Отчет за 2012

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА
РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ –ПАЗАРДЖИК
през 2012 година

1.В областта на материално-техническата база и техническото обезпечаване:
– завършен основния ремонт на тоалетните в централната сграда.
– извършен ремонт на кабели и осветление в зала „Нова история”.
– консервация дървените части в къща музей „К.Величков”.
– монтирани три сглобяеми къщички в двора на Етнографската експозиция.
– експозиционни витрини – 12 броя.
– закупени или дарени 3 бр. преносими компютри, мултимедиен проектор и екран.

2. В областта на събирателската и фондовата дейност:
– работа по заснемане на фондовете.
– работа по прехвърляне на инвентарните книги върху електронен носител.
– извършена научно-техническа обработка на предмети, снимки, документи.
– извършена идентификация на предмети на физически лица.
– идентификация на дарени на музея предмети и на предложени за откупуване.
– инвентиране на предмети, снимки, документи.
– постъпили дарения на снимки, документи и предмети от граждани, организации и фирми в отделите „Етнография“, „История на България XV-XІX век“, „Нова история“ и „Най-нова история“.
– постъпили в музея движими културни ценности, предадени от органите на МВР или след постановления от съда и прокуратурата.
– обработка и дешифриране на събран теренен материал от етнографски експедиции.
– сканирани 10 бр. /около 3 000 стр./ инвентарни книги на музея в Института по математика и информатика към БАН.
– предаден документалния архив на музея /период 1982-1991/ г. за съхранение във фонда на ДА – Пазарджик.

3. В областта на експозиционната дейност:

– изложби:

* в централната сграда:
а/ „Надка Караджова-славеят на Тракия”- /март-май/.
б/ „Пафтите-накити на любовта“- изложба на колекционера Огнян Боев / април-май/.
в/ „Поздрави от Талин“, гостува Посолството на Естония /м.юни /.
г/ „През вековете”- изложба на децата от едноименната програма / юли- октомври/
д/ „Библиотеките-паметта на нацията”, съвместна изложба с РБ „Н.Фурнаджиев” /септември-октомври/.
е/ „100 години от Балканската война 1912-1913”, съвместна изложба с ХГ „Ст.Доспевски”, експонирана във фоайето на Община Пазарджик /ноември-декември/.
ж/ „През вековете II”- изложба на децата от едноименната програма / декември /.
з/ „Оръжието през вековете”, изложба на РИМ Пазарджик в рамките на фестивала „Арт идея-арт алея / декември 2012-февруари 2013 /.
* в Етнографската експозиция:
а/ „Амулети и талисмани”-авторска изложба на Ангел Гоев- АЕК „Етъра” /април-май /.
* в къща –музей „К.Величков”
а/ „Подкрепи и мен ръката…”-гостува Национален литературен музей-София /април-май/.
б/ „Ний сме достойни лаври да берем”-гостува Национален литературен музей-София /октомври-ноември/.
* Гостуване на музея извън Пазарджик:
а/ „Праисторическият град на птиците”, представена от РИМ Пазарджик в Гръцкия културен център-София /април-май/.
б/ Участие на РИМ Пазарджик в Шестата национална археологическа изложба „Българска археология 2012” с предмети от Селищна могила Юнаците / февруари-май /.
а/ „Праисторическа Тракия” ,съвместна изложба с други музеи, експонирана в Смолян.
в/ „Мерки и теглилки през вековете”-съвместна изложба с други музеи, експонирана в Пловдив и Варна.
г/ „Родопска сватба”, представена от РИМ Пазарджик в ИМ Панагюрище /май-юни /.
д/ „27 пехотен Чепински полк в Балканските войни 1912-1913”, представена от РИМ Пазарджик в ИМ Велинград /септември 2012-февруари 2013 /.
– Други прояви на музея:
а/ „През вековете” –програма за работа с деца / март-юли /.
б/ Величкови дни – 2-4 май.
в/ Нощ на музеите – 19 май.
– фотоизложба „Европа без завеси ХХ век”
– благотворителен коктейл България без завеси ХХ век”
г/ Панаир на народните занаяти- 20-22 май.
д/ Сватбени ритуали в Етнографската експозиция- през цялата година.
е/Проведени археологически проучвания на Селищна могила Юнаците /септември/.
ж/ Тържество във Военния клуб, посветено на 100 г. Балкански войни /октомври/.
з/„През вековете II” –второ издание на програмата за работа с деца /октомври-декември /.
и/ Тържество във Военния клуб, посветено на д-р Илия Матакиев /ноември/.
й/ Представяне книгата на проф. Дойно Дойнов: „Левски – най-ясната загадка”, организирано от Общината, музея и съюза на пенсионерите – 28 ноември.
к/ Тържество във Военния клуб, посветено на 27 пех. Чепински полк / декември/.
л/ Възстановка на традиционна българска сватба в рамките на Фестивала на изкуствата „Арт идея-арт алея”- 20 декември.
м/ Демонстрации на народни занаяти в рамките на Фестивала на изкуствата „Арт идея-арт алея”- 21 и 27 декември.
н/ Ревю на носии в рамките на Фестивала на изкуствата „Арт идея-арт алея”- 27 декември.

