joomla templates

---

Регионален исторически музей - Пазарджик

---
A+ R A-

Отчети и планове

О Т Ч Е Т

З А   Д Е Й Н О С Т Т А    Н А

Р Е Г И О Н А Л Е Н     И С Т О Р И Ч Е С К И       М У З Е Й

ПАЗАРДЖИК

П Р Е З    2 0 1 4    Г О Д И Н А

1.В областта на материално-техническата база и техническото обезпечаване:

- Извършен ремонт на фоайетата в централната сграда на музея – сваляне стара мазилка, шпакловка, боядисване –  1400 кв.м.

- Извършен ремонт на зала от 200 кв.м и предназначена за фондохранилище - оборудвана със стелажи на четири нива, два климатика, стая-депо.

- Извършен ремонт и обособена зала за конференции, обучения на деца и други публични прояви / 100 кв.м /.

- Извършен ремонт на директорския кабинет.

- Монтирана нова дограма в специализираната библиотека на музея.

- Извършен основен ремонт с алуминиева дограма, бюра, дървени плотове, масичка и столове в кабинет „Реклама, маркетинг, проекти” в централната сграда на музея.

- Извършен ремонт на отоплителната инсталация, монтирана нова помпа.

-Осигурени технически пособия – преносими компютри 4 броя, мултифункционални устройства – 2 броя, преносим харддиск, цифров фотоапарат, 2 бюра, 1 маса, хладилник, конвектори, влагоуловител, металдетектор, отоплителна техника, почистваща техника, ламининатор.

Обща стойност на ремонти, технически пособия и оборудване – 111 630 лв.

2. В областта на събирателската и фондовата дейност:

- Извършена инвентаризация по репрезентативния метод.

- Извършена инвентаризация на предметите от благородни метали и скъпоценни камъни.

- Извършена инвентаризация на библиотечния книжен фонд.

- Работа по заснемане на фондовете.

- Извършена научно-техническа обработка на предмети, снимки, документи.

- Извършена идентификация на предмети на физически лица.

- Извършена идентификация на дарени на музея предмети и на предложени за откупуване.

- Извършена идентификация на предмети от археологически проучвания.

- Инвентиране на предмети, снимки, документи.

- Постъпили дарения на снимки, документи и предмети от граждани, организации и фирми в отделите „Археология”, „Етнография“, „България XV-XІX век“, „Нова история“ и „Най-нова история“.

- Постъпили в музея движими културни ценности, предадени от органите на МВР или след постановления от съда и прокуратурата.

- Обработка и дешифриране на събран теренен материал от етнографски експедиции.

- Заснемане на всички предмети в експозициите във всички обекти на музея.

- Изготвяне на топографски каталози с цветни снимки на всички експозиции.

- Изготвяне на съдебно-археологически експертизи.

- Извършвани ежемесечни проверки за състоянието на експозициите в трите обекта на музея.

- Отпечатани нови инвентарни книги и актове.

- Сканирани 10 инвентарни книги на музея /4406 страници/ в Института по математика и информатика при БАН

3. В областта на експозиционната дейност:

- Изложби:

* в Централната сграда

1. „Динозавърски спомени” /изложба на преводача Румен Стоянов/ февруари

2. „От киноцентъра до музейната витрина” /гостува ИМ-Попово/      февруари-март  

3. „Ние, пазителите” /гостува нумизматично дружество „Филипопол”/   март - април

4„Реликви от Април 1876” април

5. „Равногорското съкровище” май

6. „Закваска – диалози с материята” – изложба на художниците Марианжела Анастасова и Симеон Панайотов                                                                             май

7.„Славеят на Тракия” - изложба за Надка Караджова                            май-декември

8. „Благодетели и дарителство в България – между идеала и реалността” /гостува научния архив при БАН, ИИИ при БАН, НБ „Св.Св. Кирил и Методий”/   юни-юли

9. „25 години демокрация. Началото” ноември - декември

* в Етнографската експозиция

1. „Традиции и вяра” /живопис и икони/ – К. Анастасов и Ат. Шекеров                май

2. „Кукли и сувенири от царевична шума” /гостува НЧ „Л. Каравелов”/               май

3. „На гости в стария Пазарджик” октомври-декември

4. „Пътят на хляба” /гостува АЕК „Етър”/ декември-януари

* в къща –музей „К.Величков”

1. „Да видят всички по света, че българский народ живее…” /гостува НЛМ /  март                                                                  

2. „Изложба” /гостува издателство „Мозайка”/                                                       април

3. „Към всичко подхождай с любов…” /изложба на НЛМ за Ем. Станев/     октомври

* гостуване на музея извън Пазарджик:

1. „Маскарадни игри в Пазарджишко” – в РИМ-Перник януари – февруари

2. „Маскарадни игри в Пазарджишко” – в ИМ-Велинград февруари – април

3. „Еврейски ритуални вещи” – в малката синагога  в Пазарджик              април

4. „Маскарадни игри в Пазарджишко” – в ИМ-Ихтиман април –  май

5. „Родопска сватба” – в ИМ - Димитровград май-юни

6. „Средновековната крепост Цепина” – хижа Цепина, с. Дорково            септември

* съвместни изложби с други музеи:

1. „Българска археология  2014” - Осма национална археологическа изложба /участие с предмети от Селищна могила Юнаците/ в НАИМ-София                  февруари- март

2. „Магията на българския костюм” – сборна изложба в РИМ-Шумен с участието и на РИМ-Пазарджик с 3 костюма от Пазарджишка област                             юни-юли

3. „Мерки и теглилки през вековете” – из страната през годината

- други прояви на музея:

а/ Проведена среща на Национален комитет „В. Левски” с граждани и институции от Пазарджик – зала Археология, РИМ-Пазарджик – 21 март

б/ Величкови дни – 28-29 април.

в/ Нощ на музеите - 17 май:

- Изложба „Пазарджик - поглед през времето” – съвместно с ХГ „Ст. Доспевски” и Н. Колев.

- Изява на клуб за модерни танци „Бижу” и клуб „Вокал” към ОУ „Проф. Иван Батаклиев” при откриването на Нощта на музеите.

г/ Панаир на народните занаяти - 18-20 май.

д/ Демонстрации на народни занаяти пред централната сграда на музея в рамките на Фестивала на изкуствата „Арт идея - арт алея” - 18-19-20 май.

е/ Урок по родолюбие „Пазарджик-искри от жаравата на Възраждането” съвместно с ОУ „Кл. Охридски” - в рамките на Фестивала на изкуствата „Арт идея-арт алея” - 19 май.

ж/ Танцово представление „Карнем” в рамките на Фестивала на изкуствата „Арт идея-арт алея” - 20 май в лапидариума.

з/ Проведени археологически проучвания на Селищна могила Юнаците съгласно сключен договор с фондация „Балканско наследство” за осигуряване на доброволци /юли – август/.

и/ Проведени археологически проучвания на Селищна могила Юнаците съгласно сключен договор с Министерството на културата за финансиране на обекта /октомври-ноември/.

й/ „Лято с музея” занимания с деца – 16 юли - 15 август.

к/ Представяне в залата на музея на Годишник, том пети - 15 декември.

л/ Сватбени ритуали в Етнографската експозиция и къща музей „К. Величков” - през цялата година.

 

ОБЩ БРОЙ ПОСЕТИТЕЛИ - 21 882 души. Увеличение спрямо 2013 г. с 14,8 %.


4. В областта на научно-изследователската дейност:

- Организирана и проведена Втора национална научна конференция „Град и памет” съвместно с Община Пазарджик и ИИИ при БАН – 5 и 6 юни.

- Организирана и проведена научно-практическа кръгла маса „От терена до музейната витрина” по повод 40 години етнографска експозиция към РИМ-Пазарджик – 9 и 10 октомври.

- Отпечатана книжка „Етнографски проучвания от Пазарджишкия край”.

- Издаден Годишник на РИМ-Пазарджик – том пети.

- Отпечатан сборник „Освобождението на Пазарджик (1877-1878) – документи, спомени и проучвания”.

- Участие на РИМ-Пазарджик с текстове и снимки за каталога „Стари мерки и теглилки”.

- Участие на РИМ-Пазарджик с текстове и снимки в изработването на дипляна „195 години от рождението на Кара Никола Ангелов.

- Проведени археологически проучвания с участието на археолози от музея на обект „Селищна могила Юнаците”, обект „Чавдарова чешма” – Симеоновград, археологическо наблюдение при ремонта на жп отсечка Пазарджик-Стамболийски, археологическо наблюдение в м. „Мрамор” в община Панагюрище.

- Участие в Национални научни конференции, срещи, кръгли маси, годишнини, откриване на изложби – АЕК „Етър” - Габрово, Втора национална среща "Съхраняването на националната идентичност и музеите в България като част от устойчивото развитие" – Казанлък, Втора национална научна конференция „Град и памет” - Пазарджик, София, Перник, Панагюрище, Велинград, Димитровград, Ловеч, Шумен, Пловдив, Перник, Русе, Добрич, Сандански.

- Участие в обучителни курсове, информационни и работни срещи в Пазарджик, София, Кюстендил, Аркутино, свързани с разработване на проекти, привличане на допълнителни средства от дарения и спонсорство, работа с деца и др.

