години бригадирско движение“ – 10 септември – 31 декември
5. „Пазарджишката възрожденска интелигенция“ – 21 септември – 25 февруари 2022 г.

Етнографска експозиция:
6. Фотоизложба „Гергьовден“ (по проект, финансиран от НФК) – 17 декември 2020 – 31 май   
7. „С ухание на казанлъшка роза“, гостува ИМ „Искра“ – Казанлък – 8 юли – 12 септември

Къща музей „Константин Величков“:
8. „Българийо, аз всичко тебе дадох“, гостува НЛМ – София – 20 април – 31 май

Гостуване на музея в страната:
9. „Българска археология 2020”, в НАИМ – БАН – 12 февруари – 2 май
10. „Родопска сватба“, гостува в ИМ – Брезник – 29 април – 27 юли
11. „Опазваме миналото, с поглед в бъдещето: Находки от археологически и консервационни проекти в България, подкрепени от фондация „Балканско наследство“ – в РИМ – Варна –  24 юни – продължава
12. „Родопска сватба“, гостува в СМРЗИ – Трявна – 15 юли – 11 август
13. „130 години от рождението на художника Димитър Гюдженов `(1891 – 1979)“, съвместно със седем галерии в ХГ – Стара Загора – 29 юли – 31 август
14. „Лесичовското съкровище“ – гостува в с. Лесичово – 4 септември

 През годината за посетители работиха всички постоянни експозиции на музея:
1. Лапидариум – централна сграда на музея, пл. „К. Величков“ № 15.
2. „Археология“ – зала „Археология“, централна сграда на музея, пл. „К. Величков“ № 15.
3. „Османско владичество и националноосвободителни борби (XV-XVIII век)“ – зала „Археология“, централна сграда на музея, пл. „К. Величков“ № 15.
4. „Възраждане и националноосвободителни борби на българския народ (XV-XIX век)“ – зала „Възраждане“, централна сграда на музея, пл. „К. Величков“ № 15.
5. „Пазарджик от Освобождението до средата на XX век“ – зала „Нова история“, централна сграда на музея, пл. „К. Величков“ № 15.
6. Етнографска експозиция, ул. „Отец Паисий“ № 8.
7. Къща музей „Константин Величков“, ул. „Теодор Траянов“ № 6,

както и други изложбени зали и обекти:
8. „Средновековната крепост Цепина“ – изложба с културни ценности от фонда на РИМ – Пазарджик, експонирана за петгодишен период в две зали на Туристическо-информационен център „Цепина“ до с. Дорково, община Ракитово.
9. Археологически обект „Селищна могила Юнаците“ до с. Юнаците, община Пазарджик. 

            ПОСЕТИТЕЛИ за 2021 г. – 8 215 души. 

Наблюдава се минимален ръст на посетителите от 0.4% спрямо 2020 г., но по отношение на 2019 г. намалението на посетители е драстично и се дължи на принудително затваряне на музеите, ограниченията за групови посещения и въведения зелен сертификат вследствие на обявената пандемия в последните две години.

Посетителите са разпределени по възрастови групи, както следва:
а/  деца до 7 г. –      272 души;
б/  ученици –        3 194 души;
в/  студенти –          650 души; 
г/  възрастни –      3 864 души;
д/  чужденци –         123 души;     
е/  пенсионери –      112 души.     

С платен вход: 4 702 души.
С безплатен вход: 3 513 души. 
Изнесени общо 109 беседи във всички посочени по-горе изложбени зали и обекти на музея.

