Отчет за 2020

О Т Ч Е Т
З А  Д Е Й Н О С Т Т А  Н А
Р Е Г И О Н А Л Е Н  И С Т О Р И Ч Е С К И  М У З Е Й
П А З А Р Д Ж И К
П Р Е З  2 0 20  Г О Д И Н А

ПРИОРИТЕТИ ПРЕЗ 2020 ГОДИНА

• Изготвяне на тематико-експозиционна документация за зала „Археология“;
• Изготвяне на тематико-експозиционна документация за зала „Възраждане“;
• Изготвяне на научни паспорти.
• Заснемане на фонда.
 

1. Събирателска и фондова дейност:

• Постъпили дарения на книги, снимки, документи и предмети от граждани, организации и фирми в отделите „Етнография“, „История на България XV–XIX век“, „Нова история“ и „Най-нова история“ – общо 137 единици. Част от тях са преминали през процес на идентификация, други продължават да се обработват.
• Извършена идентификация на находки от археологически проучвания, на дарения, откупки и присъдени в полза на държавата предмети. През 2020 година са работили 24 комисии по идентификация. От тях са приключили работа 13 комисии, както следва:
      а) на археологически предмети – 4 комисии;
     б) на предмети от Възраждане, Нова история и Най-нова история – 9 комисии.
• Комисиите, приключили работа през годината, са съставили 1215 експертни заключения.
Единадесет комисии продължават работата си по идентификация и през 2021 г.
• Инвентиране на всички движими културни ценности и вещи, идентифицирани през годината.
Водене на регистър на движимите културни ценности съгласно Наредба № Н-3 за реда за извършване на идентификация и за водене на Регистъра на движими културни ценности. За 2020 г. в регистъра е въведена информация за 209 инвентарни номера на културни ценности.
Дигитализирани са 4 813 движими културни ценности от основния фонд на отделите „Археология“, „Етнография“, „История на България XIV–XIX век“, „Нова история“ и „Най-нова история“.
• Извършвани ежемесечни проверки за състоянието на културните ценности и експозициите в обектите на музея от специално назначена комисия.
Извършена инвентаризация на движимите културни ценности от благородни метали и скъпоценни камъни или украсени с тях от фонда на РИМ – Пазарджик.
Извършена инвентаризация по репрезентативния метод на движими културни ценности от фонда на РИМ – Пазарджик.
Извършена инвентаризация на библиотечния книжен фонд в специализираната библиотека на РИМ – Пазарджик.
• Изработен топографски каталог на специализираната библиотеката на всички 9 701 библиотечни единици – заглавие, инвентарен номер в каталога на библиотеката, автор и година на издаване.
Заснети 9 550 книги и периодични издания, съхранявани в библиотеката на РИМ – Пазарджик – заглавна страница, титулна страница и съдържание.
• Създадена база данни от информация, съдържаща се в Научния архив на РИМ – Пазарджик, въведена в електронни таблици и необходима за допълване на научни паспорти – актове, квитанции, временни разписки.
• Приемане по график на материали за Научния архив.
• Продължава работата по изготвянето на научни паспорти. През годината са създадени общо 1 606 научни паспорта на културни ценности от основния фонд на отделите „Археология“, „Етнография“, „История на България XV–XIX век“, „Нова история“, „Най-нова история“.
Реставрирани и консервирани са 127 движими културни ценности от фонда на РИМ – Пазарджик.
Сканирани са 27 инвентарни книги на РИМ – Пазарджик.
• Дигитализиране на библиографски указател на публикации по археология за Пазарджишка област – въведени 1018 заглавия на публикации.
• Обработен масов материал от различни археологически обекти и съхранен в подходящо помещение.
• Обработка и дешифриране на събран теренен материал от етнографски експедиции.