- Участие в Музеен обществен съвет към Министерство на културата, в работна група за предлагане на Проект за промени в Закона за културното наследство, в междуведомствена комисия за определяне на допълнителни стандарти за финансиране на музеите.

- Участие на 11.09.2014г. в Общо събрание на Сдружение „Български музеи”, проведено в Перник, изготвен и прочетен отчетен доклад за 2013г., отчетен доклад за периода 1.01-10.09.2014г., изготвени и прочетени финансов отчет за 2013 г. и такъв за периода 1.01-1.09.2014г.

- Предадени за публикуване или публикувани през 2014 г. статии на служители от музея в различни специализирани издания – Годишник на РИМ-Пазарджик, том пети, Военно-исторически сборник, АОР София, пътеводител „България”, в. „Знаме”, в. „Пазарджишка Марица”, „Па медия”, сп. „Аз съм българче”, сп. „Адвокатски преглед” и др.

5. В областта на рекламната дейност:

- Поддържане и актуализиране на  фейсбук профила и сайта на музея.

- Информация за институцията може да се види  в специализирани сайтове и печатни издания като в. „Знаме”, в. „Пазарджишка Марица”, в. „Еврейски вести”, Пз-инфо, Виделина, Па медия, Па-1, радио Фокус, агенция Фокус, БГ днес, Информатор, Каталог БГ, карта на Пазарджик, Туризъм и бизнес /12 сайта/, сп. „Тамплиер”.

-Участие на кметски пресконференции и представяне инициативите на музея през годината.

- Дадени интервюта на местни и централни медии, участие в телевизионни и радио предавания – БНТ 2, БНР - програми „Хоризонт” и „Христо Ботев”, Телекабел, Форти ТВ, радио „Фокус”, телевизия „Деймос”, „Планета” ТV и др.

- Представена работата и постиженията на музея при провеждане на срещи с представители на Министерство на културата, Областна и Общинска администрации-Пазарджик, при посещение на различни форуми в цялата страна, при гостуване в училища, музеи, галерии, асоциации, клубове и други институции.

- Отпечатана  на български и английски език рекламна книжка „100 години Исторически музей – Пазарджик”.

- Отпечатани 18 вида картички с изгледи от Пазарджик от края на ХIХ - нач. на ХХ в.

- Отпечатана дипляна „Eтнографска експозиция”.

- Отпечатани  Коледни и Новогодишни картички.

6. В областта на финансирането:

- Музеят привлече допълнителни финансови средства от спечелени проекти, получени дарения, дофинансиране от Община Пазарджик, средства от Министерство на финансите и Министерство на културата, Фондация „Балканско наследство“, продажби на входни билети, сувенири, рекламни материали и книги в размер на 178 882 лв.

7. В областта на проектната дейност:

- ПРОЕКТ по приоритетна ос 1 на ОПРР „Устойчиво и интегрирано градско развитие, Операция 1.1. „Социална инфраструктура”; схема 1.1.3. „Подкрепа за създаване и промотиране на иновативни културни събития.

Наименование на проекта: „Регионален фестивал на изкуствата – Пазарджик”

Стойност на проекта: 416 337 лв.

Бенефициент: Община Пазарджик.

Основни участници: Регионален исторически музей-Пазарджик, ХГ „Ст. Доспевски“, Регионална библиотека „Н. Фурнаджиев“, Младежки дом, АНПТ „Пазарджик“.

Третият фестивал беше реализиран в периода 15-24 май 2014 г., като музеят взе участие с 3 изложби, демонстрации на занаяти, урок по родолюбие.

- ПРОЕКТ по приоритетна ос 3 на ОПРР: „Устойчиво развитие на туризма, Операция 3.1: „Подобряване на туристическите атракции и свързаната с тях инфраструктура” – схема за безвъзмездна финансова помощ BG 161PO001/3.1-02/2009 „Подкрепа за развитието на туристически атракции”.

Наименование на проектното предложение: „Създаване и популяризиране на културно-историческия продукт в община Ракитово чрез адаптация на “Палеонтологично находище - с. Дорково” като туристическа атракция и социализация на културен паметник крепост „Цепина”.

Обща стойност на проекта: 2 191 232 лв.

Бенефициент- Община Ракитово.

Регионален исторически музей гр. Пазарджик е партньор по проекта и аранжира две експозиционни зали в хижа „Цепина” с предмети от фонда на музея, създавайки временна изложба, която проследява археологическите проучвания на крепостта „Цепина”.

- ПРОЕКТ по Програма на Министерство на културата за подкрепа на проекти в областта на музейното дело и изобразителните изкуства.

Наименование на проектното предложение: „Реставрация и консервация на културни ценности от фонда на РИМ-Пазарджик за представянето им пред обществото”.

Обща стойност на проекта: 5 000 лв.

Бенефициент- Регионален исторически музей-Пазарджик.

Проектът е спечелен и реализиран. Реставрирано и консервирано е сребърно средновековно съкровище от ХIII век, открито до с. Црънча и съхранено във фонда на РИМ-Пазарджик.

- ПРОЕКТ за съвместна работа между Регионален исторически музей-Пазарджик и Фондация „Балканско наследство” за осигуряване на доброволци от цял свят за участие в археологически проучвания на обект „Селищна могила Юнаците”.

През 2014 година в археологическите проучвания на обект „Селищна могила Юнаците” взеха участие 6 доброволци от Европа и Северна Америка.

Проучванията са финансирани в размер на 10 000 лв.

- Бюджетна програма на Министерство на културата за финансиране на теренни археологически проучвания и теренна консервация.

Обща стойност на договора за финансиране на теренни археологически проучвания на обект „Селищна могила Юнаците”: 20 000 лв.

Бенефициент - Регионален исторически музей-Пазарджик.

Теренните археологически проучвания на обект „Селищна могила Юнаците” са проведени в периода 6.10-5.11.2014 г.

8.В областта на научно-популяризаторската и културно-информационната дейност:

а/ Централна сграда на музея:

- По проект за хора с увреждания, съвместно с Младежки дом и І ОУ „Св. Кл. Охридски“ – Пазарджик, по текстове и илюстрации, предоставени от музея, бе изработен компактдиск „Истинският Левски и сподвижниците му в Пазарджишкия край“.

- Участие в журирането на Общинския кръг на състезанието „Народните будители и Аз“, организирано от Ротари клуб.

- Реализиран бе вторият етап от проекта „Апостола през детските очи“ съвместно с ученици от І ОУ „Св. Климент Охридски“. Изнесен бе урок по родолюбие, включен в цялостната програма на фестивала на изкуствата „Арт идея - арт алея“ с участието на над 80 ученици и гости на изявата.

- Проведени занимания по реставрация с ученици от СОУ „Георги Бенковски”.

- Методическа помощ по създаване на обществена колекция в читалище „Просвета 1919”-гр. Костандово.

- Консултации на Регионална библиотека „Н.Фурнаджиев” - Пазарджик по проект за осигуряване на достъпна среда за хора с увреждания. Проектът е спечелен от библиотеката и реализиран.

- Тематични и обзорни беседи в зали „Археология“, „Възраждане”, „Нова история” и Селищна могила Юнаците пред ученици от началните и средните училища.

- Устни и писмени справки на ученици, граждани и институции.

б/ Етнографска експозиция:

- Участие в подбора на кандидатите за „Живи човешки съкровища” от Пазарджишко. (Дервишовден, с. Лесичово спечели приза в националния конкурс).

- Видео и фотодокументиране на фолклорни и етнографски прояви в селищата на общината, както и в град Пазарджик.

- Домакинство на етнографската експозиция при заснемането на филми, участие с етнографски материали в тяхната подготовка.

- Занимания с ученици за изработване на сурвачки.

- Организирани традиционните за музея работилници за мартеници и писане на яйца с восък.

- Проведени обучения на стан.

- Образователна дейност с ученици, студенти и учители в следните форми: изнасяне на специализирани беседи; съдействие при подготовка на тържества, уроци, викторини; оказване на методическа помощ при подготовка на дипломни работи, реферати, справки.

в/ къща музей „К. Величков“:

- Организиране на часове с деца от предучилищни групи в ОДЗ и ученици от начални училища за популяризиране поезията за деца на Константин Величков.

- Съвместно с МГ „К. Величков” проведен открит урок, посветен на 120 години „Детска гусла” на Величков.

- Предоставени материали и оказана методическа помощ по проекта „Народните будители и аз” на ученици от ОУ „Кл. Охридски”.

- Открит урок „Пролетни празници” на СОУ „Г. Бенковски”.

- Годишно утро - тържествен концерт от СОУ „Д. Гачев” пред гости от Дом за стари хора- Пазарджик.

- Връчване на немски езикови дипломи на възпитаници от ЕГ „Б. Брехт” с гости от германското посолство.

- Изнесени 4 лекции в градските клубове по повод национални празници и кръгли годишнини.

- Проведени поетични вечери.

- Проведени тържества по случай Деня на народните будители с ученици от Пазарджик.

- Представяне на книги, честване на рождени дни, часове по родолюбие.

ЗА ПЪРВИ ПЪТ В ИСТОРИЯТА НА РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ПАЗАРДЖИК:

1.Директорът на музея е номиниран и избран за мениджър на 2013 година в конкурса на Издателска къща „Марица”.

2.Всички експонати в експозициите на трите обекта на музея са заснети.

3.Участие на директора на музея във фестивала Natale di Roma 2014 в град Рим – Италия по случай 2767-я рожден ден на града.

