Отчет за 2019

О Т Ч Е Т
З А  Д Е Й Н О С Т Т А  Н А
Р Е Г И О Н А Л Е Н  И С Т О Р И Ч Е С К И  М У З Е Й
П А З А Р Д Ж И К
П Р Е З  2 0 1 9  Г О Д И Н А

ПРИОРИТЕТИ ПРЕЗ 2019 ГОДИНА

• Консервация и реставрация на къща музей „Константин Величков“.
• Честване на 80 години от началото на проучванията на Селищна могила Юнаците.
• Изготвяне на ТЕП и идеен проект за зала „Археология“.
• Дигитализация на фонда.

 

 1. Събирателска и фондова дейност:

• Постъпили дарения на книги, снимки, документи и предмети от граждани, организации и фирми в отделите „Етнография“, „История на България XV-XIX век“, „Нова история“ и „Най-нова история“ – общо 223 единици. Част от тях са преминали през процес на идентификация, други продължават да се обработват.
• Извършена идентификация на находки от археологически проучвания, на дарения, откупки и присъдени в полза на държавата предмети. През 2019 година са работили 20 комисии по идентификация. От тях са приключили работа 16 комисии, както следва:
а/ на археологически предмети – 5 комисии;
б/ на етнографски предмети – 3 комисии;
в/ на предмети от Възраждане, Нова история и Най-нова история – 8 комисии.
• Комисиите, приключили работа през годината, са съставили 289 експертни заключения.
• Четири комисии продължават работата си по идентификация и през 2020 г.
• Инвентиране на всички движими културни ценности и вещи, идентифицирани през годината.
• Водене на регистър на движимите културни ценности съгласно Наредба № Н-3 за реда за извършване на идентификация и за водене на Регистъра на движими културни ценности. За 2019 г. в регистъра е въведена информация за 136 културни ценности.
• Дигитализирани са 136 движими културни ценности от основния фонд на отделите „Археология“, „Етнография“, „Нова история“ и „Най-нова история“.
• Извършвани ежемесечни проверки за състоянието на културните ценности и експозициите в обектите на музея от специално назначена комисия.
• Извършена инвентаризация на движимите културни ценности от благородни метали и скъпоценни камъни или украсени с тях от фонда на РИМ – Пазарджик.
• Извършена инвентаризация по репрезентативния метод на движими културни ценности от фонда на РИМ – Пазарджик.
• Извършена цялостна инвентаризация на библиотечния книжен фонд в специализираната библиотека на РИМ – Пазарджик, януари – февруари.
• Извършена нова цялостна инвентаризация на библиотечния книжен фонд в специализираната библиотека на РИМ – Пазарджик, юни-юли.
• Приемане по график на материали за Научния архив.
• Продължава работата по изготвянето на научни паспорти. През годината са създадени общо 13 555 научни паспорта на културни ценности от основния фонд на отделите „Археология“, „Етнография“, „История на България XV-XIX век“, „Нова история“, „Най-нова история“.
• Реставрирани и консервирани са 156 движими културни ценности от фонда на РИМ – Пазарджик.
• Сканирани са 13 инвентарни книги на РИМ – Пазарджик.
• Обработка и дешифриране на събран теренен материал от етнографски експедиции.
• Изготвяне на съдебно-археологически експертизи.

 

 1. Експозиционна дейност:             

РИМ – Пазарджик участва през годината в организирането и представянето на 16 изложби:

           – Централна сграда:

1. „140 години от Учредителното събрание и приемането на Търновската конституция“, организирана от Народното събрание и ДА „Архиви“ – 28.01 – 3.02

2. „Търговията в Пазарджик от втората половина на XIX век до средата на XX век“ – 2.04 – 16.05 

3. „Полетът на първия българин в Космоса“, гостува РИМ – Ловеч – 10.04 – 10.05

4. „Мемориал Неделчо Шишков“, Национална изложба по корабомоделен спорт, настолни модели – класове „С“, с участието на най-добрите корабомоделисти, завоювали десетки призови отличия на Световни и Европейски първенства – 17.05 – 19.05

5. „Пазарджик и Пазарджишко в заключителния етап на ВСВ (08.09.1944 – 09.05.1945 г.)“ – 5.09 – 4.10

6. „Христо Г. Данов – книжарят, когото наричаха министър“, гостува РИМ – Пловдив – 7.10 – 4.11

7. „Селищна могила Юнаците – 80 години от началото на археологическите проучвания“ – 14.11.2019 – 31.01.2020      

            – Етнографска експозиция:

8. „Песента на дървото“, съвместна изложба с РЕМ – Пловдив – 30.05 – 7.09

9. „С благодарност към дарителите“, по повод 45 години Етнографска експозиция – 17.10.2019 – 31.01.2020

           – Къща музей „Константин Величков“:

10. „В търсене на хармонията“, гостува НЛМ – София – 17.04 – 31.05

          Гостуване на музея в Пазарджик и извън Пазарджик в самостоятелни или сборни изложби с други музеи и институции:

11. „Българска археология 2018“ – XII Национална археологическа изложба (РИМ – Пазарджик участва с находки от Селищна могила Юнаците) в НАИМ – БАН – 14.02 – 14.04

12. „Пазарджишкото възрожденско училище“, гостува в НУ „Васил Друмев“ – Пазарджик – 20-25.02

13. „Съкровището от село Црънча“, гостува в ИМ – Правец – 15.03 – 31.05

14. „Опазваме миналото с поглед в бъдещето: находки от археологически и консервационни проекти в България, подкрепени от фондация „Балканско наследство“ – Национална изложба (РИМ – Пазарджик участва с находки от Селищна могила Юнаците), гостува в Археологически музей „ М. Домарадски“ – Септември – 18.05 – 5.07