2. Експозиционна дейност:

            РИМ – Пазарджик участва през годината в организирането и представянето на 10 изложби:

Централна сграда:

1. „Спортът в Пазарджик“ – 12 март 2020 – 28 февруари 2021
2. „Нестинарството – българската магия с огнена жарава“, гостува РИМ – Бургас – 4 септември – 1 октомври

Етнографска експозиция:

3. „Български църкви“, гостува художникът Константин Анастасов – 1 – 21 октомври
4. Фотоизложба „Гергьовден“ – 17 декември 2020 – 31 май 2021
5. „Мъжки времена“, гостува РЕМО „Етър“ – 9 октомври 2020 – 5 януари 2021

Къща музей „Константин Величков“:

6. „Нашенци“, гостува ЛХМ „Чудомир“ – Казанлък – 10 септември – 25 октомври
7. „Величковият род“ – 30 октомври 2020 – 31 март 2021

Гостувания на музея в страната:

8. „Българска археология 2019“ – Национална археологическа изложба (РИМ – Пазарджик участва с находки от Селищна могила Юнаците) – в НАИМ – БАН – 14 февруари – 15 юли
9. „Селищна могила Юнаците – 80 г. от началото на археологическите проучвания“ – в ИМ – Панагюрище – 12 февруари – 27 май
10. „Ела се вие, превива“, в ИМ – Разлог 17 септември 2020 – 25 април 2021

През годината за посетители работиха всички постоянни експозиции на музея:

1. Лапидариум – централна сграда на музея, пл. „К. Величков“ № 15.
2. „Археология“ – зала „Археология“, централна сграда на музея, пл. „К. Величков“ № 15.
3. „Османско владичество и националноосвободителни борби (XV–XVIII век)“ – зала „Археология“, централна сграда на музея, пл. „К. Величков“ № 15.
4. „Възраждане и националноосвободителни борби на българския народ (XV–XIX век)“ – зала „Възраждане“, централна сграда на музея, пл. „К. Величков“ № 15.
5. „Пазарджик от Освобождението до средата на XX век“ – зала „Нова история“, централна сграда на музея, пл. „К. Величков“ № 15.
6. Етнографска експозиция, ул. „Отец Паисий“ № 8.
7. Къща музей „К. Величков“, ул. „Теодор Траянов“ № 6,

както и други изложбени зали и обекти:

8. „Средновековната крепост Цепина“ – изложба с културни ценности от фонда на РИМ – Пазарджик, експонирана за петгодишен период в две зали на Туристическо-информационен център „Цепина“ до с. Дорково, община Ракитово.
9. Археологически обект „Селищна могила Юнаците“ до с. Юнаците, община Пазарджик.

             ПОСЕТИТЕЛИ за 2020 г. – 8 181 души.

Намаление спрямо 2019 г. със 75 % поради принудително затваряне на музеите за 3 месеца и ограниченията за групови посещения.

Посетителите са разпределени по възрастови групи, както следва:

а) деца до 7 г. – 414 души;
б) ученици – 2 143 души;
в) студенти – 636 души; 
г) възрастни – 4 831 души;
д) чужденци – 67 души;     
е) пенсионери – 90 души.     

С платен вход: 5 223 души.
С безплатен вход: 2 958 души.

Изнесени общо 95 беседи във всички посочени по-горе изложбени зали и обекти на музея.

Други прояви на музея и в музея:

• Изнесено открито занятие „Час по родолюбие“ в СУ „Г. Бенковски“ – Пазарджик по повод Освобождението на България, 14 януари.
• Участие във възпоменателна церемония за загиналите войници от 27-и пехотен Чепински полк, организирана от СОСЗР пред паметника на полка, 20 февруари.
Изнесена лекция пред ученици, членове на краеведския клуб „Стефан Захариев“, в РБ „Н. Фурнаджиев“ – Пазарджик, на тема „Дейността на Апостола в Пазарджишкия край“, 5 март.
Връчване на  Наградата „Културен чек“ (първата инициатива от програмата за поощрение Граждански импулс на Община Пазарджик) от Кмета на Община Пазарджик Тодор Попов на тазгодишните зрелостници с отличен успех и на млади хора с успехи в изкуството или друга сфера на обществения живот, 22 юни.
„Лято с музея“ – проведени занимания с деца по специална програма в Централната сграда и Етнографската експозиция, 6 – 31 юли.
Проведени археологически проучвания на обект „Селищна могила Юнаците“ с финансиране от РИМ – Пазарджик, 14–31 юли.
Проведени археологически проучвания на обект „Селищна могила Юнаците“ съгласно договор с Министерство на културата за финансиране на обекта, 24 август – 11 септември.
• Участие в заснемане на календар от фондация „Български корени“, октомври.
• Четири сватбени ритуала, проведени в Централната сграда и в Етнографската експозиция – през годината.