Други прояви на музея и в музея:
Връчване на  Наградата „Културен чек“ (инициатива от програмата за поощрение Граждански импулс на Община Пазарджик) от Кмета на Община Пазарджик Тодор Попов на тазгодишните зрелостници с отличен успех и на млади хора с успехи в изкуството или друга сфера на обществения живот, 1 юни.
• Участие във възпоменателна церемония за загиналите войници от 27-и пехотен Чепински полк, организирана от СОСЗР пред паметника на полка, 4 юни.
Джаз концерт на Дани Бел в рамките на фестивала „Арт идея-арт алея“, 8 юни.
„Лято с музея“ проведени занимания с деца по специална програма в Централната сграда, в Етнографската експозиция и къща музей „К. Величков“, 21 юни – 16 юли.
Нощ на музеите, 3 юли.
Концерт на мандолинен оркестър „Елена Генова“, 3 юли;
Джаз концерт на Весела Морова, 3 юли;
Проведени археологически проучвания на обект „Селищна могила Юнаците“ с финансиране от РИМ – Пазарджик, 12-29 юли.
Проведени археологически проучвания на обект „Селищна могила Юнаците“ съгласно договор с Министерство на културата за финансиране на обекта, 30 юли – 28 август.
Концерт на „Трио Владигерови и приятели“, 7 септември.
• Участие в заснемане на календар от фондация „Български корени”, октомври.
• Четири сватбени ритуала, проведени в Централната сграда и в Етнографската експозиция – през годината.
• През годината експозициите в централната сграда на музея бяха посетени от ученици от училищата: ОУ „Иван Батаклиев“, НУ „Н. Фурнаджиев“, СОУ „Г. Бенковски“, СОУ „Л. Каравелов“, СОУ „Г. Брегов“, 40 СОУ „Луи Пастьор“ – София, ОУ „Хр. Ботев“ – Пазарджик и други.                

3. Научно-изследователската дейност:
• Издаден Годишник на РИМ – Пазарджик, том XI, май.
Издадена дипляна на български и на английски език по проект „Голям празник Великден, по-голям – Гергьовден…“, януари.
Участие в теренни археологически проучвания на Обект 1, с. Мировяне, община Столична, по договор между НАИМ – БАН и Булгартрансгаз, 10 април – 4 юни.
Проведени археологически проучвания с участието на археолози от музея на обект „Селищна могила Юнаците“, 12 юли – 28 август.
Участие в теренни археологически проучвания на Обект 6 по трасето на ж.п.л. в участък Оризово – Михайлово, по договор между НАИМ-БАН и НКЖИ, 02 – 31 август.
Участие в теренни археологически издирвания в землищата на с. Априлци и с. Сбор, Пазарджишка област по договор между НАИМ-БАН и МК, 29 октомври – 15 ноември.
Изготвяне на документация за нова експозиция в зала „Археология“ (концепция, структура, тематико-експозиционен план), януари – юли.
Теренни обходи, събиране на материали и записани интервюта в гр. Пазарджик и с. Нова Махала, септември-декември.
Изготвяне на документация за нова експозиция в зала „Възраждане“ (концепция, структура, тематико-експозиционен план), цялата година. 

Участие на специалисти от РИМ – Пазарджик в Международни и Национални научни конференции, работни срещи, кръгли маси, годишнини, практически семинари, откриване на изложби, представяне на книги, обучителни курсове, както следва:
Национална научна конференция „Априлското въстание 1876 година: Исторически и историографски аспекти“, Панагюрище, 12-13 май.
Международен форум „Културата и бизнесът – заедно в дигиталния свят“, реализиран под егидата на кампанията „Чудесата на България“ и най-голямата неправителствена организация за опазване на културното наследство „Европа Ностра“, 30 август.
Национална научна конференция, организирана от ЦИНКН към катедра „Етнология“ на ПУ „Паисий Хилендарски“, която е част от национална научна програма „Културно-историческо наследство, национална памет и обществено развитие“, Пловдив, 1 октомври.

Служители на Регионален исторически музей – Пазарджик с книги, статии, съобщения, публикувани през 2020 г. или предоставени за предстоящо публикуване в различни издания:

Адриана Божкова, Любен Лещаков, Ваня Петрова, Деница Илиева, Красимир Лещаков, Яна Димитрова, Таня Джанфезова, Марлена Янева. Селище от ранната бронзова епоха край кв. „Мировяне“, гр. София. В Ал. Станев, Цветозар Йотов. Сердика – Средец – София, VІІІ, София 2020 г.

Бойко Сираков, Георги Геров, научно съобщение „Спортът в Пазарджик“, публикувано в Годишник на РИМ – Пазарджик, том ХI.

Десислав Христов, научна статия „100 години от убийството на Михаил Такев – министър, политик, държавник“, публикувана в Годишник на РИМ – Пазарджик, том ХI.

Любка Тодорова, научна статия „Кръстове-енколпиони и процесийни кръстове от фонда на РИМ – Пазарджик“, публикувана в Годишник на РИМ – Пазарджик, том ХI.

