Ценоразпис

ЦЕНИ

НА РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ПАЗАРДЖИК

(в сила от 1 юни 2015 година)
 

1. Входен билет за един обект (еднакви цени за всички обекти на музея).

– възрастни – 3 лв.

– ученици, студенти, пенсионери – 2 лв.

– семейство от двама родители с едно дете (ученик) – 5 лв.

– семейство от двама родители с две деца (ученици) – 6 лв.

– семейство от двама родители с повече от две деца (ученици) – 7 лв.

2. Обходен билет за три обекта (Централна сграда, Етнографска експозиция, Къща музей „К. Величков“) – само в работните дни и на трите обекта:

– възрастни- 6 лв.

– ученици, студенти, пенсионери – 4 лв.

– семейство от двама родители с едно дете (ученик) – 9 лв.

– семейство от двама родители с две деца (ученици) – 11 лв.

– семейство от двама родители с повече от две деца (ученици) – 13 лв.

3. Безплатно:

– деца до 7 г.

– хора с увреждания.

– придружителите на хора с увреждания.  

– представители на други музеи.

4. Безплатни дни за посещение:

– Във връзка с изменение на чл. 187, ал. 4 от Закона за културното наследство, отпада безплатният ден за посещение в Регионален исторически музей – Пазарджик и неговите обекти.

5. Ученически групи (от 20 души нагоре) – 1,50 лв./ученик

6. Беседи:

– тематична беседа на български език – 3 лв.

– обзорна беседа (отдел) на български език – 5 лв.

– обзорна беседа (централна експозиция) на български език – 10 лв.

– беседа (обект „Селищна могила Юнаците“) на бълг. език – 15 лв.

– тематична беседа на чужд език – 5 лв.

– обзорна беседа (отдел) на чужд език – 10 лв.

– обзорна беседа (централна експозиция) на чужд език – 15 лв.

– беседа (обект „Селищна могила Юнаците“) на чужд език – 25 лв.

7. Извънредно отваряне на обект на РИМ – Пазарджик – 30 лв. за един обект.

8. Рецензия научен текст – 2 лв. за страница.

9. Специализирана консултация за предложен материал – от 10 до 100 лв.

10. Оценителски услуги за културни ценности – 8 лв./час.

11. Ползване на документи, снимки, негативи, които не са от фонда – 5 лв.

12. Ползване на предмети, документи, снимки, негативи, които са от фонда – по преценка и договаряне с директора на музея.

13. Ползване библиотечния фонд на музея:

– възрастни и студенти – 3 лв.

– пенсионери и ученици – 1 лв.

– хора с увреждания – безплатно.

– представители на други музеи – безплатно.

– писмена библиографска справка – 0,10 лв. за заглавие.

14. Доклади и беседи по външни поръчки (без илюстрации) – 50 до 150 лв. за брой.

15. Фотозаснемане на материали от фонда (предмет или документ) със запис на CD или DVD – от 20 до 200 лв.

16. Предоставяне на музейни материали за заснемане на филми или телевизионни предавания – 200 лв./час.

17. Видеозаснемане на единични културни ценности, експозиции и обекти на музея, както и видеозаснемане в експозициите и обектите на музея по различни поводи.

– професионално заснемане с камера – от 200 до 1000 лв.

Сключване на договор с директора на музея по реда на чл. 179 от ЗКН, като цената варира според значимостта на обекта, темата и времетраенето.

– любителско заснемане с камера – 50 лв/час.

18. Фотозаснемане на единични културни ценности, експозиции и обекти на музея, както и фотозаснемане в експозициите и обектите на музея по различни поводи.

– професионално – 100 лв. на час.

– любителско – 30 лв. на час.

19. Фотозаснемане за календари, книги, изложби:

– предмети от благородни метали и/или със скъпоценни камъни – 80 лв. на предмет.

– предмети от неблагородни метали, камък, дърво, книга, снимки – 30 лв. на предмет.

– уникати – 200 лв. на предмет.

20. Ксерокопия от библиотечния фонд на музея:

Формат А3 – 0,50 (едностранно)

Формат А4 – 0,20 (едностранно)

21. Ксерокопиране на документи от фонда (без уникати):

А 3 – от 1 лв. до 5 лв.

А 4 – от 0,50 лв. до 3 лв.

22. Сканиране и копиране на черно-бели снимки от фонда (без уникати):

Формат 9/12 – 3 лв. на брой

13/18 – 4 лв. на брой

18/24 – 5 лв. на брой

20/30 – 10 лв. на брой

30/40 – 15 лв. на брой

23. Сканиране и копиране на цветни снимки от фонда (без уникати):

Формат 9/12 – 4 лв. на брой

13/18 – 5 лв. на брой

18/24 – 6 лв. на брой

20/30 – 13 лв. на брой

30/40 – 18 лв. на брой

24. Ритуали в етнографската експозиция (сватби, кръщенета и др.) – от 150 до 300 лв.

Според: сезон, работно време, сценарий, почивен или работен ден.

25. Възстановяване на ел. енергия, природен газ, дежурства и други разходи при представяне на книги, организиране на рождени дни, коктейли, прожекции на филми, концерти, събрания, репетиции, семинари, конференции, кръгли маси, заснемане на видеоклипове и други прояви на физически и юридически лица, които се провеждат в обектите на музея:

– април–октомври вкл. – 60 лв./час.

– ноември-март вкл. – 100 лв./час.

Отделно от цената по т. 25 допълнително се заплаща видеозаснемане или фотозаснемане съгласно т. 17 или т. 18 от ценоразписа.

26. Провеждане на предизборни прояви в обектите на музея – 300 лв.

