ОБЯВА ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА
в Регионален исторически музей – Пазарджик
длъжност: уредник в отдел „Етнография“, уредник в отдел „Нова история“
 
Кратко описание на работното място и длъжността:
– място на работа: Регионален исторически музей – Пазарджик;
– постоянен трудов договор, с изпитателен срок – 6 месеца;
– пълно работно време – 8 часа;
– описание на длъжността: участва в издирвателската, събирателската, научно-изследователската, експозиционната, фондовата и популяризаторската работа на съответния отдел.
– не е необходим професионален опит;
Изисквания за длъжността:
– образование – висше, минимална образователно – квалификационна степен „бакалавър“, специалност „История“, „История и география“, „История и български език“, „История и чужд език“ и/ или „Етнология“;
– компютърна грамотност;
Предимства:
– владеене на чужд език;
Необходими документи за кандидатстване
– Заявление (в свободен текст) до директора на РИМ-Пазарджик, в което се посочва длъжността за която се кандидатства;
– Автобиография (СV) с подробно посочване на трудовия и/или служебния стаж, образование, квалификация и други умения;
– Мотивационно писмо.
Документите се приемат до 10 май 2021 г.
Предоставянето на личните данни е доброволно, тяхното обработване, ползване в процеса по подбор и съхраняване ще се извършва в пълно съответствие със Закона за защита на личните данни и Общия регламент за защита на данните /GDPR/.
Кандидатите, представили всички необходими документи и отговарящи на условията за заеманата длъжност, ще бъдат писмено поканени за събеседване.
Неодобрените кандидати ще бъдат информирани писмено.
Одобрените кандидати ще бъдат допълнително информирани за дата, час и място на провеждане на събеседването.
Документите за участие, описани по-горе, се изпращат по пощата или подават лично в Централната сграда на музея, пл. „К. Величков“ №15, от 8:30 ч. до 17:00 ч., при завеждащ административна служба.
За повече информация – пишете на имейл: museumpz@abv.bg или позвънете на мобилен телефон: 0885 641 041.

1952total visits,78visits today