15. „Опазваме миналото с поглед в бъдещето: находки от археологически и консервационни проекти в България, подкрепени от фондация „Балканско наследство“ – Национална изложба (РИМ – Пазарджик участва с находки от Селищна могила Юнаците), гостува в ОКИ – Созопол – 16.07 – 20.09

16. „Опазваме миналото с поглед в бъдещето: находки от археологически и консервационни проекти в България, подкрепени от фондация „Балканско наследство“ – Национална изложба (РИМ – Пазарджик участва с находки от Селищна могила Юнаците), гостува  в РИМ – София – 5.12. 2019 – 2.02. 2020

 През годината за посетители работиха всички постоянни експозиции на музея:

1. Лапидариум – централна сграда на музея, пл. „К. Величков“ № 15.

2. „Археология“ – зала „Археология“, централна сграда на музея, пл. „К. Величков“ № 15.

3. „Османско владичество и националноосвободителни борби (XV-XVIII век)“ – зала „Археология“, централна сграда на музея, пл. „К. Величков“ № 15.

4. „Възраждане и националноосвободителни борби на българския народ (XV-XIX век)“ – зала „Възраждане“, централна сграда на музея, пл. „К. Величков“ № 15.

5. „Пазарджик от Освобождението до средата на XX век“ – зала „Нова история“, централна сграда на музея, пл. „К. Величков“ № 15.

6. Етнографска експозиция, ул. „Отец Паисий“ № 8.

7. Къща музей „К. Величков“, ул. „Теодор Траянов“ № 6,

както и други изложбени зали и обекти:

8. „Средновековната крепост Цепина“ – изложба с културни ценности от фонда на РИМ – Пазарджик, експонирана за петгодишен период в две зали на Туристическо-информационен център „Цепина“ до с. Дорково, община Ракитово.

9. Археологически обект „Селищна могила Юнаците“ до с. Юнаците, община Пазарджик.

ПОСЕТИТЕЛИ за 2019 г. – 33 111 души.

Посетителите са разпределени по възрастови групи, както следва:
а/ деца до 7 г. – 1 685 души;
б/ ученици – 7 840 души;
в/ студенти – 2 348 души;
г/ възрастни – 20 084 души;
д/ чужденци – 944 души;
е/ пенсионери – 210 души.

С платен вход: 21 061 души.
С безплатен вход: 12 050 души. 
Изнесени общо 411 беседи във всички посочени по-горе изложбени зали и обекти на музея.

Други прояви на музея и в музея:
• Участие във възпоменателна церемония за загиналите войници от 27-и пехотен Чепински полк, организирана от СОСЗР пред паметника на полка, 20 февруари.

• Участие във филм на БНТ-2, предаване „Джинс“, издание № 4, свързано с родствениците на Стефан Захариев.
• Изнесени лекции в градски пенсионерски клубове по случай 3 март,  27 февруари и 1 март.
• Участие на музеен експерт като член на жури на междуучилищно състезание в ПГ „Иван С. Аксаков“ – Пазарджик, 18 февруари.
• Представяне на книгата „За онова време в Пазарджик и Пазарджишкия край“ с автор Лиляна Шулева, 7 март.
• Участие в експертно жури във връзка с организиран конкурс за ученици от четвъртите класове на I ОУ „Св. Кл. Охридски“, НУ „Васил Левски“, НУ „Васил Друмев“ и НУ „Отец Паисий“, за изработване на кукерски маски – 19 март.
• „Величкови дни“, 7-9 май.
• Представяне на Годишник на РИМ – Пазарджик – том IX, в рамките на „Величкови дни“, 9 май.
• Държавно първенство и „Мемориал Неделчо Шишков“ по корабомоделен спорт за настолни модели, клас „С“, 17-19 май.
• Нощ на музеите, 18 май.
• Концерт джаз дуо „The BareFoot Jazz Project“, в рамките на Нощ на музеите, 18 май.
• Журиране на Общински и Областен кръг на състезанието „Народните будители и Аз“, м. май.
• Концерт на френско-българския проект „THE FRENCH CONECTION“, в рамките на фестивала на изкуствата „Арт идея – арт алея“, 3 юни
• NEOBOSSA – концерт на Петър Салчев, в рамките на Фестивала на изкуствата „Арт идея – арт алея“, 5 юни.
• „Лято с музея“ проведени занимания с деца по специална програма в Централната сграда и Етнографската експозиция, 20 юни – 19 юли.
• Проведени археологически проучвания на обект „Селищна могила Юнаците“ съгласно договор с фондация „Балканско наследство“ за осигуряване на доброволци, юли.
• Проведени археологически проучвания на обект „Селищна могила Юнаците“ с финансиране от РИМ – Пазарджик, 5-23 юли.
• Проведени археологически проучвания на обект „Селищна могила Юнаците“ съгласно договор с Министерство на културата за финансиране на обекта, 25 юли – 21 август.
• Изнасяне на беседа в пенсионерски клуб № 2 по случай Деня на народните будители, 31 октомври.
• Провеждане на изнесен урок с презентация и беседа на тема „Въведение Богородично ден на християнското семейство и младеж“ в НЧ „Св. Св. Кирил и Методий“ – с. Братаница, по покана на настоятелството на читалището, 21 ноември.
• Изнасяне на беседа в пенсионерски клуб № 2 в Пазарджик по повод Деня на Християнското семейство, 21 ноември.
• Сватбени ритуали, проведени в Етнографската експозиция – през цялата година.

 

 1. Научно-изследователската дейност:

• Издаден Годишник на РИМ – Пазарджик, том IX, март.