3. Научно-изследователска дейност:

• Издаден Годишник на РИМ – Пазарджик, том X, юни.
• Участие в теренни археологически проучвания на Обект 88/1, с. Градище, община Шумен, по договор между НАИМ – БАН и Булгартранзгаз, в периода 1–30 юни.
Проведени археологически проучвания с участието на археолози от музея на обект „Селищна могила Юнаците“, юли – септември.
Участие в теренни археологически проучвания на Обект 1, с. Петревене, община Луковит, по договор между НАИМ – БАН и Булгартранзгаз, в периода 1 август – 2 септември.
Участие в спасителните археологически разкопки на обект 43 (проект „Преносен газопровод до Панагюрище и Пирдоп“) в землището на с. Бъта, общ. Панагюрище, 1–31 октомври.
Изготвяне на документация за нова експозиция в зала „Археология“ (концепция, структура, тематико-експозиционен план), цялата година.
Изготвяне на документация за нова експозиция в зала „Възраждане“ (концепция, структура, тематико-експозиционен план), цялата година.
Заснемане на филм в селата Варвара и Бъта по проект „Голям празник Великден, по-голям-Гергьовден…“.

Участие на специалисти от РИМ – Пазарджик в Международни и Национални научни конференции, работни срещи, кръгли маси, годишнини, практически семинари, откриване на изложби, представяне на книги, обучителни курсове, както следва:
Международна научна конференция „142 години от Руско-турската война и Освобождението на България“, Пловдив, 4 март.
Научна конференция „Музейните колекции. Формиране, съхранение, изследване, представяне“, Шумен, 15–17 юли.
Среща на директорите на музеи в селищата от ІV революционен окръг за изготвяне на предложение със събития и включване в общ календар по повод 145 години от Априлската епопея, 5 ноември.
Международен панаир на мобилните изложби, Русе, 19 ноември.

Служители на Регионален исторически музей – Пазарджик с книги, статии, съобщения, публикувани през 2020 г. или предоставени за предстоящо публикуване в различни издания:

Адриана Божкова, научно съобщение „Международна научна конференция „Селищна могила Юнаците – 80 години от началото на археологическите проучвания“, публикувано в Годишник на РИМ – Пазарджик, том Х.

Бойко Сираков, Георги Геров, научно съобщение „Дарение ,,Държавникът Константин Муравиев“, публикувано в Годишник на РИМ – Пазарджик, том Х.

Бойко Сираков, Георги Геров, научно съобщение „Спортът в Пазарджик“, за Годишник на РИМ – Пазарджик, том ХI.

Десислав Христов, научна статия „Курортно селище „Св. Константин“ – кратък исторически очерк за мястото и района“, публикувана в Годишник на РИМ – Пазарджик, том Х.

Десислав Христов, научна статия „100 години от убийството на Михаил Такев – министър, политик, държавник“, за Годишник на РИМ – Пазарджик, том ХI.

Любка Тодорова, статия „Кръстове-енколпиони и процесийни кръстове от фонда на РИМ – Пазарджик“, за Годишник на РИМ – Пазарджик, том ХI.

Мария Йорданова, статия „45 години Етнографска експозиция към Регионален исторически музей – Пазарджик“, публикувана в Годишник на РИМ – Пазарджик, том Х.

Мария Йорданова, научна статия „Лицата зад маските. Структура на обредната роля (обреден персонаж) в маскарадните игри – с. Варвара, Пазарджишко“, за Годишник на РИМ – Пазарджик, том ХI.

Пенка Николова, „Отдаденост. Българско семейство с корени от Дебърско и Граово“, автор Александър Арнаудов, изд. Беллопринт, 2019, 292 с., публикувана в Годишник на РИМ – Пазарджик, том Х.

Пенка Николова, научно съобщение „Изложба „Величковият род“, за Годишник на РИМ – Пазарджик, том ХI.