4.Проведена среща в град Пазарджик между директора на музея и министъра на културата.

5.Регионален исторически музей-Пазарджик, представляван от своя директор като председател на Управителния съвет на Сдружение „Български музеи”, участва в междуведомствена комисия в Министерство на културата, в която беше разработен и предложен допълнителен механизъм за финансиране на музеите. С решение №801 от 03.12.2014 г. на Министерски съвет на Република България бе одобрено предложението на комисията и от новата 2015 година музеите, които са финансирани на принципа на субсидираната численост, ще получават ежегодно 2 450 000 лв. за поддръжка на закритите площи, които стопанисват.

ДАРИТЕЛИ  НА  МУЗЕЯ  ПРЕЗ  2014  ГОДИНА

Народно читалище „Искра -1872” – с. Попинци, област Пазарджик

Панчо Грамчев – с. Оборище, област Пазарджик

Николай Найденов – с. Паталеница, област Пазарджик

Бисер Йосифов – Пазарджик

Елина Джуренова – София

Димка Гагова - Пазарджик

Лъчезар Риков – Пазарджик

Васил Първанов – с. Паталеница, област Пазарджик

Филип Серафимов – Пазарджик

Сдружение „Шалом” - Пазарджик

Иванка Папазова - Пазарджик

Клуб „Сороптимист Интернешънъл – Пазарджик

Александра Кисовска – Пазарджик

Марианжела Анастасова – София

Гергана Иванова – Пазарджик

Мария Комарова – Пазарджик

Петър Неделев – Пловдив

Георги Костадинов – Пловдив

Борис Хаджийски – Пазарджик

Огнян Боев - Пазарджик

С благодарност и уважение към всички дарители!

С благодарност и уважение към всички колеги от музея, към Община Пазарджик, към всички медии, институции, организации, клубове и частни лица, които допринесоха Регионален исторически музей-Пазарджик да планира, организира и реализира посочените прояви през годината.

01.01.2015 г.

Борис Хаджийски

Директор на Регионален исторически музей-Пазарджик

 

 

О Т Ч Е Т  З А Д Е Й Н О С Т Т А  Н А  

Р Е Г И О Н А Л Е Н   И С Т О Р И Ч Е С К И  М У З Е Й П А З А Р Д Ж И К

П Р Е З    2 0 13    Г О Д И Н А


1.В областта на материално-техническата база и техническото обезпечаване:

- Извършен ремонт на осветлението и оформяне на зала с 40 места и мултимедия в зала „Археология”.

- Извършен ремонт на осветлението на витрините, светещите табла, поставени подиуми и кордони в зала  „Нова история”.

- Извършен ремонт в стаята на уредниците в етнографска експозиция.

- Извършен ремонт, обзавеждане и оборудване на два кабинета в Централната сграда.

- Извършен основен ремонт с алуминиева дограма, паркет и отопление, изработени и монтирани гардероб, стелажи и плотове в билетно-информационен център в Централната сграда на музея.

-  Монтирана  нова охранителни система в залите и лапидариума в Централната сграда.

- Осигурени технически пособия - монитор за видеонаблюдение, преносим харддиск, цифров фотоапарат, 2 компютърни конфигурации, 1 принтер А3, 1 принтер А4, 3 бюра, 2 секции, 2 маси, 2 фотьойла, Джи пи ес, оборудване за билетния център, два касови апарата.

2. В областта на събирателската и фондовата дейност:

-  Извършена инвентаризация по репрезантативния метод.

- Извършена инвентаризация на предметите от благородни метали и скъпоценни камъни.

- Извършена инвентаризация на библиотечния книжен фонд.

- Работа по заснемане на фондовете.

- Извършена научно-техническа обработка на предмети, снимки, документи.

- Извършена идентификация на предмети на физически лица.

- Извършена идентификация на дарени на музея предмети и на предложени за откупуване.

- Инвентиране на предмети, снимки, документи.

- Постъпили дарения на снимки, документи и предмети от граждани, организации и фирми в отделите „Етнография“, „България XV-XІX век“, „Нова история“ и „Най-нова история“.

- Постъпили в музея движими културни ценности, предадени от органите на МВР или след постановления от съда и прокуратурата.

- Постъпили във фонда движими културни ценности, откупени със средства на музея.

- Обработка и дешифриране на събран теренен материал от етнографски експедиции.

- Заснемане на експозициите във всички обекти на музея.

- Изготвяне на топографски каталози с цветни снимки на всички експозиции.

- Изготвяне на съдебно-археологически експертизи.

3. В областта на експозиционната дейност:

- Изложби:

* в Централната сграда

а/  „За свободата на Отечеството” януари-март

б/ „Санстефанска България и борбите за обединение и независимост” март-ноември                                                                                           

в/ „Ритуални еврейски вещи” - от фонда на музея                                        март - май

г/ „През вековете- 2013”- изложба на децата от едноименната програма-    юли-декември

д/ „Илинденско-Преображенското въстание в българската книжнина” юли-ноември

е/ „Изложба за Библията - от нейното възникване до днес” /гостуваща колекция на Ст.Пилц/                                                                                                                  октомври

* в Етнографската експозиция

а/  „Бързо, точно, срочно” /гостува РЕМ – Пловдив/                                    март –  май

б/ „С душа и сърце”, изложба-базар, дело на музейни специалисти - етнолози -   май

в/ „Ножарството в Габровския край” /гостува АЕК „Етър” – Габрово/     май - юни

г/ „А да са сватиме, а да са сродиме” /гостува РИМ-Шумен/ -     октомври-  ноември

д/ „Маскарадни игри в Пазарджишко”/от фонда на музея/ - декември 2013-януари 2014

* в къща –музей „К.Величков”

а/ „Паисий-неговите предвестници и последователи”, гостува НЛМ – февруари-март

б/ „Посвещенията на Яворов”, гостува НЛМ                                            - април-май

в/ „100 години Съюз на българските писатели”, гостува НЛМ     -   октомври-ноември

* Гостуване на музея извън Пазарджик:

а/ „Пазарджик преди - щрихи от живота””, представена от РИМ - Пазарджик в селата Звъничево, Огняново, Мало Конаре, Черногорово, Величково, Калугерово, Братаница, Паталеница /септември-ноември/.

б/ „Българска археология 2013” - VII национална археологическа изложба. Участие на музея съвместно с други музеи в  НАИМ-София.                                  /февруари-май /.

в/ „Мерки и теглилки през вековете”- съвместна изложба с други музеи- през годината

г/ „Гергьовден в стария Пазарджик”, представена от РИМ- Пазарджик в АЕК „Етър” /май-юни /.

- Други прояви на музея:

а/ Организиране и провеждане на Национален научен форум „130 години от рождението на Кимон Георгиев и ролята на военната интелигенция”, състоял се  във Военен клуб – София / 12 февруари /.

б/ „През вековете” – програма за работа с деца / март-юни /.

в/ Представяне на Алманах „150 години Народно читалище Виделина”– 26 март

г/ Величкови дни – 22-24 април.

д/ Нощ на музеите - 18 май.

- фотоизложба „Някога в Пазарджик”

-   изява на клуб „Бижу”, клуб „Вокал” и клуб „Магията на конците” към ОУ „Проф.Иван Батаклиев” при откриването на Нощта на музеите.

- благотворителен коктейл

е/ Възстановка на обичая „Еньова буля” в рамките на Фестивала на изкуствата „Арт идея-арт алея”- 17 май.

ж/ Открита изложба „Посвещение” в къща музей „К.Величков” в рамките на Фестивала на изкуствата „Арт идея - арт алея”- 17 май.

з/ Панаир на народните занаяти - 18-20 май.

и/ Демонстрации на народни занаяти пред Централната сграда на музея в рамките на Фестивала на изкуствата „Арт идея - арт алея”- 18-19-20 май.

й/ Участие на музея със снимки и анотации в експонираната на парк-остров „Свобода” фотоизложба „Пазарджик-минало и настояще” в рамките на Фестивала на изкуствата „Арт идея - арт алея”- 21 май.

к/ Демонстрация на изработване на ножове в етнографската експозиция в рамките на Фестивала на изкуствата „Арт идея - арт алея”- 22 май.

л/ Представена в залата на музея книгата на проф. Иван Стоянов:„Нови щрихи върху идейните възгледи и дейността на Васил Левски”. Проявата е организирана и проведена в залата на музея – 6 юни.

м/ Представена в залата на музея книгата на Десислава Костадинова „Политическите възгледи на проф. Александър Цанков” – 27 юни

н/ Концерт на „Ангобой капела” в сградата на музея -  27 юни.

о/ Проведени археологически проучвания на Емпорион Пистирос, съгласно сключен договор с фондация „Балканско наследство” за осигуряване на доброволци  / юли – август/.

п/ Проведени археологически проучвания на Селищна могила Юнаците съгласно сключен договор с Министерството на културата за финансиране на обекта и втори такъв с фондация „Балканско наследство” за осигуряване на доброволци  /август/.

р/ Експонирана временна изложба в хижа „Цепина” с предмети от фонда на музея, тематико-експозиционен план с топографски каталог и двуезична беседа /август/.

с/ „Лято с музея” занимания с деца – 5-19 август.

т/ Начало на археологически проучвания на крепостта „Баткунион” /октомври/.