4. В областта на научно-изследователската дейност:
– отпечатан сборникът „Град и памет” – доклади от едноименната Национална научна конференция, състояла се през октомври 2011 г. в Пазарджик.
– отпечатан „Годишник на РИМ-Пазарджик”, том трети.
– отпечатан Алманах „150 години Народно читалище Виделина-1862 Пазарджик”.
-проведени археологически проучвания с участието на археолози от музея на обектите Плиска и емпорион Пистирос.
– участие в Национални научни конференции и кръгли маси – Бургас,София, Велинград, Стрелча, Перник, Варна, Русе.
– подготвени и изпратени текстове и снимки за Алманаха на сухопътните войски-том първи.
-предадени за публикуване или публикувани през 2012 г. статии на колеги от музея в различни специализирани издания – сборник „Град и памет”, Годишник на РИМ-Пазарджик-том трети, Алманах „150 години Народно читалище Виделина-1862 Пазарджик”, сборници от Национални конференции в Перник и АЕК „Етъра”-Габрово, сп. „Минало”, АОР София, сп. „Черга”, в. „Знаме”, в. „Пазарджишка Марица” и др.

5. В областта на рекламната дейност:
– Поддържане и актуализиране на фейсбук и двата сайта на музея.
– Информация за институцията може да се види и в други специализирани сайтове и рекламни печатни издания- Информатор, Каталог БГ, карта на Пазарджик, Туризъм и бизнес/12 сайта/, списание „Черга”.
-Участие на кметски пресконференции и представяне инициативите на музея през годината.
– Дадени интервюта на местни и централни медии, участие в телевизионни предавания- Нова телевизия, СКАТ, Нова телевизия, ТВ 7, ТВ +, Телекабел, Форти ТВ и др.
– Представена работата и постиженията на музея при провеждане на срещи с представители на Министерство на културата, Областна и Общинска администрации-Пазарджик, при посещение на различни форуми в цялата страна, при гостуване в училища, музеи, галерии, асоциации, клубове и други институции.

6. В областта на финансирането:
Музеят привлече допълнителни финансови средства от спечелени проекти,получени дарения, дофинансиране от Община Пазарджик, продажби на сувенири, рекламни материали, книги.

7. В областта на проектната дейност:

– ПРОЕКТ по приоритетна ос 1 на ОПРР „Устойчиво и интегрирано градско развитие, Операция 1.1. „Социална инфраструктура”; схема 1.1.3. „Подкрепа за създаване и промотиране на иновативни културни събития.
Наименование на проекта: „Регионален фестивал на изкуствата – Пазарджик”
Стойност на проекта: 416 337 лв.
Бенефициент: Община Пазарджик.
Основни участници: Регионален исторически музей-Пазарджик, ХГ„Ст.Доспевски“, Регионална библиотека „Н.Фурнаджиев“, Младежки дом, АНПТ „ Пазарджик“.
Първият фестивал беше реализиран в периода 19-28 декември 2012 г., като музеят взе участие с изложба, демонстрация на занаяти, ревю на носии.