• Издадена книгата на Мария Йорданова „Традиции и иновации в зимните и предпролетни маскарадни игри в някои селища на Пазарджишко“, април.

• Участие в теренни археологически проучвания на „Халколитно селище Орлица“, обект А1 по ICGB, Община Кирково, област Кърджали, април.

• Участие в теренни археологически проучвания на Обект 4005 по ЛОТ 2, град Летница по договор между НАИМ – БАН и Булгартранзгаз, 1-31 юли.

• Проведени археологически проучвания с участието на археолози от музея на обект „Селищна могила Юнаците“, юли-август.

• Организирана и проведена Международна научна конференция „Селищна могила Юнаците – 80 години от началото на археологическите проучвания“, съвместно с Община Пазарджик и НАИМ- БАН, 14 ноември.

• Издадена брошурата „Селищна могила Юнаците“ с автори Явор Бояджиев и Камен Бояджиев, ноември.

• Изготвяне на документация за нова експозиция в зала „Археология“ (концепция, структура, тематико-експозиционен план), цялата година.

• Теренен обход и фотодокументиране на маскарадни игри, събиране на теренни материали в селищата на община Пазарджик – Семчиново, Ветрен дол, Варвара и Церово. Обработка на събрания теренен материал.

• Теренен обход в селата Варвара и Бъта по проект „Голям празник Великден, по-голям-Гергьовден…“. Изследване на темите: „Скотовъдни обичаи“; „Обичаи, свързани със земеделието“; „Обичаи за осигуряване на здраве и благополучие в семейството“; „Гергьовденски песни, традиционно припяване на момите“, септември-декември.

Участие на специалисти от РИМ – Пазарджик в Международни и Национални научни конференции, работни срещи, кръгли маси, годишнини, практически семинари, откриване на изложби, представяне на книги, обучителни курсове, както следва:

• Работна среща в Министерство на културата относно процедурата по изготвяне на съдебно-археологически и нумизматични експертизи по досъдебни производства. Присъстваха зам.-министърът на културата г-жа Амелия Гешева, представители на ВКС, ГД БОП, НАИМ – БАН, НИМ, София, 27 март.

• Национална научна конференция „16 десетилетия – от книжовно средище до навигатор в цифровия свят“, посветена на 60 години от създаването на библиотеката „Никола Фурнаджиев“ – Пазарджик и 160 години библиотечно дело в Пазарджик, 11 април.

• Втора работна среща в Министерство на културата относно процедурата по изготвяне на съдебно-археологически и нумизматични експертизи по досъдебни производства, София, 13 май.

• Представяне на „Наръчник на музейният специалист за работа с публиките“ и получаване на сертификати за обучение по проект „Музеите като социални и образователни пространства“, реализиран от Българо-американската комисия за образователен обмен „Фулбрайт“, Пловдив, 17 май.

• Лекция на тема „Как да направим експозициите си интересни за широка публика“, водена от Пол Орсели, Детски научен център Музейко, София, 10 септември.

• Национална археологическа конференция, Бяла, Варненска област, 19-23 май.

• Дни на македонските музеи. Конференция на 8 локални музея от Северна Македония, Крива Паланка, Северна Македония, 27-28 септември.

• Национална среща „Добри практики: Съвременни форми за представяне и популяризиране на културното наследство. Предимства и недостатъци на музейните експозиции“, Бургас, 2-4 октомври.

• Международна научна конференция „Селищна могила Юнаците – 80 години от началото на археологическите проучвания“, Пазарджик, 14 ноември.

Служители на Регионален исторически музей – Пазарджик с книги, статии, съобщения, публикувани през 2019 г. или предоставени за предстоящо публикуване в различни издания:

Адриана Божкова, Международна научна конференция „Селищна могила Юнаците – 80 години от началото на археологическите проучвания“ съобщение за Годишник на РИМ – Пазарджик, том Х.

Бойко Сираков, Георги Геров, „Дарение ,,Държавникът Константин Муравиев“, за Годишник на РИМ – Пазарджик, том Х.

Десислав Христов, научна статия „Курортно селище „Св. Константин“ – кратък исторически очерк за мястото и района“, за Годишник на РИМ – Пазарджик, том Х.

Иванка Кибритова, научно съобщение „Константин Величков – радетел за развитието на библиотечното дело в България“, за сборника от Националната научна конференция „16 десетилетия – от книжовно средище до навигатор в цифровия свят“.

Мария Йорданова, „Традиции и иновации в зимните и предпролетни маскарадни игри в някои селища на Пазарджишко“, самостоятелна книга.

Мария Йорданова, статия „45 години Етнографска експозиция към Регионален исторически музей – Пазарджик“, за Годишник на РИМ – Пазарджик, том Х.

Пенка Николова, „Отдаденост. Българско семейство с корени от Дебърско и Граово“, автор Александър Арнаудов, изд. Беллопринт, 2019, 292 с., за Годишник на РИМ – Пазарджик, том Х.

Пенка Николова, статия „Една книга ни събра и развълнува сърцата ни“, в. Знаме, 16 юни.   

        

 1. Рекламна дейност:

• Администриране на сайта на РИМ – Пазарджик чрез периодично публикуване на информация за предстоящи събития и изложби, както и други актуални съобщения и новини, отбелязване на национални и международни празници.

• Актуализиране и администриране на фейсбук страницата на РИМ – Пазарджик – периодично публикуване на информация за предстоящи събития и изложби; публикуване на съобщения и новини; създаване на албуми със снимки и публикуване на снимки в дневника на фейсбук от събития, проведени в РИМ – Пазарджик или участието на музея в такива.