4. Рекламна дейност:

• Администриране на сайта на РИМ – Пазарджик чрез периодично публикуване на информация за предстоящи събития и изложби, както и други актуални съобщения и новини, отбелязване на национални и международни празници.
• Актуализиране и администриране на фейсбук страницата на РИМ – Пазарджик – периодично публикуване на информация за предстоящи събития и изложби; публикуване на съобщения и новини; създаване на албуми със снимки и публикуване на снимки в дневника на фейсбук от събития, проведени в РИМ – Пазарджик или участието на музея в такива.
• Изработване на керамични предмети с търговско предназначение, химикали и други рекламни материали.
• Информация за институцията може да се види в телевизии, печатни издания, радиа, специализирани сайтове като: БНТ 1, програма „Туризъм.БГ“, БНТ 1, предаване „Джинс, БНР – Хоризонт, БНР – Пловдив, Телемедия – Пазарджик, в. „Знаме“, в. „Пазарджишка Марица“, „Пз-инфо“, „Виделина“, „Па медия“, „Па-1“, „Пз днес“, Агенция „Фокус“, Радио „Фокус“, „Фокус нюз“, Monitor, bg, Bnr.bg, Pz-topnews.bg, Peshteranews.bg, dnews.bg, Istorici.com и др.
• Дадени интервюта от служители на музея в централни и местни медии, в специализирани сайтове и печатни издания: BTV, БНР, предаване „Споделено знание – без граници“, БНР, програма „Хоризонт“, БНР – Пловдив, „Телемедия“ – Пазарджик, museum TV и др.
• Рекламно участие на музея в Пътеводител на област Пловдив и област Пазарджик.
• Представена работата и постиженията на музея при провеждане на срещи с представители на Министерство на културата, Областна и Общинска администрации – Пазарджик, при посещение на различни форуми в цялата страна, при гостуване в училища, музеи, галерии, асоциации, клубове и други институции.
• Ежедневно архивиране на публикации в медиите, свързани с дейността на РИМ – Пазарджик.

5. Финансиране и бюджет:

Бюджет за 2020 г. – 648 516 лв.
Финансовите средства са получени от Министерство на финансите, Министерство на културата, Община Пазарджик, Национален фонд „Култура“, дарения, собствени приходи от входни такси и беседи, продажби на сувенири, рекламни материали и книги.

6. Проектна дейност:

ПРОЕКТ „Голям празник Великден, по-голям – Гергьовден…“.
            Обща стойност на проекта, финансиран от Национален фонд „Култура“: 6 327 лв.
            Бенефициент: Регионален исторически музей – Пазарджик.
            Проектът продължава от 2019 г. и ще се реализира до 31 януари 2021 г.
През 2020 г. беше осъществено видео и фото заснемане на основни обредни практики, както и възстановка на празника Гергьовден в с. Варвара и в с. Бъта. Беше подготвена и експонирана изложба, изработен и монтиран филм, отпечатана дипляна.
 

ПРОЕКТ „Заснемане на движими културни ценности от фонда на Регионален исторически музей – Пазарджик“.
            Обща стойност на проекта, финансиран от Министерство на културата: 12 198 лв.
            Бенефициент: Регионален исторически музей – Пазарджик.
            Проектът беше реализиран в периода 1 юли – 30 ноември 2020 г.
Заснети, обработени и архивирани бяха изображенията на 4 066 движими културни ценности от фонда на музея.
           

БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА на Министерство на културата за финансиране на теренни археологически проучвания и теренна консервация.
            Обща стойност на договора за финансиране на теренни археологически проучвания на обект „Селищна могила Юнаците“: 28 000 лв.
               Бенефициент: Регионален исторически музей – Пазарджик.
             Теренните археологически проучвания на обект „Селищна могила Юнаците“ бяха проведени в периода 24 август – 13 септември.
 

ПРОЕКТ „Изготвяне на проект за консервация и експониране на „Селищна могила Юнаците“
            Обща стойност на проекта, финансиран от Министерство на културата: 35 820 лв.
            Бенефициент: Регионален исторически музей – Пазарджик.
       Проектът беше реализиран в периода 8 септември – 15 ноември 2020 г. с изработването на инвестиционно проектиране и извършването на технически проект за консервация и експониране на „Селищна могила Юнаците“ в следните части – Архитектурна, Конструктивна, Технология за консервация на културни ценности, Геодезическа, План за безопасност и здраве, Количествена сметка.
 