Мария Йорданова, научна статия „Лицата зад маските. Структура на обредната роля /обреден персонаж/ в маскарадните игри – с. Варвара, Пазарджишко“, публикувана в Годишник на РИМ – Пазарджик, том ХI.

Пенка Николова, научно съобщение „Изложба „Величковият род“, публикувано в Годишник на РИМ – Пазарджик, том ХI.            

4. Рекламна дейност:
• Администриране на сайта на РИМ – Пазарджик чрез периодично публикуване на информация за предстоящи събития и изложби, както и други актуални съобщения и новини, отбелязване на национални и международни празници.
• Актуализиране и администриране на фейсбук страницата на РИМ – Пазарджик – периодично публикуване на информация за предстоящи събития и изложби; публикуване на съобщения и новини; създаване на албуми със снимки и публикуване на снимки в дневника на фейсбук от събития, проведени в РИМ – Пазарджик или участието на музея в такива.
• Изработване на керамични предмети с търговско предназначение от реставратора на музея.
• Информация за институцията може да се види в телевизии, печатни издания, радиа, специализирани сайтове като: БНР – Хоризонт, БНР – Пловдив, Телемедия – Пазарджик, в. Труд, в. „Знаме“, в. „Марица“, „Пз-инфо“, „Виделина“, „Па медия“, „Па-1“, „Пз днес“, Радио „Фокус“, bg, Dariknews.bg, Monitor.bg, dnes.bg, vip-velingrad.com, Desant.net, Dnesiutre.bg, novini247.com и др.
• Дадени интервюта от служители на музея в централни и местни медии, в специализирани сайтове и печатни издания: БНТ „10 000 крачки“, БНР, програма „Христо Ботев“, БНР – Пловдив, Блумберг ТВ, „Телемедия“ – за предаването „Акценти“, в. „България днес“, Наука.БГ, Monitor.bg, Darikradio.bg, в. „Знаме“, „Па медия“, „Па-1“, etv.bg          (Хасково) и др.
• Рекламно участие на музея в Пътеводител на България.
• Представена работата и постиженията на музея при провеждане на срещи с представители на Министерство на културата, Областна и Общинска администрации – Пазарджик, при посещение на различни форуми в цялата страна, при гостуване в училища, музеи, галерии, асоциации, клубове и други институции.
• Ежедневно архивиране на публикации в медиите, свързани с дейността на РИМ – Пазарджик.

5. Финансиране и бюджет:

Бюджет за 2021 г. – 728 230 лв. 

Финансовите средства са получени от Министерство на финансите, Министерство на културата, Община Пазарджик, Национален фонд „Култура“, дарения, собствени приходи от входни такси и беседи, продажби на сувенири, рекламни материали и книги.

6. Проектна дейност:

ПРОЕКТ „Голям празник Великден, по-голям – Гергьовден…“.
Обща стойност на проекта, финансиран от Национален фонд „Култура“: 6 327 лв.
Бенефициент: Регионален исторически музей – Пазарджик.
Проектът продължава от 2019 г. и се реализира до 31 януари 2021 г.

ПРОЕКТ „Създаване на видеофилми за експозициите на Регионален исторически музей – Пазарджик, разположени в недостъпна среда за хора с увреждания“.
Обща стойност на проекта, финансиран от Министерство на      културата: 14 904 лв.
Бенефициент: Регионален исторически музей – Пазарджик.
Проектът е реализиран до 31 май 2021 г. 

БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА на Министерство на културата за финансиране на теренни археологически проучвания и теренна консервация.
Обща стойност на договора за финансиране на теренни археологически проучвания на обект „Селищна могила Юнаците“: 35 000 лв.
Бенефициент: Регионален исторически музей – Пазарджик.
Теренните археологически проучвания на обект „Селищна могила Юнаците“ бяха проведени в             периода 30 юли – 28 август.

ПРОГРАМА „Едногодишна целева субсидия за подпомагане на дейността на държавни, общински и регионални институти за създаване, съхраняване и разпространение на произведения на изкуството и културата, както и за опазване и популяризиране на културно-историческото наследство“.
Обща стойност на проекта, финансиран от Национален фонд „Култура“: 8 749 лв.
Бенефициент: Регионален исторически музей – Пазарджик.
Предоставените по настоящата програма средства следва да бъдат разходени за авансово заплащане на електрическа енергия, потребявана от организацията за бъдещ период.
Проектът ще се реализира до 30 август 2022 г.