• Създаден профил на РИМ – Пазарджик в URBO – туристическа платформа.

• Изработване на керамични предмети с търговско предназначение, картички-магнити с изображения на обекти на музея и културни ценности, новогодишни картички, торбички, химикали и други рекламни материали.

• Информация за институцията може да се види в телевизии, печатни издания, радиа, специализирани сайтове като: БНТ 1, програма „Туризъм.БГ“, БНТ „Дестинация България“, предаване „Дестинация фолклор“, БНР – Пловдив, Телемедия – Пазарджик, Българска телеграфна агенция, в. „Труд“, в. „Знаме“, в. „Пазарджишка Марица“, „Пз-инфо“, „Виделина“, „Па медия“, „Па-1“, „Пз днес“, „Пз24инфо“, Агенция „Фокус“, Радио „Фокус“, „Фокус нюз“, bg, darikradio.bg, desant.net, oborishte.bg, nameridobroto.com, kulturni novini.info, glas.bg, Bnr.bg, Pz-topnews.bg и др.

• Дадени интервюта от служители на музея в централни и местни медии, в специализирани сайтове и печатни издания: БНТ 1, програма „Туризъм. БГ“, БНТ „Дестинация България“, БНТ 1, предаване „Джинс“, БНТ – предаване „10 000 крачки“, БНР – Пловдив, СКАТ, предаване „Час по България“, „Телемедия“ – Пазарджик, Радио Фокус – Пазарджик, в. „Знаме“, в. „Марица“ и др.

• Представена работата и постиженията на музея при провеждане на срещи с представители на Министерство на културата, Областна и Общинска администрации – Пазарджик, при посещение на различни форуми в цялата страна, при гостуване в училища, музеи, галерии, асоциации, клубове и други институции.

• Ежедневно архивиране на публикации в медиите, свързани с дейността на РИМ – Пазарджик.

 

 1. Финансиране и бюджет:

Бюджет за 2019 г. – 621 340 лв. 

Финансовите средства са получени от Министерство на финансите, Министерство на културата, Община Пазарджик, Национален фонд „Култура“, дарения, собствени приходи от входни такси и беседи, продажби на сувенири, рекламни материали и книги.

 

 1. Проектна дейност:

ПРОЕКТ по приоритетна ос 1 на ОПРР „Устойчиво и интегрирано градско развитие, Операция 1.1. „Социална инфраструктура“; схема 1.1.3. „Подкрепа за създаване и промотиране на иновативни културни събития.
Наименование на проекта: „Регионален фестивал на изкуствата – Пазарджик“.
Стойност на проекта: 416 337 лв.
Бенефициент: Община Пазарджик.
Основни участници: Регионален исторически музей – Пазарджик, ХГ „Ст. Доспевски“, Регионална библиотека „Н. Фурнаджиев“, Младежки дом, АНПТ „Пазарджик“.
Осмото издание на фестивала бе проведено в периода 1-7 юни 2019 г. и музеят беше домакин на две прояви: концерт на френско-българския проект „THE FRENCH CONECTION“ и NEOBOSSA – концерт на Петър Салчев.

ПРОЕКТ „Консервация, реставрация и реконструкция на компрометирани дървени носещи елементи на къща музей „Константин Величков“, ограда и обслужваща сграда“.
Обща стойност на проекта, финансиран от Министерство на културата: 55 585 лв.
Бенефициент: Регионален исторически музей – Пазарджик.
Проектът беше реализиран в периода 20 август – 26 ноември 2019 г.

ПРОЕКТ „Изложба „Селищна могила Юнаците – 80 години от началото на археологическите проучвания“.
Обща стойност на проекта, финансиран от Министерство на културата: 10 719 лв.
Бенефициент: Регионален исторически музей – Пазарджик.
Проектът беше реализиран в периода 14 август – 12 ноември 2019 г.

ПРОЕКТ „Голям празник Великден, по-голям – Гергьовден…“.
Обща стойност на проекта, финансиран от Национален фонд „Култура“: 6 327 лв.
Бенефициент: Регионален исторически музей – Пазарджик.
Проектът ще се реализира до 30 юни 2020 г.

БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА на Министерство на културата за финансиране на теренни археологически проучвания и теренна консервация.
Обща стойност на договора за финансиране на теренни археологически проучвания на обект „Селищна могила Юнаците“: 29 000 лв.
Бенефициент: Регионален исторически музей – Пазарджик.
Теренните археологически проучвания на обект „Селищна могила Юнаците“ са проведени в периода 25 юли – 21 август.

ПРОЕКТ за съвместна дейност между Регионален исторически музей – Пазарджик и Фондация „Балканско наследство“ за осигуряване на доброволци от цял свят на обект „Селищна могила Юнаците“ за участие в археологически проучвания, провеждане на полеви школи и работилници по археология, консервация и реставрация на културни ценности.
През 2019 година в археологическите проучвания на обект „Селищна могила Юнаците“ взеха участие 16 доброволци от САЩ, Канада, Австралия, Великобритания, Ирландия.

 

 1. Научно-популяризаторска и културно-информационна дейност:

            а/ Централна сграда на музея:

• По Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“, модул „Музеите като образователна среда“ – НУ „Отец Паисий“ – Пазарджик, 28 март.

• По Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“, модул „Музеите като образователна среда“ – урок на тема „Култура и културно наследство на България“ пред ученици от СОУ „Г. Бенковски“ – Пазарджик, 29 март.

• Проект „Да творим е интересно, но никак не е лесно“ – ОУ „Христо Ботев“ – Пазарджик, 8 април.