ПРОЕКТ „Създаване на видеофилми за експозициите на Регионален исторически музей – Пазарджик, разположени в недостъпна среда за хора с увреждания“.
            Обща стойност на проекта, финансиран от Министерство на културата: 14 904 лв.
            Бенефициент: Регионален исторически музей – Пазарджик.
            Проектът предстои да бъде реализиран до 31 май 2021 г.
             

7. Научно-популяризаторска и културно-информационна дейност:

            а) Централна сграда на музея:

• Проведена викторина с ученици от училищата ОУ „Христо Смирненски“ и НУ „Васил Левски“, 11 февруари.
По Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“, модул „Музеите като образователна среда“ – открит урок от СУ „Г. Бенковски“, 25 февруари.
• Открит урок на ученици от НУ „Отец Паисий“, 25 февруари.
Работа с деца по ежегодната програма на РИМ – Пазарджик „Лято с музея“ със следната програма:
       – Грънчарство. Демонстрация на грънчарско колело, 6 юли;
       – Грънчарство. Демонстрация на грънчарско колело, 7 юли;
       – Исторически дартс, 8 юли;
       – Да направим изложба. Забележителностите на Пазарджик в миналото и днес, 9 юли;
       – Старото школо – разходка из миналото, 10 юли.
В програмата взеха участие 6 групи с деца и ученици от различни възрастови категории.
По Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“, модул „Музеите като образователна среда“ – провеждане на играта „Открий съкровището“ с ученици от І-во ОУ „Св. Климент Охридски“, 16 октомври.
• Изнесени тематични и обзорни беседи в залите „Археология“, „Възраждане“, „Нова история“, както и на Селищна могила Юнаците пред ученици от СОУ „Д-р Петър Берон“, ОУ „Христо Смирненски“, ЕГ „Бертолт Брехт“, Спортно училище „Георги Бенковски“, МГ „К. Величков“ и много други училища от Пазарджик и страната.
• Предоставени множество писмени справки на ученици, граждани и институции.
 
            б) Етнографска експозиция:

„Мартенска работилница“ – занимания с деца и ученици от ЦДГ „ Зорница“ – Пазарджик; ДГ „Юрий Гагарин“ – Пазарджик; ДГ „Радост“ – Пазарджик; ОУ „Георги Бенковски“ – с. Хаджиево; ОУ „Проф. Иван Батаклиев“, 26–28 февруари.
По Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“, модул „Музеите като образователна среда“ – провеждане на изнесен урок на ученици от Професионална гимназия по фризьорство и ресторантьорство – Пазарджик, тема „Българската възрожденска литература. Светът на Българското Възраждане“, 12 февруари.
Връчване на награди „Неофит Рилски“ на МОН. Наградите са връчени от г-жа Валентина Кайтазова – началник на РУО, гр. Пазарджик, на изявили се учители от Пазарджишка област през учебната година, 28 май.
• Раздаване на свидетелства за завършен начален етап на учениците от 4-ти клас на ОУ „Христо Смирненски“ – Пазарджик, 16 юни.
• Традиционно отбелязване на празника Еньовден в етнографската експозиция по заявка на клуба на учителите-пенсионери. Демонстрация и направа на Еньовденски китки и венци, 24 юни.
Работа с деца по ежегодната програма на РИМ – Пазарджик „Лято с музея“ със следната програма:
       – Изработване на цветя от салфетки, 13 юли;
       – Да превърнем балоните в лица и да им дадем сърца, 14 юли;
       – Изработване на цветя от царевична шума, 15 юли;
       – Изработване на цветя от сламка, клечка и памук, 16 юли;
       – Да си направим моливник (изработка и декорация), 17 юли;
       – Изработка на играчки от чорапи, 20 юли;
       – Пана от вълна (техника мокро плъстене), 21 юли;
       – Рибки от прежда и картон, 22 юли;
       – Весели гривнички от естествени материали, 23 юли;
       – Таралежи от шишарки и пластилин, 24 юли;
       – Да превърнем орехчето в ябълка, 28 юли;
       – Играчки от щипки, 29 юли;
       – Орех-октопод, 30 юли;
      – Совички от шишарки, 31 юли (край на програмата). В програмата взеха участие 33 групи с деца и ученици от различни възрастови категории.
Снимки в Етнографската експозиция с Коцето – Калки за БНТ, предаването „Джинс“, 19 октомври.
• Проведени 3 (три) сватбени ритуала в етнографската експозиция, през годината.
• Образователна дейност с ученици, студенти и учители в следните форми: изнасяне на специализирани беседи; съдействие при подготовка на тържества, уроци, викторини; оказване на методическа помощ при подготовка на дипломни работи, реферати, справки.
 