ПРОЕКТ „Изготвяне на проект за художествено-пространствено оформление за създаване на нова експозиция в зала „Археология“ на Регионален исторически музей – Пазарджик“.
Обща стойност на проекта: 19 255 лв., финансиране от Министерство на културата – 13 125 лв., от РИМ-Пазарджик – 6 130 лв.
Бенефициент: Регионален исторически музей – Пазарджик.
Проектът е реализиран до 20 ноември 2021 г.

ПРОЕКТ „Български музейни колекции в риск: дигитализация и превенция“. Осъществява се със съдействието на посолството на САЩ.
Средства за РИМ-Пазарджик: 4 646 лв.
Бенефициент: Българо-американска комисия по образователен обмен – Фулбрайт.
Партньор по проекта: Регионален исторически музей – Пазарджик.
Проектът ще се реализира до 31 декември 2022 г.
 
7. Научно-популяризаторска и културно-информационна дейност:

а/ Централна сграда на музея:

Връчване на награди „Неофит Рилски“ на МОН на изявили се учители от Пазарджишка област през учебната година, 25 май.

По Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“, модул „Музеите като образователна среда“ – открит урок от ОУ „Любен Каравелов“ – Пазарджик, 4 юни.

Работа с деца по ежегодната програма на РИМ – Пазарджик „Лято с музея“ със следната програма:
– Моделиране на праисторически предмети, 30 юни;
– Намери съкровището, 1 юли;
– Намери монетата – Дерони, 2 юли;
– Исторически дартс, 5 юли;
– Туристическа карта на археологическите обекти в област Пазарджик, 6 юли;
– Рисунка на културна забележителност от Пазарджик, 7 юли;
– Вечният календар, 8 юли;
– Сглобяване на пъзели, 9 юли;
– Грънчарство. Демонстрация на грънчарско колело, 12, 13 и 14 юли;
– Моделиране с глина, 15 и 16 юли.
В програмата взеха участие 11 групи с деца и ученици от различни възрастови категории.

 

По Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“, модул „Музеите като образователна среда“ – открит урок от Професионална гимназия по химични и хранителни технологии“ – Пазарджик, 21 септември.
По Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“, модул „Музеите като образователна среда“ – открит урок от ОУ „Хр. Ботев“ – Пазарджик, 5 октомври.
• Изнесени тематични и обзорни беседи в залите „Археология“, „Възраждане“, „Нова история“, както и на Селищна могила Юнаците пред ученици от ОУ „Иван Батаклиев“, НУ „Н. Фурнаджиев“, СОУ „Г. Бенковски“, СОУ „Л. Каравелов“, СОУ „Г. Брегов“, 40 СОУ „Луи Пастьор“ – София, ОУ „Хр. Ботев“ и много други училища от Пазарджик и страната.
• Предоставени множество писмени справки на ученици, граждани и институции.

б/ Етнографска експозиция:

„Мартенска работилница“ – занимания с деца и ученици от детски градини и училища, 24-26 февруари.
По Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“, модул „Културните институции като образователна среда“ – провеждане на изнесен урок на ученици от у-ще „Л. Каравелов“ – 1, 2 и 4 юни.
По Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“, модул „Културните институции като образователна среда“ – провеждане на изнесен урок на ученици от ПГ „Ив. Аксаков“ – 17 юни.
Работа с деца по ежегодната програма на РИМ – Пазарджик „Лято с музея“ със следната програма:
– Картини от семена, 21 юни;
– Баба разказва, 22 юни;
– Детски игри в двора на експозицията, 23 юни;
– Изработване на еньовденски венци и китки от полски цветя и билки, 24 юни;
– Рисунка на вещ от експозицията, 25 юни.
В програмата взеха участие 242 деца и ученици от различни възрастови категории.
• Връчване на свидетелства за завършен начален етап на ученици от ОУ „Христо Смирненски“- Пазарджик, 1 юли.
• Занимания с деца от Център за социално включване и развитие „Човеколюбие“, 13 август.
По Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“, модул „Културните институции като образователна среда“ – провеждане на изнесен урок на ученици от ОУ „Христо Ботев“, 28 септември.
• Организиране, подготовка и провеждане на сватбени тържества в етнографската експозиция, 20 юни; 5 септември; 9 октомври.
• Образователна дейност с ученици, студенти и учители в следните форми: изнасяне на специализирани беседи; съдействие при подготовка на тържества, уроци, викторини; оказване на методическа помощ при подготовка на дипломни работи, реферати, справки.