• По Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“, модул „Музеите като образователна среда“ – бинарен урок пред ученици от НУ „Отец Паисий“ – Пазарджик на тема „Възстановяване на българската държава“, 18 април.

• По Национална програма „С грижа за всеки ученик“ – ОУ „Св. Климент Охридски“ – Пазарджик, 15 май.

• Тържество с връчване на дипломи на ученици от ОУ „Св. Кл. Охридски“ – Пазарджик, Лапидариум на музея, 24 май.

• По Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“, модул „Музеите като образователна среда“ – ОУ „Л. Каравелов“ – Пазарджик, 29 май.

• По Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“, модул „Музеите като образователна среда“ – ОУ „Проф. Иван Батаклиев“ – Пазарджик, 12 юни.

• По Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“, модул „Музеите като образователна среда“ – ОУ „Проф. Иван Батаклиев“ – Пазарджик, 14 юни.

• По Проект „Знанието – ключ за всяка врата“ – ОУ „Христо Ботев“ – Дунавци, Видинска област, 25 юни.

• Работа с деца по ежегодната програма на РИМ – Пазарджик „Лято с музея“ – Демонстрации на грънчарско колело, „Защитно и нападателно въоръжение през вековете“ – оцветяване на стилизирани скици, Изработване на макет на крепостта Цепина, 1-5 юли.

• По Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“, модул „Културните институции като образователна среда“ – урок на тема „Общество и всекидневие на българите“ (VII-XI век) пред ученици от СОУ „Г. Бенковски“ –  Пазарджик,  22 октомври.

• Посещение по международен проект по програма Еразъм + на чужденци, гости на ОУ „Ст. Захариев“ – Пазарджик, 28 ноември.

• По Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“, модул „Културните институции като образователна среда“ – Професионална гимназия по химични и хранителни технологии – Пазарджик, 5 декември.

• Изнесени тематични и обзорни беседи в залите „Археология“, „Възраждане“, „Нова история“, както и на Селищна могила Юнаците пред ученици от ОУ „Христо Ботев“ – Раковски; ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ – Сливница, СОУ „Георги Бенковски“ – Пазарджик; СОУ „Димитър Матевски“ – Пловдив; СОУ „Св. Кл. Охридски“ – Ракитово, Висше училище
по агробизнес и развитие на регионите, филиал Пазарджик, МГ „К. Величков“ – Пазарджик, ПГ „Ив. Аксаков“ – Пазарджик, 40 СУ „Луи Пастьор“ – София, ОУ „Пенчо Славейков“ – Пловдив и много други училища от Пазарджик и страната.

• Предоставени множество писмени справки на ученици, граждани и институции.

            б/ Етнографска експозиция:

• Работилница „Плъстене на вълна“ с майстор-обучител Красимира Карлова, по инициатива на клуб „Събота по женски“, 23 февруари.

• „Мартенска работилница“ – занимания с деца и ученици от ДГ „Радост“, ДГ „Юрий Гагарин“, ДГ „Слънчо“, ДГ „Дъга“, ДГ „Валентина Терешкова“, СОУ „Д-р Петър Берон“, НУ „Отец Паисий“, СОУ „Георги Брегов“, ОУ „Проф. Иван Батаклиев“, за изработване на мартеници, 26-28 февруари.

• Провеждане на тържество по проект „Децата на Пазарджик – цветни, слънчеви, звездни“ на детски градини „Юрий Гагарин“, „Дъга“ и „Слънчо“ – Пазарджик, 27 февруари.

• Заснемане на филм на БНТ, „Дестинация България“, предаване „Дестинация фолклор“, на солистката на ансамбъл „Пазарджик“ – Янка Атмаджова, 15 април.

• По Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“, модул „Музеите като образователна среда“ – разработване на мултимедийна презентация на тема „Лазаровден“ и демонстрация с работилница: „плетене на цветя от царевична шума“ пред ученици от ОУ „Любен Каравелов“ – Пазарджик, 16 април.

• По Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“, модул „Музеите като образователна среда“ – интегриран урок по история и цивилизации, и музика на тема: „Обреди и празници в моя роден край“. Тема „Лазаровден“ – пред ученици от ОУ „Константин Величков“ – с. Паталеница, 18 април.

• Открит урок на тема: „Аз опознавам нашите традиции и обичаи през пролетта чрез изкуство“ с тема „Лазаровден, Цветница“. Изготвяне на информация за обредните практики и обичаи, характерни за пролетните празници, както и справка за традиционните за региона наричания на еньовденски китки. Провеждане на демонстрация с работилница: „Плетене на цветя от царевична шума“ пред ученици от ОУ „Проф. Иван Батаклиев“ – Пазарджик, 19 април.

• Клуб „Дигитална креативност“ и ателие „Сръчни ръце“. Мултимедийна презентация на тема „Великден“. Демонстрация и работилница „Изписване на великденски яйца с восък“ пред ученици от СОУ „Георги Бенковски“, Пазарджик, 19 април.

• По Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“, модул „Музеите като образователна среда“ – демонстрация и работилници за изписване на яйца по традиционна технология с топъл пчелен восък пред ученици от ОУ „Л. Каравелов“ – Пазарджик, 23 април.

• „Великденска работилница“ – Демонстрация и провеждане на работилници с техника за украсяване на яйца – декупаж и дорисуване с восък (за първа година в рамките на великденската работилница се провежда демонстрация на техниката, съчетаваща традиция и иновация в изписването на яйца). Демонстрация и работилници за изписване на яйца по традиционна технология с топъл пчелен восък с деца и ученици от ДГ „Радост“, СОУ „Д-р Петър Берон“, СОУ „Г. Брегов“, СОУ „Георги Бенковски“, НУ „В. Левски“, ОУ „Проф. Иван Батаклиев“, 23-25 април.