8.В областта на научно-популяризаторската и културно-информационната дейност:
а/ Централна сграда на музея:
– консултантска помощ по проект за филм за Селищна могила Юнаците на ОУ „Проф.Ив.Батаклиев”.
– консултации на ИМ Брацигово по проект за осигуряване на достъпна среда за хора с увреждания в музея в Брацигово. Проектът е спечелен от музея и реализиран.
– разработване, организиране и стартиране на Програма с гимназиите от Пазарджик, посветена на 100 години от Балканските войни.
– осъществени контакти и изготвена адаптирана програма за работа с деца „През вековете” за неделни училища в Испания, към Асоциация на българи и творци в Испания „Детелина”.
-проведени в музея демонстрации по дърворезба, кулинария, икебана, фризьорство, организирани от РИО Пазарджик по проект NELLI.
– тематични и обзорни беседи в зали „Археология“, „Възраждане” и „Нова история” пред ученици от средните училища.
– устни и писмени справки на ученици, граждани и институции.
б/ Етнографска експозиция:
– изнасяне на специализирани беседи, съдействие при подготовка на тържества, уроци / ЦДГ „Слънчо”, ОУ „Проф.Иван Батаклиев”/, викторини, оказване на методическа помощ при подготовка на дипломни работи и реферати.
– фотодокументиране на кукерски празници в Лесичово, с.Калугерово и с.Попинци, както и журиране в селата Овчеполци и Калугерово.
– занимания с ученици за изработване на мартеници, писане на яйца с восъчна техника, изработване на обредни хлябове, изработване на сурвачки.
– организирани традиционните за музея работилници за мартеници и писане на яйца с восък.
– Базар-изложба „Великденски хрумвания” на фондация „Хефест”.
-„Писане на яйца”- проведени занимания с демонстрации от велинградската майсторка Гинка Есапчиева.
– проведени обучения на стан.
– методическа помощ за изграждане на етнографска сбирка към ОУ „Св.св.Кирил и Методий”-с.Мало Конаре.
– представяне на книгата „ Летопис славяноболгар”, организирано от Ротари клуб.
– Коледен базар /10-20 декември/.
в/ къща -музей“ К.Величков“:
– проведен заключителен етап по проекта „Равнопоставеност на половете” по програма Коменски с ученици от Професионална гимназия по облекло-Пазарджик.
– награждаване на победителите от Пазарджишка област в националния конкурс за ученическо творчество, посветен на Балканската война.
– изнесени 5 лекции в градските клубове по повод национални празници и кръгли годишнини, както и 4 беседи в църквата „Св.Богородица”
– проведени обиколки с ученици от началните училища в кв.Вароша и запознаване с исторически места и забележителности.
-проведени 3 прожекции на документалния филм за Величков „Борих се за правда народна“.
– проведена поетична вечер с творчеството на Даниела Капинчева.
– проведени тържества по случай Деня на народните будители с ученици от СОУ „Д-р Петър Берон”-Пазарджик и ОУ „Христо Ботев”-с.Главиница.
– проведено занятие по проект „Род и памет” с ученици от гимназия „Ив.С.Аксаков”
-представяне на книги, честване на рождени дни, часове по родолюбие.

ЗА ПЪРВИ ПЪТ В ИСТОРИЯТА НА РИМ – ПАЗАРДЖИК:

1.Създадена концепция и реализиран собствен целогодишен проект за работа с деца с наименование „През вековете”.
2.Специалисти от музея инициираха и съставиха Алманах в чест на юбилей на културна институция. Партньори-Държавен архив-Пазарджик, Регионална библиотека „Н.Фурнаджиев”, Художествена галерия „Ст.Доспевски”, читалище „Виделина-1862”.
3.Музеят участва в организирането и провеждането на първия Културен фестивал в града / 19-28 декември/ по проект, финансиран от Европейския съюз.
4.Директорът на музея, в качеството му на ръководител на проекта, организираше и контролираше всички 81 прояви на Фестивала на изкуствата „Арт идея- арт алея”.
5.Регионален исторически музей-Пазарджик, представляван от своя директор, стана председател на Управителния съвет на Национално сдружение „Български музеи”, учредено на 30 ноември в гр.Русе.
6.Едночасово интервю по Телекабел с директора на РИМ-Пазарджик относно фестивала и сдружението на българските музеи, излъчено на живо.

ДАРИТЕЛИ НА МУЗЕЯ ПРЕЗ 2012 ГОДИНА

Община Пазарджик
Огнян Боев – Пазарджик
Петър Змийчаров- Пазарджик
Павлин Петров – София
Румен Попов – Пазарджик
Евгени Джоков – Септември
Людмила Стамболиева – Пазарджик
Димитър Марков – Пазарджик
Костадинка Димова – Пазарджик
Костадин Стойчев – Пазарджик
Никола Николов – София
Александър Арнаудов – Пазарджик
Иван Симеонов – Пазарджик
Николина Щерева – Пазарджик
Васил Първанов – Пазарджик
Иван Гърков – Пазарджик

С благодарност и уважение към всички дарители!
С благодарност и уважение към всички колеги от музея, към Община Пазарджик, към всички медии, институции, организации, клубове и частни лица, които допринесоха Регионален исторически музей-Пазарджик да планира, организира и реализира посочените прояви през годината.

 

31.12.2012 г.                                                                 Борис Хаджийски
                                                                         Директор на Регионален исторически музей-Пазарджик

1236total visits,1visits today

Вашият коментар