у/ Представена книгата „Стефан Захариев-документално наследство”. Проявата е организирана от Община Пазарджик и РИМ-Пазарджик – 1 ноември.

ф/ Представяне в залата на музея на Годишник, том четвърти  - 13 декември.

х/ Сватбени ритуали в Етнографската експозиция - през цялата година.

4. В областта на научно-изследователската дейност:

- Отпечатан двуезичен албум на музея „ Регионален исторически музей-Пазарджик - избрано от фондовете”.

- Отпечатана дипляна „ За свободата на Отечеството”.

- Издаден Годишник на РИМ-Пазарджик – том четвърти.

- Отпечатан вестник „Пазарджишкото възрожденско училище”.

- Проведени археологически проучвания с участието на археолози от музея на обектите  Баткунион, с.Ивайло, Национален археологически резерват - Плиска и Емпорион Пистирос.

- Участие в Национални научни конференции, срещи, кръгли маси, годишнини – Балчик, София, Перник, Габрово, Кюстендил, В.Търново, Сливен, Карлово, Монтана, Русе.

- Участие в обучителни курсове, информационни и работни срещи в Пазарджик, София, Кюстендил, свързани с разработване на проекти, привличане на допълнителни средства от дарения и спонсорство, работа с деца и др.

- Участие в Музеен обществен съвет към Министерство на културата и в работни групи по промени в ЗКН.

- Предадени за публикуване или публикувани през 2013 г. статии на колеги от музея в различни специализирани издания – Албум „Регионален исторически музей-Пазарджик”, Годишник на РИМ-Пазарджик, том четвърти, „Пистирос”, том пети /на англ.език/, сборник от работна среща-семинар в София „Музеите-училището и младите потребители”, Годишник на РИМ-Перник, сборник „Еротичното в историята”, сборник „Занаятите-минало, настояще, бъдеще” на АЕК „Етър”- Габрово,  АОР София, каталог „Пътеводител на България”,  в. „Знаме”, в. „Пазарджишка Марица”, „Па медия” и др.

5. В областта на рекламната дейност:

- Поддържане и актуализиране на  фейсбук профила и сайта на музея.

* нови 3000 приятели на музея във фейсбук само през 2013г.

* 26 577 посещения на страницата на музея само през 2013г.

- Музеят разполага със свой канал в You Tube – излъчени 3 филма, създадени от музея.

- Информация за институцията може да се види и в други специализирани сайтове и рекламни печатни издания - Информатор, Каталог БГ, карта на Пазарджик, Туризъм и бизнес/12 сайта/, списание „Черга”.

-Участие на кметски пресконференции и представяне инициативите на музея през годината.

- Дадени интервюта на местни и централни медии, участие в телевизионни и радио предавания - БНТ, БНР - програми „Хоризонт” и  „Христо Ботев”, Нова телевизия, ТВ 7, ТВ +, Телекабел, Форти ТВ, радио „Фокус” и др.

- Представена работата и постиженията на  музея при провеждане на  срещи с представители на Министерство на културата, Областна и Общинска администрации-Пазарджик, при посещение на различни форуми в цялата страна, при гостуване в училища, музеи, галерии, асоциации, клубове и други институции.

- Отпечатана  рекламна книжка „100 години Исторически музей – Пазарджик”

-  Изработен рекламен филм за Пазарджик с архивни и нови кадри.

-  Отпечатан рекламен настолен календар със снимки от стария Пазарджик.

-  Отпечатани календари и Новогодишни картички.

- Изработени картички-магнити с изображения на музейните обекти и културни ценности от фонда.

6. В областта на финансирането:

- Изготвена рекламна концепция „Съкровищата на музея”за производство и разпространение на магнитни картички. От м.октомври пуснати за продажба 7 вида магнитни картички с изображения на съкровища и на музейните обекти.

- Изготвена концепция за производство и разпространение на предмети с търговско предназначение - керамични сувенири.

- Музеят привлече допълнителни финансови средства от спечелени проекти, получени дарения, дофинансиране от Община Пазарджик, средства от МФ, продажби на сувенири, рекламни материали, книги в размер на  71 564 лв.

7. В областта на проектната дейност:

- ПРОЕКТ по приоритетна ос 1 на ОПРР „Устойчиво и интегрирано градско развитие, Операция 1.1. „Социална инфраструктура”; схема 1.1.3. „Подкрепа за създаване и промотиране на иновативни културни събития.

Наименование на проекта: „Регионален фестивал на изкуствата – Пазарджик”

Стойност на проекта: 416 337 лв.

Бенефициент: Община Пазарджик.

Основни участници: Регионален исторически музей-Пазарджик, ХГ„Ст.Доспевски“, Регионална библиотека „Н.Фурнаджиев“, Младежки дом, АНПТ „ Пазарджик“.

Вторият фестивал беше реализиран в периода 17-26 май 2013 г., като музеят взе участие с изложба, демонстрация на занаяти, възстановка на обичаи.

- ПРОЕКТ по приоритетна ос 3 на ОПРР: „Устойчиво развитие на туризма,    Операция 3.1: „Подобряване на туристическите атракции и свързаната с тях инфраструктура” – схема за безвъзмездна финансова помощ BG 161PO001/3.1-02/2009 „Подкрепа за развитието на туристически атракции”.

Наименование на проектното предложение: Създаване и популяризиране на културно-историческия продукт в община Ракитово чрез адаптация на “Палеонтологично находище - с. Дорково” като туристическа атракция и социализация на културен паметник крепост „Цепина”

Обща стойност на проекта: 2 191 232 лв.

Бенефициент- Община Ракитово.

Регионален исторически музей гр. Пазарджик е партньор по проекта и аранжира три експозиционни зали в хижа „Цепина” с предмети от фонда на музея, създавайки временна изложба, която проследява археологическите проучвания на крепостта „Цепина”.

- ПРОЕКТ №4-ОР/10.06.2013г. с наименование: „Оптимизиране на работни места за лица с увреждания в Регионален исторически музей-Пазарджик”, съответстващи на характера на тяхното заболяване, финасиран от Агенция за хората с увреждания.

Стойност на проекта: 14 170 лв.

Бенефициент: РИМ-Пазарджик.

Проектът е реализиран в рамките на 2013 година, като чрез него бяха ремонтирани, обзаведени и оборудвани с техника два кабинета в Централната сграда на музея.

8.В областта на научно-популяризаторската и културно-информационната дейност:

а/ Централна сграда на музея:

- Методическа помощ по създаване на обществена колекция в читалище „Пробуда”-гр. Костандово.

- Консултации на ИМ-Велинград по проект за осигуряване на достъпна среда за хора с увреждания в музея във Велинград. Проектът е спечелен от музея и реализиран.

- Участие на специалисти от музея в първи етап на читателската конференция, посветена на В.Левски, съвместно с учителите по история и ученици от ОУ „Св.Климент Охридски”.

- Провеждане на Програма с гимназиите от Пазарджик, посветена на 100 години от Балканските войни.

- Реализирана музейна концепция за възстановка на акта по обявяване на  Независимостта от актьори от ДКТ „К.Величков”.

- Тематични и обзорни беседи в зали  „Археология“, „Възраждане” и „Нова история”, СМЮ пред ученици от началните и средните училища.

- Устни и писмени справки на ученици, граждани и институции.

б/ Етнографска експозиция:

- Изнасяне на специализирани беседи, съдействие при подготовка на тържества, уроци, викторини, оказване на методическа помощ при подготовка на дипломни работи и реферати.

- Извършени теренни проучвания и фотодокументиране на кукерски празници в Главиница, Лесичово, Калугерово, Попинци, Виноградец, Церово, Овчеполци, Варвара, Бъта.

- Изготвяне на филм за маскарадните игри в с.Лесичово.

- Изготвяне на филм за плетене на хасъри в с.Тополи дол.

- Занимания с ученици за изработване на обредни хлябове и сурвачки.

- Организирани традиционните за музея работилници за мартеници и писане на яйца с восък.

- Проведени обучения на стан.

- Методическа помощ за изграждане на етнографска сбирка към ОУ „Св.Св.Кирил и Методий”- с.Мало Конаре.

- Създадена нова изложба от маскарадни костюми, маски, атрибути и архивен фотоматериал със заглавие „Маскарадни игри в Пазарджишко”.

в/ къща -музей К-Величков“:

- Проведено финално тържество и награждаване на победителите от Програмата със състезателен характер, посветена на 100-годишнината от Балканските войни.

- Изнесени 11 лекции в градските клубове по повод национални празници и кръгли годишнини.

- Проведени обиколки с ученици от началните училища в кв.Вароша и запознаване с исторически места и забележителности.

- Проведени 3 прожекции на документалния филм за Величков „Борих се за правда народна“.

- Проведени поетични вечери.

- Проведени тържества, посветени на Паисий с ученици от началните училища в града.

- Проведени тематични уроци за Яворов.

- Проведени образователни обиколки на кв. „Вароша” с ученици от училищата в града с цел запознаване с исторически паметници и личности.

- Проведени тържества по случай Деня на народните будители с ученици от Пазарджик.

- Проведено тържество на сдружение „К.Величков” за изпращане на български младежи на лагер в Подмосковието.