• По Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“, модул „Музеите като образователна среда“ – интегриран урок по български език и литература, география и английски език на тема „Празник е!“ – пред ученици от ОУ „Проф. Иван Батаклиев“ – Пазарджик, 25 април.

• В двора на музея заснети клипове на народния певец Васил Вълканов по видеопроект „Пее Пазарджик“, 8 май.

• Посещение на ученици  от  Естония, Португалия, Испания, Италия и Франция по международен училищен проект на МГ „Константин Величков“ – Пазарджик, „Еразъм +“, „Our Green European Town“. Етнографската експозиция е домакин на проявата, 8 май.

• Провеждане на открита педагогическа практика на тема: „Български пролетни традиции и обичаи – урок по родолюбие“ пред деца от ДГ „Пролет“ – Пазарджик. Изработване на справка, изработване и представяне на мултимедийна презентация „Пролетни традиции и обичаи“, 11 май.

• По Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“, модул „Музеите като образователна среда“ – посещение на ученици от СОУ „Георги Бенковски“ – Пазарджик по проект „Музеят – храм на познанието“. Представяне на гостуващата изложба „Песента на дървото“, 20 юни.

• Работа с деца по ежегодната програма на РИМ – Пазарджик „Лято с музея“ – изработване на еньовденски китки и венци. Бране на цветя и билки и подготовка на заготовки за венци; изработване на игленик; декорация на гипсови фигурки; изработване на картички; разказ за творенията от дърво или как се „ражда“ дърворезба изпод „златните“ ръце на майстора – среща с Альоша Кадьов – майстор-дърворезбар; направа на домашно фиде по традиционна рецепта и технология; Участват: Занималня „Знайко“; Образователен център „Логос“; Езикова школа „Дрийми“; ОДК – Пазарджик; ОДЦ „Аз мога“; ДГ „Радост“, 20-28 юни.

• По проект „Децата на Пазарджик – цветни, слънчеви, звездни“ с участието на ДГ „Юрий Гагарин“, ДГ „Дъга“ и ДГ „Слънчо“. Направа на „Алея на приятелството“. Засаждане на цветя в двора на Етнографската експозиция, 23 юни.

• Работа с деца по ежегодната програма на РИМ – Пазарджик „Лято с музея“ – прожекция на диапозитивни филми; изработване на магнити „кукерска маска“; изработване на гривни от вълнени конци; пано от семена; направа на юрта (номадско жилище) от хартия; цветя от царевична шума; изработване на цветя (магнити) от филц, украса на Церовски калъчки (закриване на програма „Лято с музея“), 9-19 юли.

• Есенна майсторска работилница – „Художествено плетиво и изработване на накити от мъниста“ – гостуване и демонстрации на майсторките Иванка Рабаджийска от с. Елшица, Ваня Терзиева и Красимира Карлова от гр. Пазарджик и Мария Христоскова от с. Равногор, 18-19 септември.

• Работилница с демонстрация за плетене на изделия от царевична шума – съвместно със сдружение „Човеколюбие“. В двора на къщата беше представена стихосбирката „Вдъхновения“ на Красимира Грозденина, 10 октомври.

• Изнесен урок на деца от ДГ „Калина Малина“ – Пазарджик, 19 октомври.

• По Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“, модул „Културните институции като образователна среда“ – демонстрация и работилница „Плетене на царевична шума“ пред ученици от ОУ „Климент Охридски“ – Пазарджик, 4 ноември.

• По Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“, модул „Културните институции като образователна среда“ – провеждане на  специализирана беседа пред ученици от СОУ „Г. Бенковски“ с мултимедийна презентация на тема: „Композиция в декоративно-приложните изкуства“. Изразни средства на декоративно-приложните изкуства – линия, форма, цвят. Акцент върху традиционната българска шевица, сграфитокерамиката и дърворезбата, 12 декември.

• По Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“, модул „Културните институции като образователна среда“ – интегриран урок на ученици от Професионална гимназия по химични и хранителни технологии – Пазарджик, 18 декември.

• „Коледна работилница“ – занимания с ученици за изработване на традиционни сурвачки, 18-20 декември.

• Сценарий за възстановка на традиционна коледна обредност с ДГ „Радост“. В деня на проявата – подреждане на коледна трапеза и коледарски кът, 20 декември.

• Изнесени тематични и обзорни беседи пред ученици от ОУ „Христо Ботев“ – с. Братаница, ДГ „Здравец“ – гр. Пазарджик, ОУ „Христо Смирненски“ – Пазарджик, 125-то СУ „Проф. Боян Пенев“ – София, СОУ „Васил Левски“ – Велинград, ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – с. Мало Конаре, ОУ „Отец Паисий“ и ЦДГ „Детелинка“ – с. Габра, общ. Елин Пелин, СОУ „Георги Бенковски“ – Пазарджик, танцова школа „Мерак“ с ръководител Румяна Костадинова и танцьори от ESBART DANSOT (Каталуния – Испания) и много други училища и групи от Пазарджик и страната.

• Проведени 7 (седем) сватбени ритуала в етнографската експозиция през годината.

• Образователна дейност с ученици, студенти и учители в следните форми: изнасяне на специализирани беседи; съдействие при подготовка на тържества, уроци, викторини; оказване на методическа помощ при подготовка на дипломни работи, реферати, справки.

            в/ Къща музей „Константин Величков“:

• По Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“, модул „Музеите като образователна среда“ проведен час в музея с ученици от НУ „Отец Паисий“ – Пазарджик, 18 февруари.