в/ Къща музей „Константин Величков“: 

• Заснемане на филм от НУ „Отец Паисий“-Пазарджик по повод 145-годишнината от Априлското въстание, 18 февруари.
• Заснемане на видеофилм в Етнографската експозиция по проект, 5 март.
• Заснемане на видеофилм в къща музей „К. Величков“ по проект, 9 март.
• Проведен онлайн урок с ученици от 5 клас, от ОУ „Проф. Иван Батаклиев“. Тема: „Фолклорен празничен календар. Кукери и Хелоуин-образи, костюми, вярвания“, 29 април
• В двора на КМ. „К. Величков“ изнесена беседа на тема „Велики четвъртък-обреди и ритуали“ и рисунки по темата на ученици от 3 клас от ОУ „Проф. Иван Батаклиев“, Пазарджик, 29 април.
• Проведен онлайн урок с ученици от 5 клас, от ОУ „проф. Иван Батаклиев“. Тема: „Гергьовденска обредност“. Изготвяне на презентация и презентиране на филм „Голям празник Великден, по-голям Гергьовден“, 5 май.
• Генерална репетиция за традиционен годишен концерт на детски мандолинен оркестър „Мандолинат“ гр. Пазарджик с ръководител г-жа Ивана Павлова, 9 юни.
Провеждане на традиционен годишен концерт на детски мандолинен оркестър „Мандолинат“, гр. Пазарджик, 10 юни.
• Изработване на еньовденски китки и венци. Бране на цветя и билки и подготовка на заготовка за венец. Представена еньовденска обредност пред клуба на учителите пенсионери, 22 юни.
Величкови дни, 23-26 юни, със следната програма:
• „Детска гусла“ – рецитал и изпълнения на йоника от театрална школа „Пластилин“;
• Рецитал на проза от Константин Величков, изпълнен от младежки театър „Приятели“ към Младежки дом – Пазарджик;
• Сонети от Константин Величков, изпълнени от възпитаници на ПМГ „Константин Величков“ – Пазарджик;
• Изпълнение на етюди от школа по пиано към Младежки дом – Пазарджик;
• Изпълнение на китара от Теодор Налбантов;
• Връчване на паметен знак на Регионален исторически музей – Пазарджик;
• Представяне на Годишник на Регионален исторически музей – Пазарджик, том X и XI;
• Изпълнения на мандолинна формация „Елена Генова“ – Пазарджик.
• Връчване на свидетелства за завършен втори клас на ученици от НУ „Васил Левски“ – Пазарджик, 24 юни.
Работа с деца по ежегодната програма на РИМ – Пазарджик „Лято с музея“ със следната програма:
– „Плъстене на вълна“, 28 юни;
– „Плетене на царевична шума“, 29 юни.
По Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“, модул „Културните институции като образователна среда“ – проведена демонстрация пред ученици от II клас от ОУ „Христо Ботев“, гр. Пазарджик на тема: „Рибки от прежда и картон“, 28 септември.
• Заснемане на костюми от фонда на музея от селищата Величково, Ветрен, Щърково и Мало Конаре за заснемане на календар за 2022 г. от фондация „Българските корени“, октомври.
• Посещение на ученици от ПГ „Иван Аксаков“, гр. Пазарджик и заснемане на любителско интервю за Константин Величков с акцент върху дружбата му с Георги Бенковски, 25 ноември.