- Методическа помощ на ученици от ЕГ „Б.Брехг, гимназия „Аксаков”, ОУ „Св.Климент Охридски” и студенти от ПУ „Паисий Хилендарски” и Варненски свободен университет на теми, свързани с К.Величков, историята на Пазарджик, културен туризъм, защита на културното наследство, както и по проекти „Род и памет” и „Народни будители от Пазарджик”

- Представяне на книги, честване на рождени дни, часове по родолюбие.

ЗА ПЪРВИ ПЪТ В ИСТОРИЯТА НА РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ПАЗАРДЖИК:

1.Отпечатан първият рекламен албум на музея „Регионален исторически музей Пазарджик – избрано от фондовете”.

2.Ремонтирани, оборудвани и обзаведени два кабинета за хора с увреждания, работещи в музея.

3.Създадена концепция и реализиран собствен проект за работа с деца през летните месеци с наименование „Лято с музея”.

4.Осигурени доброволци от Европа, Азия и Сев.Америка за археологическите проучвания на обектите „Селищна могила Юнаците” и „Емпорион Пистирос” съгласно сключен петгодишен договор с фондация „Балканско наследство”.

5.Продажба на произведени от музея сувенири – картички, магнити, календари.

6.Регионален исторически музей-Пазарджик, представляван от своя директор, свика и ръководи първото редовно Общо събрание на Национално сдружение „Български музеи”.

7.Двукратно увеличение заплатите на служителите в рамките на годината.

ДАРИТЕЛИ  НА  МУЗЕЯ  ПРЕЗ  2013  ГОДИНА

Александър Бръдешков - Пазарджик

Арх. Христо Герасимов - Пазарджик

Георги Гайдаров – Пазарджик

Герган Гергов – Видин

Васил Първанов – с. Паталеница

Лазар Лазаров – с.Црънча

Александър Алексиев – Пазарджик

Огнян Боев – Пазарджик

„Агротон” ЕООД – с.Звъничево

Фондация „Балканско наследство” – Стара Загора

Благой Мерджов - Пазарджик

ЕТ „Димитър Стоянов Гърков” – Батак

ЕТ Акчи-Акчай Мурадов” – с.Нова махала

Трайка Червенкова – Пазарджик

Георги Шаламанов – с.Лесичово

Йордан Генов - с.Церово

Недялка Мерджова – с.Виноградец

Командерия „Св.Св.Константин и Елена” - Пазарджик

С благодарност и уважение към всички дарители!

С благодарност и уважение към всички колеги от музея, към Община Пазарджик, към всички медии, институции, организации, клубове и частни лица, които допринесоха Регионален исторически музей-Пазарджик да планира, организира и реализира посочените прояви през годината.

Борис Хаджийски

01.01.2014г.                    Директор на Регионален исторически музей-Пазарджик

 

 

О Т Ч Е Т З А   Д Е Й Н О С Т Т А    Н А

Р Е Г И О Н А Л Е Н     И С Т О Р И Ч Е С К И       М У З Е Й

ПАЗАРДЖИК

П Р Е З    2 0 1 2    Г О Д И Н А

1.В областта на материално-техническата база и техническото обезпечаване:

- завършен основния ремонт на тоалетните в централната сграда.

- извършен ремонт на кабели и осветление в зала „Нова история”.

- консервация дървените части в къща–музей „К.Величков”.

- монтирани три сглобяеми къщички в двора на Етнографската експозиция.

- експозиционни витрини – 12 броя.

- закупени или дарени 3 бр. преносими компютри, мултимедиен проектор и екран.

2. В областта на събирателската и фондовата дейност:

- работа по заснемане на фондовете.

- работа по прехвърляне на инвентарните книги върху електронен носител.

- извършена научно-техническа обработка на предмети, снимки, документи.

- извършена идентификация на предмети на физически лица.

- идентификация на дарени на музея предмети и на предложени за откупуване.

- инвентиране на предмети, снимки, документи.

- постъпили дарения на снимки, документи и предмети от граждани, организации и фирми в отделите „Етнография“, „България XV-XІX век“, „Нова история“ и „Най-нова история“.

- постъпили в музея движими културни ценности, предадени от органите на МВР или след постановления от съда и прокуратурата.

- обработка и дешифриране на събран теренен материал от етнографски експедиции.

- сканирани 10 бр. /около 3 000 стр./ инвентарни книги на музея в Института по математика и информатика към БАН.

- предаден документалния архив на музея /период 1982-1991/ г. за съхранение във фонда на ДА – Пазарджик.

3. В областта на експозиционната дейност:

- изложби:

* в централната сграда

а/ Надка Караджова-славеят на Тракия”- /март-май/.

б/ Пафтите-накити на любовта“- изложба на колекционера Огнян Боев / април-май/.

в/ „Поздрави от Талин“, гостува Посолството на Естония /м.юни /.

г/ „През вековете”- изложба на децата от едноименната програма / юли- октомври/

д/ „Библиотеките-паметта на нацията”, съвместна изложба с РБ „Н.Фурнаджиев” /септември-октомври/.

е/ „100 години от Балканската война 1912-1913”, съвместна изложба с ХГ „Ст.Доспевски”, експонирана във фоайето на Община Пазарджик  /ноември-декември/.

ж/ „През вековете II- изложба на децата от едноименната програма / декември /.

з/ „Оръжието през вековете”, изложба на РИМ Пазарджик в рамките на фестивала „Арт идея-арт алея / декември 2012-февруари 2013 /.

* в Етнографската експозиция

а/ „Амулети и талисмани”-авторска изложба на Ангел Гоев- АЕК „Етъра” /април-май /.

* в къща –музей „К.Величков”

а/ „Подкрепи и мен ръката...”-гостува Национален литературен музей-София /април-май/.

б/ „Ний сме достойни лаври да берем”-гостува Национален литературен музей-София /октомври-ноември/.

* Гостуване на музея извън Пазарджик:

а/ „Праисторическият град на птиците”, представена от РИМ Пазарджик в Гръцкия културен център-София /април-май/.

б/ Участие на РИМ Пазарджик в Шестата национална археологическа изложба „Българска археология 2012” с предмети от Селищна могила Юнаците / февруари-май /.

а/ „Праисторическа Тракия” ,съвместна изложба с други музеи, експонирана в Смолян.

в/ „Мерки и теглилки през вековете”-съвместна изложба с други музеи, експонирана в Пловдив и Варна.

г/ „Родопска сватба”, представена от РИМ Пазарджик в ИМ Панагюрище /май-юни /.

д/ „27 пехотен Чепински полк в Балканските войни 1912-1913”, представена от РИМ Пазарджик в ИМ Велинград /септември 2012-февруари 2013 /.

- Други прояви на музея:

а/ „През вековете” –програма за работа с деца / март-юли /.

б/ Величкови дни – 2-4 май.

в/ Нощ на музеите - 19 май.

- фотоизложба „Европа без завеси ХХ век”

- благотворителен коктейл България без завеси ХХ век”

г/ Панаир на народните занаяти- 20-22 май.

д/ Сватбени ритуали в Етнографската експозиция- през цялата година.

е/Проведени археологически проучвания на Селищна могила Юнаците                               /септември/.

ж/ Тържество във Военния клуб, посветено на 100 г. Балкански войни /октомври/.

з/„През вековете II” –второ издание на програмата за работа с деца  /октомври-декември /.

и/ Тържество във Военния клуб, посветено на д-р Илия Матакиев /ноември/.

й/ Представяне книгата на проф. Дойно Дойнов: „Левски - най-ясната загадка”, организирано от Общината, музея и съюза на пенсионерите - 28 ноември.

к/ Тържество във Военния клуб, посветено на 27 пех. Чепински полк / декември/.

л/ Възстановка на традиционна българска сватба в рамките на Фестивала на изкуствата „Арт идея-арт алея”- 20 декември.

м/ Демонстрации на народни занаяти  в рамките на Фестивала на изкуствата „Арт идея-арт алея”- 21 и 27 декември.

н/ Ревю на носии в рамките на Фестивала на изкуствата „Арт идея-арт алея”- 27 декември.

4. В областта на научно-изследователската дейност:

- отпечатан сборникът „Град и памет” - доклади от едноименната Национална  научна конференция, състояла се през октомври 2011 г. в Пазарджик.

- отпечатан „Годишник на РИМ-Пазарджик”, том трети.

- отпечатан Алманах „150 години Народно читалище Виделина-1862  Пазарджик”.

-проведени археологически проучвания с участието на археолози от музея на обектите  Плиска и емпорион Пистирос.

- участие в Национални научни конференции и кръгли маси – Бургас,София, Велинград, Стрелча, Перник, Варна, Русе.

- подготвени и изпратени текстове и снимки за Алманаха на сухопътните войски-том първи.

-предадени за публикуване или публикувани през 2012 г. статии на колеги от музея в различни специализирани издания – сборник „Град и памет”, Годишник на РИМ-Пазарджик-том трети, Алманах „150 години Народно читалище Виделина-1862  Пазарджик”, сборници от Национални конференции в Перник и АЕК „Етъра”-Габрово, сп. „Минало”,  АОР София, сп. „Черга”, в. „Знаме”, в. „Пазарджишка Марица” и др.

5. В областта на рекламната дейност:

- Поддържане и актуализиране на  фейсбук и двата сайта на музея.

- Информация за институцията може да се види и в други специализирани сайтове и рекламни печатни издания- Информатор, Каталог БГ, карта на Пазарджик, Туризъм и бизнес/12 сайта/, списание „Черга”.