            в) Къща музей „Константин Величков“:

Обектът беше отворен за посетители само в периода 13 юли – 27 ноември.
• Представяне на книгата „Беззалезни изгреви“, автор Продрум Димов, 10 септември.
• Открита изложбата „Нашенци“, гостува ЛХМ „Чудомир“ – Казанлък, 10 септември
• Представяне творчеството на Екатерина Данчева, 24 септември.
• Открита изложбата „Величковият род“, от фонда на музея, 30 октомври.
 

8. Материално-техническа база:

• Извършен ремонт на оградни зидове на къща музей „К. Величков“ по проект „Консервация, реставрация и реконструкция на компрометирани дървени носещи елементи на къща музей „Константин Величков“, ограда и обслужваща сграда“.
• Поставена ролетна врата за фондохранилище.
• Монтирана дограма на реставрационно ателие.
• Монтирана допълнителна пожаро-известителна техника в библиотеката на музея.
• Монтирани указателни табели по пътищата за обект „Селищна могила Юнаците“.
 

Осигурено оборудване и технически пособия: компютърни конфигурации – 2 броя; преносим компютър – 1 брой; принтер – 1 брой; харддискове – 3 броя; комплект от фотоапарати, фотообективи и статив; метални шкафове за фонда – 3 броя, щендери за носии – 3 броя; работни столове – 3 бр., везни за монети, маси, врати, прахосмукачки и др.

           
            От бюджета на Регионален исторически музей – Пазарджик са инвестирани общо 57 208 лв. само през 2020 г. за:

Модернизиране на материално-техническата база на музея;
Въвеждане в експлоатация на къща музей „Константин Величков“, строителен и авторски надзор;
Археологически проучвания на обект „Селищна могила Юнаците“ – първи етап;
Ремонт на оградните зидове на къща музей „Константин Величков“;
Съфинансиране на проект „Заснемане на движими културни ценности от фонда на Регионален исторически музей – Пазарджик“;
Изготвяне на проект за консервация и реставрация на Етнографския музей, части Архитектура, Конструкция, Консервация и Реставрация, В и К, Електро, Видеонаблюдение и Сигурност;
Реставрация и консервация на движими културни ценности;
Съгласуване в НИНКН на проектно задание за Селищна могила Юнаците.
 

            Останалите финансови средства по спечелени проекти, както и за провеждане на втория етап на археологическите проучвания на обект „Селищна могила Юнаците“ са привлечени от Министерство на културата и са на обща стойност 90 922 лв.

 

9. Други прояви:

Участия на директора на Регионален исторически музей – Пазарджик на Общо събрание на Сдружение „Български музеи“, заседания на Управителния съвет, срещи, работни групи и други прояви, свързани с дейността на Сдружението, или поднасяне на приветствия и поздравителни адреси при откриване на форуми, организирани от други институции:
Седмо общо събрание на Сдружение „Български музеи“. Присъстваха представители на 59 музея и художествени галерии, София, 13 февруари.
Видеоконферентна среща на Министъра на културата г-н Боил Банов с Управителния съвет на Сдружение „Български музеи“ и с председателя на УС на Националното сдружение на Общините в Република България – г-н Даниел Панов. На срещата присъстваха и заместник-министър Амелия Гешева, доц. д-р Бони Петрунова – директор на Национален исторически музей, г-жа Екатерина Джумалиева – директор на Дирекция „Културно наследство, музеи и изобразителни изкуства“ и д-р Аксиния Бутева – началник отдел „Музеи, галерии и визуални изкуства“. Срещата беше инициирана от Министерство на културата, за да се разискват въпроси относно проблемите на музеите, свързани с тяхното затваряне за посетители заради пандемията от Ковид 19. Министър Банов изрично увери присъстващите, че държавната субсидия за музеите е гарантирана, призова ЗЗРК да се спазва и да се връщат приходите на музеите, отбеляза също, че отпадат плановете за приходи в националните музеи, 23 април.
Научна конференция „Музейните колекции. Формиране, съхранение, изследване, представяне“, Шумен, 15–17 юли.
Видеоконферентна среща на работна група от представители на Министерство на културата, Министерство на финансите, НСОРБ, НПО, кметове на Общини и Сдружение „Български музеи“ относно Плана за възстановяване и устойчивост, 1 октомври.
Среща с Главния секретар на Министерство на културата г-жа Красимира Стефова относно участието на музеите в проект за дигитализация като част от Плана за възстановяване и устойчивост, 6 октомври.
• Видеоконферентна среща на работна група от представители на Министерство на културата, Министерство на финансите, НСОРБ, НПО, кметове на Общини и Сдружение „Български музеи“ относно Плана за възстановяване и устойчивост, 19 октомври.
• Видеоконферентни срещи с представители на Министерство на културата, Държавната агенция за електронно управление и Сдружение „Български музеи“ относно дигитализацията на музеите, 22 и 23 октомври.
• Видеоконферентна среща между представители на Дирекция КНМИИ към Министерство на културата и представители на Сдружение „Български музеи“ относно откупките на произведения на изкуството и други предмети, които имат качества на културни ценности, 10 ноември.
Приветствие при откриването на Международния панаир на мобилните изложби, Русе, 19 ноември.
Участие в церемония по връчване на наградите за 2019 година на Сдружение „Български музеи“ – „Наследство“, Русе, 19 ноември.
• Видеоконферентна среща между зам.-министъра на културата, представители на Дирекция „ПДОП“, Дирекция „КНМИИ“ към Министерство на културата и представители на Сдружение „Български музеи“ относно поредното затваряне на музеите във връзка с пандемията и относно финансирането на музеите по проекти, 27 ноември.
Заседания на Управителния съвет на Сдружение „Български музеи“, през цялата година.
Срещи и разговори с народни представители, министри, кметове и синдикати относно проблемите на музеите, през цялата година.
 
Повече информация за дейността на Сдружението е публикувана на сайта на Сдружение „Български музеи“ – http://bulgarian-museums.org/.

           Проведени обучения на музейни специалисти в РИМ – Пазарджик и в други институции, както следва:
• Участие през м. януари в два онлайн курса, предоставени от СО КНСБ на теми: „Трудови и осигурителни отношения“ и „Колективни трудови спорове“, 27 януари – 9 февруари, обучени четирима служители.
• Обучение на тема „Възнаграждение, оценка на служителите и бонус модели“, обучението е организирано от Diteramb Consult, 28 февруари, обучени 2 служители.
• Обучение на служители от музея относно промени в нормативната база, 22 октомври, обучени 17 специалисти.
 
 
ВАЖНО!!!

