Дейност 17 – Дейности, свързани с обучение на ръководен и експертен персонал и изграждане на капацитет

Обратно към съдържанието на Проект № BGCULTURE-1.001-0008

Организация отговорна за изпълнението на дейността
Регионален исторически музей – Пазарджик

Описание на Дейност 17 – Дейности, свързани с обучение на ръководен и експертен персонал и изграждане на капацитет

Обучение 1 – Ще се проведе обучение по ключова компетентност „Инициативност и предприемачество“ за изграждане на капацитет на служителите на музея и екипа по управление на проекта. Ще бъдат обучени 10 мъже и 10 жени – общо 20 човека ръководен и експертен персонал. Избраната тема за обучение е съобразена с предметната област по Подрезултат 1.1. (снимки от събитието)
Обучение 2 – Ще се проведе обучение за развиване и осъвременяване на уменията на ръководен и експертен персонал на бенефициента за придобиването на нови знания, които да им помогнат в практическата работа, в рамките на настоящия проект в 4 основни дейности:
1. Провеждане на обучения по културно наследство и сътрудничество;
2. Провеждане на обучения по културно предприемачество;
3. Провеждане на обучения по терминологичен английски език;
4. Разработване и въвеждане на система за управление на съдържанието с модул
„е-обучение“.
Учебна програма с хорариум от общо 150 учебни часа. Избраната тема за обучение е съобразена с предметната област по Подрезултат 1.1.
Ще бъдат обучени 1 мъж и 1 жена – общо 2 човека ръководен и експертен персонал. (снимки от събитието)
Обучение 3 – Провеждане на практически тренинг за обслужване на посетители с нарушено зрение. (снимки от събитието)
Продължителност на тренинга – 4 астрономични часа.
Брой участници –10 служители на бенефициента.
В програмата са включени следните теми:
– Социален и психологически аспект на зрителните увреждания – видове и начин на
функциониране;
– Пречки пред ефективната комуникация и начини за справяне;
– Човекът, като феномен, а не като счупена машина – интерактивен подход на тренинга – ролеви игри, конкретни казуси, дискусия;
– Набелязване на прости, но изключително ефективни стъпки за успешна комуникация с незрящи посетители.
– Практическа част – незрящи експерти и с нарушено зрение отговарят на всички
въпроси и показват подходящите методи на асистенция.
– Включени материали за всички участници.
– Презентация.

Месец за стартиране на дейността: 1

Продължителност на дейността (месеци): 3

Стойност: 6 896,00 лв.

Забележка: Публикациите на сайта отразяват единствено мнението на Регионален исторически музей – Пазарджик и Програмният оператор на Програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“ не носи отговорност за съдържанието на информацията.

65total visits,1visits today