-Участие на кметски пресконференции и представяне инициативите на музея през годината.

- Дадени интервюта на местни и централни медии, участие в телевизионни предавания- Нова телевизия, СКАТ, Нова телевизия, ТВ 7, ТВ +, Телекабел, Форти ТВ и др.

-  Представена работата и постиженията на  музея при провеждане на  срещи с представители на Министерство на културата, Областна и Общинска администрации-Пазарджик, при посещение на различни форуми в цялата страна, при гостуване в училища, музеи, галерии, асоциации, клубове и други институции.

6. В областта на финансирането:

Музеят привлече допълнителни финансови средства от спечелени проекти,получени дарения, дофинансиране от Община Пазарджик, продажби на сувенири, рекламни материали, книги.

7. В областта на проектната дейност:

- ПРОЕКТ  по приоритетна ос 1 на ОПРР „Устойчиво и интегрирано градско развитие, Операция 1.1. „Социална инфраструктура”; схема 1.1.3. „Подкрепа за създаване и промотиране на иновативни културни събития.

Наименование на проекта: „Регионален фестивал на изкуствата – Пазарджик”

Стойност на проекта: 416 337 лв.

Бенефициент: Община Пазарджик.

Основни участници: Регионален исторически музей-Пазарджик, ХГ„Ст.Доспевски“, Регионална библиотека „Н.Фурнаджиев“, Младежки дом, АНПТ „ Пазарджик“.

Първият фестивал беше реализиран в периода 19-28 декември 2012 г., като музеят взе участие с изложба, демонстрация на занаяти, ревю на носии.

8.В областта на научно-популяризаторската и културно-информационната дейност:

а/ Централна сграда на музея:

- консултантска помощ по проект за филм за Селищна могила Юнаците на ОУ „Проф.Ив.Батаклиев”.

- консултации на ИМ Брацигово по проект за осигуряване на достъпна среда за хора с увреждания в музея в Брацигово. Проектът е спечелен от музея и реализиран.

- разработване, организиране и стартиране на Програма с гимназиите от Пазарджик, посветена на 100 години от Балканските войни.

- осъществени контакти и изготвена адаптирана програма за работа с деца „През вековете” за неделни училища в Испания, към Асоциация на българи и творци в Испания „Детелина”.

-проведени в музея демонстрации по дърворезба, кулинария, икебана, фризьорство, организирани от РИО Пазарджик по проект NELLI.

- тематични и обзорни беседи в зали  „Археология“, „Възраждане” и „Нова история” пред ученици от средните училища.

- устни и писмени справки на ученици, граждани и институции.

б/ Етнографска експозиция:

- изнасяне на специализирани беседи, съдействие при подготовка на тържества, уроци / ЦДГ „Слънчо”, ОУ „Проф.Иван Батаклиев”/, викторини, оказване на методическа помощ при подготовка на дипломни работи и реферати.

- фотодокументиране на кукерски празници в Лесичово, с.Калугерово и с.Попинци, както и журиране в селата Овчеполци и Калугерово.

- занимания с ученици за изработване на мартеници, писане на яйца с восъчна техника, изработване на обредни хлябове, изработване на сурвачки.

- организирани традиционните за музея работилници за мартеници и писане на яйца с восък.

- Базар-изложба „Великденски хрумвания” на фондация „Хефест”.

-„Писане на яйца”- проведени занимания с демонстрации  от велинградската майсторка Гинка Есапчиева.

- проведени обучения на стан.

- методическа помощ за изграждане на етнографска сбирка към ОУ „Св.св.Кирил и Методий”-с.Мало Конаре.

- представяне на книгата „ Летопис славяноболгар”, организирано от Ротари клуб.

- Коледен базар /10-20 декември/.

в/ къща -музей К-Величков“:

- проведен заключителен етап по проекта „Равнопоставеност на половете” по програма Коменски с ученици от Професионална гимназия по облекло-Пазарджик.

- награждаване на победителите от Пазарджишка област в националния конкурс за ученическо творчество, посветен на Балканската война.

- изнесени 5 лекции в градските клубове по повод национални празници и кръгли годишнини, както и 4 беседи в църквата „Св.Богородица”

- проведени обиколки с ученици от началните училища в кв.Вароша и запознаване с исторически места и забележителности.

-проведени 3 прожекции на документалния филм за Величков „Борих се за правда народна“.

- проведена поетична вечер с творчеството на Даниела Капинчева.

- проведени тържества по случай Деня на народните будители с ученици от СОУ „Д-р Петър Берон”-Пазарджик  и ОУ „Христо Ботев”-с.Главиница.

- проведено занятие по проект „Род и памет” с ученици от гимназия „Ив.С.Аксаков”

-представяне на книги, честване на рождени дни, часове по родолюбие.

ЗА ПЪРВИ ПЪТ В ИСТОРИЯТА НА РИМ – ПАЗАРДЖИК:

1.Създадена концепция и реализиран собствен целогодишен проект за работа с деца с наименование „През вековете”.

2.Специалисти от музея инициираха и съставиха Алманах в чест на юбилей на културна институция. Партньори-Държавен архив-Пазарджик, Регионална библиотека „Н.Фурнаджиев”, Художествена галерия „Ст.Доспевски”, читалище „Виделина-1862”.

3.Музеят участва в организирането и провеждането на първия Културен фестивал в града / 19-28 декември/ по проект, финансиран от Европейския съюз.

4.Директорът на музея, в качеството му на ръководител на проекта, организираше и контролираше всички 81 прояви на Фестивала на изкуствата „Арт идея- арт алея”.

5.Регионален исторически музей-Пазарджик, представляван от своя директор, стана председател на  Управителния съвет на Национално сдружение „Български музеи”, учредено на 30 ноември в гр.Русе.

6.Едночасово интервю по Телекабел с директора на РИМ-Пазарджик относно фестивала и сдружението на българските музеи, излъчено на живо.

ДАРИТЕЛИ  НА  МУЗЕЯ  ПРЕЗ  2012  ГОДИНА

Община Пазарджик

Огнян Боев - Пазарджик

Петър Змийчаров- Пазарджик

Павлин Петров – София

Румен Попов – Пазарджик

Евгени Джоков – Септември

Людмила Стамболиева – Пазарджик

Димитър Марков – Пазарджик

Костадинка Димова – Пазарджик

Костадин Стойчев – Пазарджик

Никола Николов – София

Александър Арнаудов – Пазарджик

Иван Симеонов – Пазарджик

Николина Щерева – Пазарджик

Васил Първанов – Пазарджик

Иван Гърков - Пазарджик

С благодарност и уважение към всички дарители!

С благодарност и уважение към всички колеги от музея, към Община Пазарджик, към всички медии, институции, организации, клубове и частни лица, които допринесоха Регионален исторически музей-Пазарджик да планира, организира и реализира посочените прояви през годината.


Борис Хаджийски

31.12.2012г Директор на Регионален исторически музей-Пазарджик

 

Отчет  2011г.

1 0 0   години  Исторически музей в град Пазарджик

1.В областта на материално-техническата база и техническото обезпечаване:

- изградена тоалетна за хора с увреждания в музея.

- направен основен ремонт на тоалетните в централната сграда.

- извършен ремонт на помещение в музея, предназначено за Научен архив.

- циклене и лакиране на паркета в кино залата.

- консервация дървените части в стаите на на къща–музей „К.Величков”.

- закупена или дарена нова техника /озвучителна уредба, лаптоп, металотърсач, микроскоп, грънчарско колело, телефонни апарати, модеми, мултифункционално устройство/.

- закупена градинска мебел за двора на къща-музей „К.Величков”.

- закупен софтуер за целите на музейната библиотека.

2. В областта на събирателската и фондовата дейност:

- завършена инвентаризацията на основния фонд на РИМ Пазарджик.

- работа по заснемане на фондовете.

- работа по прехвърляне на инвентарните книги върху електронен носител.

- извършена научно-техническа обработка на предмети, снимки, документи.

- идентификация на предмети на физически лица.

- идентификация на дарени на музея предмети и на предложени за откупуване.

- инвентиране на предмети, снимки, документи .

- постъпили дарения на снимки, документи и предмети от граждани, организации и фирми в отделите „Етнография“, „България XV-XІX век“, „Нова история“ и „Най-нова история“.

- обработка и дешифриране на събран теренен материал от етнографски експедиции.

3. В областта на експозиционната дейност:

- изложби:

* в централната сграда

а/ „Проф.Иван Батаклиев - живот и дело“-съвместна изложба на  РИМ Пазарджик и ОУ „Проф.Иван Батаклиев”-Пазарджик /м.февруари-април/.

б/ „Светини от Април 1876“-от фондовете на ИМ Панагюрище, ИМ Брацигово, ИМ Батак /м.февруари-април/.

в/ „Патриарх Кирил - живот и дело“- РИМ- Пазарджик, Пловдивска митрополия и РИМ-Пловдив / м.март-април/.

г/ „Съхранено през вековете“- най-ценните предмети от фонда на РИМ Пазарджик /м.април-декември/;

д/ „Глаголица и прабългарски руни”- гостува Павлин Петров и А.Р.Е.З.-7 /декември/

* в Етнографската експозиция

а/ „Мартеницата”- изложба на Наталия Точева /февруари-март /.