1. Всички обекти на Регионален исторически музей бяха затворени за посетители поради пандемията от Ковид 19 в периодите 14 март – 17 май и 28 ноември – 3 януари.
2. Финансиране на археологически проучвания на Селищна могила Юнаците със средства от бюджета на РИМ – Пазарджик в размер на 14 000 лв., м. юли.
3. Спечелен и реализиран проект „Заснемане на движими културни ценности от фонда на РИМ – Пазарджик“, финансиран от Министерство на културата в размер на 12 198 лв., юли – ноември.
4. Финансиране на археологически проучвания на Селищна могила Юнаците със средства от Министерство на културата в размер на 28 000 лв., м. август – септември.
5. Изработен проект „Реставрация и консервация на сграда за култура – Етнографски музей и нова дървена пергола – преместваем обект с височина до 2,5 м“, части Архитектура, Конструкция, Консервация и Реставрация, В и К, Електро, Видеонаблюдение и Сигурност, август – декември.
6. Окончателно реализиран проект „Консервация, реставрация и реконструкция на компрометирани дървени носещи елементи на къща музей „Константин Величков“, ограда и обслужваща сграда“, в частта ремонт на оградни зидове, финансиран от бюджета на РИМ – Пазарджик в размер на 10 769 лева, септември – ноември.
7. Спечелен и реализиран проект за изработване на инвестиционен проект за консервация и експониране на обект „Селищна могила Юнаците“, финансиран от Министерство на културата в размер на 35 820 лева, септември – ноември.
8. Отбелязани 165 години рождението на Константин Величков, ноември.
9. Спечелен проект „Създаване на видеофилми за експозициите на Регионален исторически музей – Пазарджик, разположени в недостъпна среда за хора с увреждания“, финансиран от Министерство на културата в размер на 14 904 лв. Предстои реализирането му.
10. Реализиран проект, финансиран от Национален фонд „Култура“ в размер на 6 327 лева „Голям празник Великден, по-голям – Гергьовден…“, декември.
11. Съвместна работа с училища от областта по Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“, модул „Музеите като образователна среда“, цялата година.
12. Изготвяне на документация за нова експозиция в зала „Археология“, цялата година.
13. Изготвяне на документация за нова експозиция в зала „Възраждане“, цялата година.
14. Осъществена съвместна експозиционна дейност през цялата година с музеи и други институции, както следва:
       – Национален археологически институт с музей при Българска академия на науките;
       – Регионален исторически музей – Бургас;
       – Регионален етнографски музей на открито „Етър“ – Габрово;
       – Исторически музей – Панагюрище;
       – Исторически музей – Разлог;
       – Литературно-художествен музей „Чудомир“ – Казанлък;
       – Фондация „Балканско наследство;
       – Народно читалище „Селска пробуда – 1927“, с. Варвара, област Пазарджик;
       – Народно читалище „Никола Йонков Вапцаров – 1927“, с. Баня, област Пазарджик;
       – ФК „Хебър 1918“ – Пазарджик (футбол);
       – ВК „Хебър“ – Пазарджик (волейбол);
       – БК „Хебър“ – Пазарджик (баскетбол);
       – Боксов клуб „Тракиец“ – Пазарджик;
       – КК „Печенеги“ – Пазарджик (колоездене);
       – Модел яхт клуб – Пазарджик (корабомоделизъм);
       – Бадминтон-скуош клуб – Пазарджик;
       – СКХГ „Диляна“ – Пазарджик (художествена гимнастика);
       – СКХГ „Диляна Прима“ – Пазарджик.
15.Регионален исторически музей – Пазарджик продължи да дарява книги и през 2020 г. Общо дарени бяха през годината 36 книги на 29 музея в България.
 
ДАРИТЕЛИ НА МУЗЕЯ ПРЕЗ 2020 ГОДИНА

1. ЗД „Евроинс“ АД – Пазарджик
2. Александър Алексиев – Пазарджик
3. Виктория Димитрова – с. Крали Марко, община Пазарджик
4. „Историческо изкуство“ ЕООД – с. Неофит Рилски, община Ветрино, област Варна
5. Зорница Баракова – Пазарджик
6. Александър Арнаудов – Пазарджик
7. Севда Войникова – Пазарджик
8. Бранимир Петков – Шумен
9. Милка Бунева – Пазарджик
10. Борис Полихронов – Пазарджик
11. Невена Полихронова – Пазарджик
12. Боян Милев – Пазарджик
13. Николета Тренина – Пазарджик
14. Иван Димитров – с. Синитово, община Пазарджик
15. Димитър Стамболиев – Сливен
16. Иван Симеонов – Пазарджик

Благодарност и уважение към всички дарители!

Благодарност и уважение към всички служители на музея, към Община Пазарджик, към всички медии, институции, организации, клубове и частни лица, които допринесоха Регионален исторически музей – Пазарджик да планира, организира и реализира посочените прояви през годината.

 

28.01.2021 г.                                                   Борис Хаджийски
                                                                           Директор на Регионален исторически музей – Пазарджик

2608total visits,2visits today