27. Изготвяне на тематично-експозиционни планове за изложби по външни поръчки-от 400 до 2000 лв. (в зависимост от площ, брой зали, витрини, експонати, теми, каталог).

28. Организиране на изложби по външни поръчки (само труд) – от 100 до 800 лв.

29. Аранжиране на зали и открити пространства за изложби (само труд) – 80 лв./час.

30. Реставрация на керамика (сп. състоянието на предмета) – от 80 до 200 лв. на предмет.

31. Занимания с деца и ученици по програми, изготвени от музея – 15 лв./месец.

32. Наемане на металотърсач – 60 лв./час. Допълнително се заплащат от наемателя командировъчни разходи на служителите на музея, които са ангажирани с техниката и услугата се извършва извън територията на гр. Пазарджик.

33. Наемане на озвучителна техника – 50 лв./час. Допълнително се заплащат от наемателя командировъчни разходи на служител на музея, който е ангажиран с техниката и услугата се извършва извън територията на гр. Пазарджик.

34. Наемане на мултимедиен проектор – 20 лв./час. Допълнително се заплащат от наемателя командировъчни разходи на служител на музея, който е ангажиран с техниката и услугата се извършва извън територията на гр. Пазарджик.

35. Цените за теренни археологически издирвания с цел установяване наличието на археологически обекти, археологически разкопки и археологически наблюдения се формират на основание Приложение №3 от Наредба на Министерство на културата № Н-00-0001 от 14 февруари 2011 г. за извършване на теренни археологически проучвания.

ТАКСИ – според ТАРИФА ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЪБИРАТ МУЗЕИТЕ, НАЦИОНАЛНИЯТ ИНСТИТУТ ЗА НЕДВИЖИМО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО И НАЦИОНАЛНАТА БИБЛИОТЕКА „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА УСЛУГИ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ И ДУБЛИКАТИ

В сила от 28.10.2011 г.
Приета с ПМС № 290 от 20.10.2011 г.
Обн., ДВ, бр. 84 от 28 октомври 2011 г., изм. и доп., ДВ, бр. 55 от 20 юли 2012 г., изм. и доп., ДВ, бр. 84 от 27 септември 2013 г.

Чл. 1. Държавните, регионалните и специализираните национални музеи събират следните такси:
1. за заверяване на препис и препис-извлечение на документи от основния, обменния и научноспомагателния фонд на музея:
а) за първа страница – 5 лв.;
б) за всяка следваща страница – 2,50 лв.;
2. за извършване на справка за наличието на документи и движими културни ценности в основния, обменния и научноспомагателния фонд на музея:
а) за устна справка – 7 лв.;
б) за писмена справка – 10 лв.;
3. за извършване на писмена справка в Автоматизираната информационна система „Археологическа карта на България“:
а) за един археологически обект – 10 лв.;
б) за определена територия, в която не са установени археологически обекти – 30 лв.;
в) за копие на регистрационна карта на археологически обект – 7 лв.;
4. за издаване на удостоверение за идентификация на движими вещи като културни ценности:
а) за една движима културна ценност – 15 лв.;
б) за група от движими културни ценности със сходни характеристики, включително монети и монетовидни предмети – 50 лв.;
в) за колекция от движими културни ценности – 100 лв.

5. (нова, ДВ, бр. 84 от 2013 г., в сила от 27.09.2013 г.) за издаване на удостоверение за извършена идентификация на предмети, които по смисъла на Закона за културното наследство не са културни ценности:
а) машинно сечени монети и монетовидни предмети, които нямат значение за научните изследвания и експозиционната стойност:
аа) за една монета/монетовиден предмет – 4 лв.;
бб) за група монети/монетовидни предмети от 2 до 50 броя – по 3 лв. за всяка монета/монетовиден предмет;
вв) за група монети/монетовидни предмети над 50 броя – по 2 лв. за всяка монета/монетовиден предмет;
б) машинно произведени предмети, които не носят подпис или знак на своите автори или са произведени в големи количества, не притежават значима културна, научна или художествена стойност и не са свързани с историческа личност или събитие:
аа) за един предмет – 4 лв.;
бб) за група предмети от 2 до 50 броя – 3 лв. за всеки предмет;
вв) за група предмети над 50 броя – 2 лв. за всеки предмет;
в) произведения на изкуството, собственост на български или чужди автори, или такива, които не са по-стари от 50 години:
аа) за едно произведение – 4 лв.;
бб) за група произведения от 2 до 50 броя – по 3 лв. за всяко произведение;
вв) за група произведения над 50 броя – по 2 лв. за всяко произведение;
гг) за цикъл/тираж графични произведения до 50 броя – 10 лв.;
г) антикварни предмети, непредставляващи произведения на изкуството, които не са по-стари от 100 години:
аа) за един предмет – 4 лв.;
бб) за група предмети от 2 до 50 броя – по 3 лв. за всеки предмет;
вв) за група предмети над 50 броя – по 2 лв. за всеки предмет;

д) остатъчен материал – отпадъчна субстанция, получена вследствие на човешка дейност, която няма функционално или художествено предназначение – 10 лв.

Важни уточнения!

Обекти на РИМ – Пазарджик:

1. Централна сграда на музея, Пазарджик, пл. „К. Величков“ № 15;

2. Етнографска експозиция, Пазарджик, ул. „Отец Паисий“ № 8;

3. Къща музей „Константин Величков“, Пазарджик, ул. „Теодор Траянов“ № 6;

4. „Селищна могила Юнаците“ до с. Юнаците, община Пазарджик.

За извършена услуга или събрана такса се издават фактура и касов бон.

За вход се издава билет на съответната цена.

За беседа се издава билет.

 

Борис Хаджийски

Директор на Регионален исторически музей – Пазарджик

5041total visits,5visits today