б/ „Мартенска работилница” – благотворителна изложба на мартеници, изработени от деца / февруари-март/

в/ „Селото-девица:Градът-блудница” – гостува РИМ Русе / м.март-април /

г/ „Великденски яйца”- изложба на Д.Цопанова и Фани Данева /април /.

д/ „Девет товара коприна и още девет -везани” - гостува РИМ Хасково /м.ноември-декември/.

* в къща –музей „К.Величков”

а/ „Цяло небе светлина...”-гостува Национален литературен музей /м.март-април/.

б/ „Герои и символи от Април 1876” - изложба на детски рисунки /април/

в/ „Случаят Тютюн-1951-2011”-гостува Национален литературен музей /м.април-май/.

г/ „Хипократ и Пегас - писатели-медици от Възраждането до днес”-гостува Национален литературен музей /м.октомври-ноември/.

* Гостуване на музея извън Пазарджик:

а/ „Праисторическа Тракия” ,съвместна изложба с други музеи, експонирана в Кюстендил и Димитровград.

б/ Фотодокументална изложба за К.Величков, представена от РИМ-Пазарджик в Брацигово, с.Дебращица, с.Равногор.

в/ „Мерки и теглилки през вековете”-съвместна изложба с други музеи, експонирана във В.Търново, Русе, Пловдив.

- Други прояви на музея:

а/ Представяне на книгата „Музейното дело в Пазарджик”-автор Валентина Псалтова- 24 февруари

б/ Театрална постановка „Мамут”-съвместна проява на ДТ Ямбол, Младежки дом – Пазарджик и РИМ- Пазарджик – 11 март

в/ Величкови дни – 3-5 май

г/ Представяне на сборника „Стефан Захариев.Живот, дело, род” и Годишник том първи - 4 май

д/ Концерт по случай 100 години  от  основаването на музея -11 май.

е/ Нощ на музеите - 14 май.

ж/ Ритуал на Ордена на тамплиерите в музея – 19 май

з/ Панаир на народните занаятите- 1-4 юни.

и/ Сватбени ритуали в Етнографската експозиция.

й/ Църковно–славянски песнопения, изпълнени от хор на слепите „Ак.Петко Стайнов”-София в храма „Св.Димитър –с.Паталеница. Проявата е организирана от музея в чест на 100 години юбилей и проведена пред над 80 гости от цяла България-14  октомври.

к/ Изложба във Военния клуб, свързана с деня на сухопътните войски – 19 ноември.

л/ Рожден ден на музея – 13 декември.

4. В областта на научно-изследователската дейност:

- отпечатан сборника „Стефан Захариев. Живот , дело, род”.

- отпечатана книгата „Музейното дело в Пазарджик”-автор Валентина Псалтова.

- отпечатана монографията „Димитър Тончев. Общественик, политик, партиен лидер – автор д-р Румяна Кацарова.

- отпечатан библиографски указател „ 100 години Исторически музей Пазарджик”

- отпечатан „Годишник на РИМ-Пазарджик”, том втори;

- Организирана и проведена Национална научна конференция „Град и памет” с научен ръководител акад. Георги Марков, посветена на 100 години от основаването на  Историческия музей в града, организирана и проведена в Пазарджик съвместно с Министерство на културата, Община Пазарджик и ИИИ при БАН – 13 и 14 октомври

- проведени теренни проучвания на специалистите от отдел „Етнография“ в Пазарджик /Ромски занаяти – въжарство, коларство и др./ и селата Лесичово/Дервишовден/, Главиница/Джумаловден/, Паталеница /Бабин ден/, Тополи дол/Гергьовден/.

-проведени археологически проучвания с участието на археолози от музея на обектите „Койчово кале“, с.Мокрище, Плиска, емпорион Пистирос.

- участие в Национални научни конференции и кръгли маси – Брацигово, Панагюрище, Стрелча, Асеновград, Пловдив, В.Търново, София, Перник, Пазарджик.

-участие във фотоконкурс „Кукерландия“-Ямбол.

-предадени за публикуване или публикувани през 2011 г. статии на колеги от музея в различни специализирани издания – сборник „Стефан Захариев.Живот , дело, род”, Годишник на РИМ-Пазарджик- том Втори, Енциклопедия „Пазарджик и Пазарджишка област“ на ИК „Труд“, Енциклопедия Пазарджик, сборник Ейрене-Прага, италианска археологическа страница „The Fasti on Line”, в предстоящи за печат сборници от Национални конференции в Габрово, Пловдив,  Пазарджик.

5. В областта на рекламната дейност:

- Поддържане и актуализиране на  фейсбук и двата сайта на музея.

- Постоянна /ежедневна/ реклама на музея на електронното табло в центъра на града /пред сградата на Община Пазарджик/.

- Информация за институцията може да се види и в други специализирани сайтове и рекламни печатни издания- Информатор, Каталог БГ, карта на Пазарджик, Туризъм и бизнес/12 сайта/ списания „Черга”, „Туризъм и отдих”, „Тамплиер”и др.

-Участие на кметски пресконференции и представяне инициативите на музея през годината.

- Дадени интервюта на местни и централни медии, участие в телевизионни предавания- Телекабел, СКАТ, ТВ Тянков и др.

-  Представена работата и постиженията на  музея при провеждане на  срещи с представители на Министерство на културата, Министерство на отбраната, Областна и Общинска администрации-Пазарджик, при посещение на различни форуми в цялата страна, при гостуване в училища, музеи, галерии, асоциации, клубове и други институции.

- Изработени  рекламни торбички, папки, визитки.

6. В областта на финансирането:

Музеят привлече допълнителни финансови средства от спечелени проекти,получени дарения, дофинансиране от Община Пазарджик, продажби на сувенири, рекламни материали, книги.

7. В областта на проектната дейност:

- ПРОЕКТ  №13-ДА/26.05.2011 г. с наименование: „Доизграждане на достъпна    среда за  хора с увреждания в сградата на Регионален исторически музей-Пазарджик и Художествена галерия „Ст.Доспевски”.

Проектът е спечелен пред Агенция за хората с увреждания.

Обща стойност на проекта – 8 600 лв.

Бенефициент - РИМ Пазарджик.

Реализиран в рамките на годината: изградена тоалетна за хора с увреждания.

- ПРОЕКТ  за реставрация,консервация и реконструкция на колесници от тракийската епоха, съхранявани във фондовете на музея, с който РИМ-Пазарджик участва  пред  Американския научен център.

Проектът е представен на 01.12.2011 г. за одобрение в София и Чикаго.

Обща стойност на проекта – 35 979 $.

Бенефициент - РИМ Пазарджик.

- ПРОЕКТ  по приоритетна ос 1 на ОПРР „Устойчиво и интегрирано градско развитие, Операция 1.1. „Социална инфраструктура”; схема 1.1.3. „Подкрепа за създаване и промотиране на иновативни културни събития.

Наименование на проекта: Регионален фестивал на изкуствата - Пазарджик

Проектът е спечелен и предстои реализацията му.

Стойност на проекта: 416 337 лв.

Бенефициент: Община Пазарджик.

Партньори: Регионален исторически музей-Пазарджик, ХГ„Ст.Доспевски“, Регионална библиотека „Н.Фурнаджиев“, Младежки дом, АНПТ „ Пазарджик“.

- ПРОЕКТ  пред Министерство на културата  за оборудване на лаборатория за реставрация и консервация.

Проектът е спечелен и реализиран – закупени микроскоп и грънчарско колело

Стойност на проекта: 1 160 лв.

8.В областта на научно-популяризаторската и културно-информационната дейност:

а/ Централна сграда на музея:

- работа по изготвяне на концепция и изработване на табла за постоянна фотоизложба в ОУ „Христо Бонев”-с.Калугерово.

- участие в провеждането на викторина в чест на 6 май-Ден на Българската армия, организирана от Областния съвет на съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва с отбори от средните училища в града.

- тематични и обзорни беседи в зала „Археология“ пред ученици от средните училища.

- по проект „ 40 години математическа гимназия „К.Величков“-Пазарджик“- съвместна работа с ученици и учители от гимназията.

- по проект „120 години от рождението на проф.Иван Батаклиев“-съвместна работа с ученици и учители от училището по  експониране на изложба,посветена на годишнината.

- презентации пред Ротари клуб- Пазарджик и Ордена на тамплиерите.

- вечер на поезията (съвм. с дружеството на пазарджишките писатели по повод 1 октомври – Световен ден на поезията)

- Изнесени беседи пред ръководството и администрацията на Ощинските съвети на Пазарджик и Стара Загора.

- устни и писмени справки на ученици, граждани и институции.

б/ Етнографска експозиция:

- занимание с ученици, включващо мултимедийна презентация под надслов „Мартеницата”.

- работа с ученици от ПГ по икономика, ОУ „Проф. Иван Батаклиев“ и ОУ „К. Величков” – Паталеница за реализиране на мартенски и великденски изяви в етнографската експозиция:

- методическа помощ и участие в организиране на Бъдни вечер и Коледа в ПГИМ – Пазарджик и Гимназия „Ив.С.Аксаков” /по проект „Think, Talk, Touch”

-  занимания с ученици от училищата: „Проф.Ив. Батаклиев”; „Св. Кл. Охридски”и       „Хр. Ботев”,  с демонстрации и изработване на мартеници.

- методическа помощ за възстановка на обичая „Лазаруване и традиционни детски игри в ПГИМ – Пазарджик.