8. Материално-техническа база:

Извършен ремонт на западен ограден зид на къща музей „К. Величков“ по проект „Консервация, реставрация и реконструкция на компрометирани дървени носещи елементи на къща музей „Константин Величков“, ограда и обслужваща сграда“.
Извършен ремонт на осветление в залата за временни изложби в централната сграда.
Извършен ремонт на осветление в зала „Възраждане“.
Изградена бетонова площадка и монтиран жилищен контейнер за четири души в археологическата база до Селищна могила Юнаците.
Монтирани допълнителни стелажи във фондохранилище №2.
Осигурено оборудване и технически пособия: компютърни конфигурации – 2 броя; телевизори със стативи – 4 бр., тонколони – 4 бр., таблети – 4 брой; харддиск –3 броя; работни столове – 2 бр., електроуреди – 5 бр., диктофони, хладилници и др.           

От бюджета на Регионален исторически музей – Пазарджик са инвестирани общо 57 450 лв. само през 2021 г.

От Община Пазарджик са привлечени допълнително 10 200 лв.

Общата инвестиция от 67 650 лв. е вложена в: 

1. Модернизиране на материално-техническата база на музея – техника, ремонти, строителство;
2. Финансиране на археологически проучвания на обект „Селищна могила Юнаците“ – първи етап;
3. Ремонт на западен ограден зид на къща музей „Константин Величков“;
4. Съфинансиране на проект „Изготвяне на проект за художествено-пространствено оформление за създаване на нова експозиция в зала „Археология“ на Регионален исторически музей – Пазарджик“;
5. Изготвяне на проект за консервация и реставрация на Геновата къща, части Архитектура, Конструкция, Консервация и Реставрация, В и К, Електро, Видеонаблюдение и СОТ, Мълниезащита, Озеленяване;
6. Реставрация и консервация на движими културни ценности.

Останалите финансови средства по спечелени проекти, както и за провеждане на втория етап на археологическите проучвания на обект „Селищна могила Юнаците“ са привлечени от Министерство на културата и са на обща стойност  56 874 лв.

9. Други прояви: 

Участия на директора на Регионален исторически музей – Пазарджик на Общо събрание на Сдружение „Български музеи“, заседания на Управителния съвет, срещи, работни групи и други прояви, свързани с дейността на Сдружението, или поднасяне на приветствия и поздравителни адреси при откриване на форуми, организирани от други институции: 
Видеоконферентна среща с министъра на културата Боил Банов и с директори на други културни институции относно пандемията и финансирането на музеите – 21 януари.
• Приветствие и поздравителен адрес до всички участници, гости и организатори на Националната конференция, проведена в град Панагюрище по повод 145 години от Априлското въстание, Панагюрище – 12 май.
• Видеоконферентна среща с участието на представители на Министерство на културата, КНСБ, КТ „Подкрепа, БАРОК, СРОК. На срещата бяха обсъдени клаузите на бъдещия Браншови колективен трудов договор – 10 юни
Осмо общо събрание на Сдружение „Български музеи”. Присъстваха представители на 70 музея и художествени галерии, София, 10 юни.
Участие в церемония по връчване на наградите за 2021 година на Сдружение „Български музеи“ – „Наследство“, София, 10 юни.
Среща на министъра на културата проф. Велислав Минеков със Сдружение „Български музеи“ и регионалните музеи относно проблемите на нашите институции. Представени основните искания от Борис Хаджийски – председател       на Сдружението, София, 16 юни.
• Втора видеоконферентна среща с участието на представители на Министерство на културата, КНСБ, КТ „Подкрепа, БАРОК, СРОК. На срещата бяха обсъдени окончателно клаузите на бъдещия Браншови колективен трудов договор – 30 юни.
Среща между представители на Министерство на културата, Министерство на финансите и Сдружение „Български музеи“, на която бяха поставени и обсъдени въпроси, свързани с финансирането на музеите през 2022 г., София, 14 юли.
• Изнесено слово от директора на РИМ-Пазарджик по случай откриването на новия паметник на ген. Брок, Пазарджик, 9 август.
• По време на Международния форум „Културата и бизнесът – заедно в дигиталния свят“, реализиран под егидата на кампанията „Чудесата на България“ и най-голямата неправителствена организация за опазване на културното наследство „Европа Ностра“, беше проведен разговор между председателя на УС на Сдружение „Български музеи“ и еврокомисар Мария Габриел относно дигитализацията на музеите, София, 30 август.
• Изнесен доклад от директора на РИМ-Пазарджик по случай 140 г. МБАЛ-Пазарджик, пленарна зала на Община Пазарджик, 18 ноември.
Девето общо събрание на Сдружение „Български музеи”. Присъстваха представители на 65 музея и художествени галерии. РИМ-Пазарджик, представляван от своя директор Борис Хаджийски, е избран за председател на Управителния съвет на Сдружението за четвърти пореден мандат, София, 30 ноември.
Среща с Цветан Симеонов, председател на Българската търговско-промишлена палата, София. На срещата бяха обсъдени въпроси, свързани с бъдеща съвместна дейност на Сдружение „Български музеи“ с БТПП, София, 7 декември.
Единадесет заседания на Управителния съвет на Сдружение „Български музеи“, през цялата година.
Срещи и разговори с народни представители, министри, кметове и синдикати относно проблемите на музеите, през цялата година.
Повече информация за дейността на Сдружението е публикувана на сайта на Сдружение „Български музеи“ – http://bulgarian-museums.org/.