• Запознаване с творчеството на Константин Величков за деца, подбор на стихове и изнесени рецитали по „Детска гусла“ от Величков в къщата музей от ученици от НУ „Отец Паисий“ – Пазарджик, 22-23 април.

• Домакинство на междуучилищно състезание на ученици от ОУ „Св. Кл. Охридски“ на тема „Горди априлци“, 24 април.

• Организирани и проведени тридневни „Величкови дни“ по специална програма, 7-9 май.

• В двора на музея заснети клипове на народния певец Васил Вълканов по видеопроект „Пее Пазарджик“, 8 май.

• Посрещане гости от 6 държави, гости на Математическа гимназия „К. Величков“ по международен училищен проект „Our Green European Town“ (Нашият зелен европейски град) – подготвени текстове за превод на английски език, 8 май.

• Домакинство на открит урок по история на тема „България – част от Европа и света“ на ученици от НУ „Отец Паисий“, 20 май.

• Домакинство на Годишно утро – урок на тема „Ние вече сме грамотни“ на ученици от СОУ „Георги Бенковски“, 31 май.

• Проведени тържества в музея по повод завършване на образователна степен: тържество на ученици от 45 ОУ „К. Величков“ – София за завършване на първи клас, 27 май, раздаване свидетелства за завършен първи клас на ученици от НУ „Отец Паисий“ – Пазарджик, 3 юни.

• По Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“, модул „Музеите като образователна среда“ – проведен час в музея с ученици от ОУ „К. Величков“ – Паталеница, 11 юни.

 

 1. Материално-техническа база:

• Извършена консервация, реставрация и реконструкция на компрометирани дървени носещи елементи на къща музей „Константин Величков“, ограда и обслужваща сграда.

• Извършен ремонт на специализираната библиотека на музея – шпакловка, боядисване, ламиниран паркет, осветление, дограма за прозорци, врата, стълби.

• Поставена преградна стъклена дограма на специализираната библиотека на музея.

• Извършен ремонт на котела.

• Монтирана допълнителна пожаро-известителна техника в зали и библиотека.

• Монтирани рекламни табла в конферентната зала.

• Закупена служебна лека кола.

• Осигурени оборудване и технически пособия: фискални апарати – 3 броя, харддискове – 8 броя, лаптоп – 1 брой, мултимедиен проектор с екран – 1 бр. работни столове – 2 бр. експозиционна витрина – 1 брой, реквизит за витрини и др.

          За модернизирането на материално-техническата база на музея, за археологически проучвания на обект „Селищна могила Юнаците“, за съгласуване на проектно задание,  авторски надзор, технически надзор, командировки на комисия за приемане на обекта във връзка с реализирането на проект за консервация и реставрация на къща музей „Константин Величков“, както и за реставрация и консервация на движими културни ценности, от бюджета на музейната институция са инвестирани общо 40 380 лв. само през 2019 г.

         Останалите финансови средства за консервация и реставрация на къща музей „К. Величков“, доставка на оборудване и технически пособия, за археологически проучвания на обект „Селищна могила Юнаците“, са привлечени от проекти, финансирани от Министерство на културата, и са на стойност 92 575 лв.

 1. Други прояви:

            Участия на директора на Регионален исторически музей – Пазарджик в срещи, работни групи и други прояви, свързани с дейността на Сдружение „Български музеи“, или поднасяне на приветствия и поздравителни адреси при откриване на форуми, организирани от други институции: 

• Работна група към Министерство на културата, която да изготви проект за изменение и допълнение на Наредба Н-3 от 3 декември 2009 г. за реда за извършване на идентификация и за водене на Регистъра на движими културни ценности, София, 6 и 19 март.

• Работна среща в Министерство на културата, на която се разгледа и обсъди процедурата по изготвяне на съдебно-археологически и нумизматични експертизи по досъдебни производства. Присъстваха зам. – министърът на културата г-жа Амелия Гешева, представители на ВКС, ГД БОП, НАИМ – БАН, НИМ, София, 27 март.

• Работна среща в Министерство на културата относно проблемите, свързани с хабилитираните лица и регистрацията им в НАЦИД. На срещата присъстваха още зам.-министърът на културата г- жа Амелия Гешева, зам.-председателят на БАН член-кореспондент Васил Николов, доц. Христо Попов, директор на НАИМ – БАН, представители на Министерство на културата и Министерство на образованието и науката, София, 27 март.

• Международна конференция „Европейският музей. Музеите на Чехия“, София, 3 април.

• Национална научна конференция „16 десетилетия – от книжовно средище до навигатор в цифровия свят“, посветена на 60 години от създаването на библиотеката „Никола Фурнаджиев“ – Пазарджик и 160 години библиотечно дело в Пазарджик, 11 април.

• Обсъждане в Националния дворец на културата на Стратегията за развитие на културата. Изказване на председателя на Сдружение „Български музеи“ относно необходимостта от държавно финансиране на останалите 55 музея, чиято издръжка към настоящия момент се определя от съответните общински съвети, София, 17 април.

• Работна група към Министерство на културата, която да изготви проект за изменение и допълнение на Наредба Н-6 от 11 декември 2009 г. за формиране и управление на музейните фондове, София, 10 май.

• Трети национален преглед на музейния плакат. Връчване на грамоти от председателя на Сдружението на част от номинираните музеи и приветствие до участниците и организаторите, Смолян, 25 септември.

• Дни на македонските музеи. Изнесен доклад пред представители на осем общински музея от Северна Македония относно опита и постиженията на Сдружение „Български музеи“, Крива Паланка, Северна Македония, 27-28 септември.

• Национална среща „Добри практики: Съвременни форми за представяне и популяризиране на културното наследство. Предимства и недостатъци на музейните експозиции“, Бургас, 2-4 октомври.

