Дейност 5 – Дейности по разработване на Предприемачески план

Обратно към съдържанието на Проект № BGCULTURE-1.001-0008

Организация отговорна за изпълнението на дейността
Регионален исторически музей – Пазарджик

Описание на Дейност 5 – Дейности по разработване на Предприемачески план

Предприемаческият план ще отговаря на целите, визията и ценностите, специфични за конкретна организация, ще се изпълнява за период от 5 години след създаването му и ще бъде актуализиран при необходимост. Предприемаческият план ще включва:
• Общо представяне на предприемаческата идея и цели.
• Анализ на външната среда, вкл. тенденции в музейното дело, социално-демографски фактори, очаквания на потребителите, място на технологиите, държавна политика и др.
• Анализ на вътрешната среда, вкл. материални условия, административен и експертен капацитет и др.
• Обща характеристика, търсене и предлагане на продукта и услугите, предоставяни от културния институт.
• Предвиждани дейности и финансиране.
• Целеви групи и заинтересовани страни, вкл. маркетингова стратегия за увеличаване на обхвата им.
• План за изпълнение и времеви график.
• Очаквани резултати, вкл. прогнозни целеви стойности за увеличение на посещенията на място на годишна база, прогнозни целеви стойности за увеличение на приходите (задължително да се заложат базови и целеви годишни стойности) и др.

Месец за стартиране на дейността: 1

Продължителност на дейността (месеци): 5

Стойност: Дейността ще се изпълни от служител на Регионален исторически музей – Пазарджик и не са заложени средства от бюджета на проекта за изпълнение на дейността.

Забележка: Публикациите на сайта отразяват единствено мнението на Регионален исторически музей – Пазарджик и Програмният оператор на Програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“ не носи отговорност за съдържанието на информацията.

 

198total visits,1visits today