Проведени обучения на музейни специалисти в РИМ – Пазарджик и в други институции, както следва: 

• Обучение на тема „Икономика, социална политика и мениджмънт“, 08 – 21 февруари, обучен един служител.
• Обучение на тема „Специфики на колективното трудово договаряне, Финансиране на делегирани държавни дейности чрез общинските бюджети – функция „Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело“, 01 – 14 март, обучен един служител.
• Обучение на тема „Икономика на труда: Covid 19 и как да се върнем на работа?“, 08 – 21 март, обучен един служител.
• Обучение на тема „Трудови и осигурителни отношения” и „Специфики на колективното трудово договаряне“, март, обучен един служител.
• Обучение по проект „Съвместни действия на социалните партньори за адаптиране на работната среда към специфичните възрастови потребности на различните генерации, с цел насърчаване на по-дълъг трудов живот и способност за работа“, обучен един служител.
• Обучение по проект „Съвместни действия на социалните партньори за адаптиране на работната среда към специфичните възрастови потребности на различните генерации, с цел насърчаване на по-дълъг трудов живот и способност за работа“, 9 юни, 5 октомври, 19 ноември, обучени трима служители. 

            ВАЖНО!!! 

1. Всички обекти на Регионален исторически музей – Пазарджик бяха затворени за посетители поради пандемията от Ковид 19 и въведения зелен сертификат в периода 22 – 30 март, а от 4 ноември до 5 декември – само експозициите в централната сграда.
2. Реализиран и отчетен проект „Създаване на видеофилми за експозициите на Регионален исторически музей – Пазарджик, разположени в недостъпна среда за хора с увреждания“ на стойност 14 904 лв., януари-май.
3. Реализиран проект, финансиран от Национален фонд „Култура“ в размер на 6 327 лева „Голям празник Великден, по-голям – Гергьовден…“, май.
4. Изготвен, спечелен и реализиран проект „Изготвяне на проект за художествено-пространствено оформление за създаване на нова експозиция в зала „Археология“ на Регионален исторически музей – Пазарджик“, на стойност 19 255 лв., май-ноември.
5. Изготвяне и подаване на проект „Ревитализиране на пространството и обновяване на експозицията в зала „Археология“ на Регионален исторически музей – Пазарджик“ на стойност 781 771.24 лв. по Оперативна програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“, Резултат 1 „Подобрено управление на културното наследство“, Подрезултат 1.1 „Културно наследство, представено в ревитализирани, реставрирани и реновирани места“ съгласно Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014–2021 г., юни – август.
6. Финансиране на археологически проучвания на Селищна могила Юнаците със средства от бюджета на РИМ – Пазарджик в размер на 6 000 лв., м. юли.
7. Финансиране на археологически проучвания на Селищна могила Юнаците със средства от Министерство на културата в размер на 35 000 лв., м. август.
8. Окончателно реализиран проект „Консервация, реставрация и реконструкция на компрометирани дървени носещи елементи на къща музей „Константин Величков“, ограда и обслужваща сграда“, в частта ремонт на оградни зидове, финансиран от бюджета на РИМ-Пазарджик в размер на 8 088 лева, септември – ноември.
9. Изготвяне на проект за обект: „Консервация, реставрация, реконструкция и преустройство на съществуваща сграда в музей за експозиции. Изграждане на плътна ограда по източна и южна вътрешна регулационна граница”, находящи се в УПИ X–за музей , кв.1352, по плана на гр. Пазарджик, с идентификатор 55155.504.142 (Геновата къща), на стойност 465 050, 45 лв., септември-декември.