• Международна конференция „Музеите на Египет. Музеят на 21 век – музейни проекти за културен туризъм“, организирана от посолството на Арабска република Египет, съвместно с египетското Министерство на антиките и със съдействието на Информационното бюро на Европейския парламент в България, София, 8 октомври.

• Международна научна конференция „Селищна могила Юнаците – 80 години от началото на археологическите проучвания“, Пазарджик, 14 ноември.

• Церемония по връчване на наградите за 2018 година на Сдружение „Български музеи“ – „Наследство“, Регионален природонаучен музей – Пловдив, 3 декември.

• Заседания на Управителния съвет на Сдружение „Български музеи“, през цялата година.

• Заседания на Българо-американската комисия за опазване на културното ни наследство, София, през цялата година.

• Срещи и разговори с народни представители, министри, кметове и синдикати относно проблемите на музеите, през цялата година.

Повече информация за дейността на Сдружението е публикувана на сайта на Сдружение „Български музеи“ – http://bulgarian-museums.org/.

           Проведени обучения на музейни специалисти в РИМ – Пазарджик и в други институции, както следва:

• Обучение – мастер клас „Българско везмо“, проведено в ИМ – Велинград. Обучител Росица Бакалова, собственик на фирма „Български гоблен“ и председател на клуб „Приятели на гоблена и българската шевица“, 12 март. Обучен 1 служител на музея.

• Семинар на тема „Нов закон за мерките срещу изпиране на пари“, организиран от Обучителен център „Темида – цената на истината“, 21 май. Обучен 1 служител на музея.

• Обучение за работа с електронната туристическа платформа URBO, 29 май. Обучен 1 служител на музея.

• Семинар на тема: „Организацията на фестивали – предизвикателства, рискове и възможности“, 4 юни. Обучен 1 служител на музея.

  

            ВАЖНО!!!

1.Финансиран проект от Национален фонд „Култура“ в размер на 6 327 лева „Голям празник Великден, по-голям – Гергьовден…“, май 2019 – юни 2020.

2. Финансиране на археологически проучвания на Селищна могила Юнаците със средства от бюджета на РИМ – Пазарджик в размер на 13 000 лв., м. юли.

3. Реализиран проект „Консервация, реставрация и реконструкция на компрометирани дървени носещи елементи на къща музей „Константин Величков“, ограда и обслужваща сграда“, финансиран от Министерство на културата в размер на 55 585 лева, август – ноември.

4. Реализиран проект „Изложба „Селищна могила Юнаците – 80 години от началото на археологическите проучвания“, финансиран от Министерство на културата в размер на 10 719 лева, август – ноември.

5. Отбелязани 45 години от създаването на Етнографската експозиция към РИМ – Пазарджик, 17 октомври.

6. Организирана и проведена Международна научна конференция „Селищна могила Юнаците – 80 години от началото на археологическите проучвания“, съвместно с Община Пазарджик и НАИМ – БАН, 14 ноември.

7. Съвместна работа с училища от областта по Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“, модул „Музеите като образователна среда“, февруари – декември.

8. Изготвяне на документация за нова експозиция в зала „Археология“, цялата година.

9. Осъществена съвместна експозиционна дейност през цялата година с музеи и други институции, както следва: 

           • Народно събрание на Република България;

           • Община Пазарджик;

           • Държавна агенция „Архиви“;

           • Национален археологически институт с музей при Българска академия на науките;

           • Национален литературен музей – София;

           • Регионален исторически музей – София;

           • Регионален исторически музей – Ловеч;

           • Регионален исторически музей – Пловдив;

           • Регионален етнографски музей – Пловдив;

           • Общински културен институт „Музеен център“ – Созопол;

           • Исторически музей – Правец;

           • Археологически музей „Проф. Мечислав Домарадски“ – Септември;

           • Фондация „Балканско наследство;

           • НУ „Васил Друмев“ – Пазарджик;

           • Българска федерация по корабомоделен спорт;

           • Модел Яхт клуб – Пазарджик и други.             

10. Регионален исторически музей – Пазарджик дари през годината 330 книги на 10 музея в България, 8 общински музея в Северна Македония, 20 читалища в област Пазарджик и на изгорялата библиотека в читалище „Светлина 1956“ – с. Катрище, община Кюстендил.

 

  ДАРИТЕЛИ НА МУЗЕЯ ПРЕЗ 2019 ГОДИНА

 1. Венцислав Пейчев – Пазарджик 
 1. Йордан Михайлов – Пазарджик 
 1. Силвана Тодорова – Пазарджик 
 1. Александър Маринов – Пазарджик 
 1. Александър Арнаудов – Пазарджик 
 1. Иванка Симеонова – София 
 1. Мария Захариева – София 
 1. ЗД „Евроинс“ АД – Пазарджик 
 1. Община – Пазарджик 
 1. Иван Симеонов – Пазарджик 
 1. Фондация „Балканско наследство“ 
 1. Емил Хаджийски – Пазарджик 
 1. Тодор Батаклиев – София 
 1. Любен Спасов – с. Мирянци, община Пазарджик 
 1. Гергана Михайлова – Пазарджик 
 1. Мариела Хаджийска – Пазарджик

 Благодарност и уважение към всички дарители!

 Благодарност и уважение към всички служители на музея, към Община Пазарджик, към всички медии, институции, организации, клубове и частни лица, които допринесоха Регионален исторически музей – Пазарджик да планира, организира и реализира посочените прояви през годината.

 

 

20.01.2020 г.                                                    Борис Хаджийски
                                                                           Директор на Регионален исторически музей – Пазарджик

 

3430total visits,3visits today