10. На Общо събрание на Сдружение „Български музеи“ РИМ-Пазарджик, представляван от своя директор Борис Хаджийски, е избран за председател на Управителния съвет на Сдружението за четвърти пореден мандат, София, 30 ноември.
11. Съвместна работа с училища от областта по Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“, модул „Музеите като образователна среда“, цялата година.
12. Изготвяне на документация за нова експозиция в зала „Археология“, цялата година.
13. Изготвяне на документация за нова експозиция в зала „Възраждане“, цялата година.
14. Осъществена съвместна експозиционна дейност през цялата година с музеи и други институции, както следва:
Национален археологически институт с музей при Българска академия на науките;
Национален литературен музей – София;
Исторически музей „Искра“ – Казанлък;
Исторически музей – Брезник;
Специализиран музей за резбарско и зографско изкуство – Трявна;
Регионален исторически музей – Варна;
Художествена галерия – Стара Загора;
Исторически музей – Батак;
Исторически музей – Брацигово;
Исторически музей – Белово;
Художествена галерия „Ст. Доспевски“ – Пазарджик;
Исторически музей – Панагюрище;
Музей „Васил Левски“ – Карлово;
Музей „Христо Ботев“ – Калофер;
Дирекция на музеите – Копривщица;
Исторически музей – Клисура;
Исторически музей – Перущица;
Исторически музей – Стрелча;
Фондация „Балканско наследство“;
Народно читалище „Селска пробуда – 1927“, с. Варвара, област Пазарджик;
Народно читалище „Никола Йонков Вапцаров – 1927“, с. Баня, област Пазарджик;
ФК „Хебър 1918“ – Пазарджик (футбол);
ВК „Хебър“ – Пазарджик (волейбол);
БК „Хебър“ – Пазарджик (баскетбол);
Боксов клуб „Тракиец“ – Пазарджик;
КК „Печенеги“ – Пазарджик (колоездене);
Модел яхт клуб – Пазарджик (корабомоделизъм);
Бадминтон-скуош клуб – Пазарджик;
СКХГ „Диляна“ – Пазарджик (художествена гимнастика);
СКХГ „Диляна Прима“ – Пазарджик (художествена гимнастика);
Община Лесичово.
15. Регионален исторически музей – Пазарджик продължи да дарява книги и през 2022 г. Общо дарени бяха през годината 156 книги на различни институции и физически лица.
Център за подкрепа на личностното развитие – Бургас – печатни и рекламни материали за награждаване на участници в дигитален пленер по изобразително изкуство за ученици от гимназиален етап, посветен на Трети март и българските революционери.
Българско неделно училище „Асен и Илия Пейкови” в Рим, Италия – печатни материали и справка, изготвена от отдел „История на България XV-XIX век” за направа на образователно видео за Константин Величков.
Институт за исторически изследвания в гр. Форталеза, Бразилия – печатни издания на музея. 

ДАРИТЕЛИ НА МУЗЕЯ ПРЕЗ 2021 ГОДИНА 

1. Тодор Батаклиев – София
2. ЗД „Евроинс“ АД – Пазарджик
3. Александър Арнаудов – Пазарджик
4. Община Пазарджик
5. Любомир Михайлов – Пазарджик
6. Вили Фурнаджиева – Пазарджик
7. Спасийка Джуренова – София
8. Димитрина Мусиевска – Пазарджик
9. Марияна и Иван Стоянови – Пазарджик
10. Иван Симеонов – Пазарджик
11. Петко Комсийски – Пазарджик
12. Йордан Йорданов – Батак
13. Пенка Николова – Пазарджик
14. Елена Младенова – Пазарджик
15. Кирил Цветков – София
16. Боян Милев – Пазарджик

Благодарност и уважение към всички дарители! 

Благодарност и уважение към всички служители на музея, към Община Пазарджик, към всички медии, институции, организации, клубове и частни лица, които допринесоха Регионален исторически музей – Пазарджик да планира, организира и реализира посочените прояви през годината.

 

31.01.2022 г.                                             Борис Хаджийски
                                                                     Директор на Регионален исторически музей – Пазарджик

2219total visits,1visits today