- методическа помощ по проект „Стая на етносите” на ОУ „Димитър Гачев”

- методическа помощ за изграждане на етнографска сбирка към читалището на с.Главиница.

- организирана и проведена двуседмична работилница за писане на великденски яйца с восъчна техника с ученици от 12 училища в града. В работилницата участваха и възрастни от Център за хора с психични увреждания „Човеколюбие”, Дом за стари хора „Гаврил Кръстевич” , ПУ „П. Хилендарски”, Женско дружество „Мариола Доспевска”.

- връчване на дипломите на ученици от ПГ по облекло – Пазарджик

в/ къща -музей К-Величков“:

-организиран и проведен пленер за детска рисунка „Герои и символи от Април 1876 година”, журиране на конкурсните творби и експониране на изложба от пленера в къщата-музей.

-изнесени 10 лекции в градските клубове по повод национални празници и кръгли годишнини.

-проведен празник на буквите с ученици от първи клас.

-проведени 6 прожекции на документалния филм за Величков „Борих се за правда народна“.

-организиране на детски празници и 5 ученически тържества за връчване на удостоверения.

-представяне на книги, честване на рождени дни, часове по родолюбие.

КАКВО СЕ СЛУЧИ ЗА  ПЪРВИ ПЪТ  В 100 ГОДИШНАТА ИСТОРИЯ НА РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ПАЗАРДЖИК

1.Отбелязан 100 годишния юбилей на музея.

2.Съвместна изложба с Пловдивска митрополия, открита в залата на музея от пловдивския митрополит Николай.

3.Музеят е основен инициатор по създаване на концепция и написване на проект за провеждане на Културен фестивал в града. Проектът е спечелен от Община Пазарджик и предстои реализацията му.

4.Директорът на музея е ръководител на проект, спечелен от Община Пазарджик пред МРРБ .

5.Колеги от музея издадоха собствени книги - Валентина Псалтова и д-р Румяна Кацарова.

6.Закупен софтуер „Автоматизирана библиотека” за музейната библиотека.

7.Проведен събор на Ордена на тамплиерите в сградата на музея.

8.Получено дарение от Министерство на отбраната.

9.Съставяне и изпращане на писмо-апел до ръководителите на Българската държава, подкрепено от 102  музея и галерии от цялата страна- вносители са директорите на РИМ Пазарджик и РИМ Пловдив.

ДАРИТЕЛИ  НА  МУЗЕЯ  ПРЕЗ  ЮБИЛЕЙНАТА  2011  ГОДИНА

Община Пазарджик

Общински съвет- Пазарджик

Министерство на културата

Министерство на отбраната

Храм „Св.Богородица”- Пазарджик

ОУ „Проф.Иван Батаклиев” -Пазарджик

РБ „Н.Фурнаджиев” -Пазарджик

Младежки дом – Пазарджик

Кока Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България АД

„Еко Хидро” ЕООД – Пазарджик

Огнян Боев – Пазарджик

Петър Желязков - Батак

Борис Резов - Пазарджик

Елеонора Хаджиниколова – Пазарджик

Петър Змийчаров – Пазарджик

полк. от резерва Илия Шотев – Пазарджик

майор от резерва Николай Серкеджиев – Пазарджик

проф. Вера Бонева – УниБИТ София

Анна Германова – Пазарджик

Стефан Каролеев – Пазарджик

Фани Попова – Пазарджик

Тодор Батаклиев – София

Марин Маринов – Пазарджик

Стоянка Вукева – Пазарджик

Георги Пашов – Пазарджик

Александър Спасов – Пазарджик

Иван Симеонов – Пазарджик

Димитър Попов – Пазарджик

Димитрийка  Бангеева – Пазарджик

Йорданка Соколова – Пазарджик

Александър Арнаудов – Пазарджик

Иван Караджов – Пазарджик

Дочо Тодоров – Троян

Пламен Главчев – Пазарджик

Гинка Табакова – Пазарджик

Пламен Хаджийски – Пазарджик

Стоянка и Ефросиния Христович – Пазарджик

Георги Зайков – Пазарджик

Емил Хаджийски – Пазарджик

Бистра Риндова – Пазарджик

Стефан Костов и Светла Караджова –София

Весела Томалевска и Кирил Киряков – София

полк. от резерва Рангел Кофов – Пазарджик

Герган Гергов – Видин

С благодарност и уважение към всички дарители!

С благодарност и уважение към всички колеги от музея, които допринесоха Регионален исторически музей-Пазарджик да планира, организира и реализира посочените прояви в юбилейната година:

Николета Тренина, д-р Румяна Кацарова, Даниела Катинчарова, Валентина Танева, Любка Тодорова, Пенка Николова, Светлана Петрова, Георги Геров, Валентина Псалтова, Бойко Сираков, Лиляна Шулева, Вася Гергинова, Мария Йорданова, Марияна Диманова, Петко Кайкиев, Петьо Дачев, Иванка Кибритова,Елисавета Иванова,Виолета Тодорова, Марияна Лютакова, Иван Гърков, Серьожа Костадинов, Гена Митева, Цветана Карабаджакова, Иван Йотов, Николай Коцев, Венцислав Ангелов, Благовеста Тодорова.

С благодарност и уважение към всички хора, които не работят в музея, но допринесоха за част от проявите на институцията!

С благодарност и уважение към всички медии, които отразиха проявите на Регионален исторически музей-Пазарджик през юбилейната година.

С благодарност и уважение към всички институции, организации, клубове, които имаха положително отношение към културата!

С благодарност и уважение към всички колеги от национални,регионални и общински музеи, с които работихме успешно през 2011 година!

С благодарност и уважение към Община Пазарджик и кмета Тодор Попов за оказаното съдействие в организационен и финансов план!

31.12.2011 г.                                                                                   Борис Хаджийски

Директор на Регионален исторически

Музей – Пазарджик

 


Отчет 2010г.


 

1. В областта на материално-техническата база и техническото обезпечаване:

- благоустрояване дворовете на къща – музей „К. Величков” и етнографската експозиция.

- консервация дървените части на двете къщи.

- закупена нова техника /монитори, компютри, конвектори, столове,диктофони/.

- оборудвана зала за заседания, отдих и посрещане на гости.

- закупени и монтирани 8 прожектора в лапидариума, създаващи уютна вечерна обстановка за провеждане на различен род събития в тъмната част на денонощието.

- закупени  10 хоризонтални витрини.

- изградени в централната сграда на музея  вертикална повдигаща платформа /асансьор/ и нова витринна врата с алуминиева дограма за хора с увреждания според изискванията за достъпна среда.

2. В областта на събирателската и фондовата дейност:

- извършена пълна инвентаризация на музейните фондове на отделите „Археология“, „България XV-XІX век“, къща – музей „К. Величков“, нумизматичен фонд.

- поставено началото на заснемане на фондовете.

- поставено начало на прехвърляне на инвентарните книги върху електронен носител.

- извършена научно-техническа обработка на предмети,снимки,документи.

- инвентиране на предмети,снимки,документи .

- постъпили дарения на снимки, документи и предмети от граждани, организации, фирми в отделите „Етнография“, „България XV-XІX век“, „Нова история“ и „Най-нова история“.

- инвентаризация на археологическия фонд на Археологически музей – гр. Септември.

- обработка и дешифриране на събран теренен материал от етнографски експедиции.

3. В областта на експозиционната дейност:

- изложби:

*  в централната сграда

а/ „Музиката в Пазарджик от 30-те години на ХХв“. - от фонда на музея /м. февруари 2010/;

б/ „Фестивалът през годините“ - фотодокументи /м. февруари 2010/.

Двете изложби съпътстваха ХХХV Международен фестивал „Зимни музикални вечери проф. Иван Спасов”;

в/ „Наградната система на България“ - гостува РИМ-Смолян /м. февруари-март 2010/;

г/ „Мерки и теглилки през вековете“ - гостуват РИМ-Търговище, РИМ-Варна, РИМ Шумен, ИМ Полски Тръмбеш /м.март 2010/;

д/ „Таборът отива към небето“ - гостува РИМ-Варна /м.април 2010/;

е/ „Мостове“ - изложба на студенти от ПУ „Паисий Хилендарски” /м. май 2010/;

ж/ „Минаха години.щрихи от празничния портрет на стария Пазарджик“ – изложба от фонда на музея /м. май-август 2010/;

з/ „Стефан Захариев – съвременници и наследници“ - изложба на РИМ Пазарджик, съорганизатор ХГ „Ст. Доспевски“ и с участието на НМБИИ, ГХГ- Пловдив, Териториален архив-Пазарджик, лични архиви на рода Захариев /м.октомври 2010 – януари 2011/;

и/ „Културата на Палестина” - гостува посолството на Палестина;

й/ „Еврейска утвар”- колекция от фонда на РИМ-Пазарджик;

к/„За буквите”- съвместна изложба на РИМ-Пазарджик и ХГ ”Ст.Доспевски“, съпроводена с калиграфска демонстрация.

* в Етнографската експозиция

а/ „Пътят на писаните яйца” – гостува ИМ Велинград /м. март-април /;

б/ „Златоградска чаршия” - гостува АЕК Златоград /м. октомври/, съпроводена с демонстрации на народни занаяти;

в/ „Бъдни вечер, Коледа и Нова година в Пазарджик” – от фонда на музея /м. декември 2010-м. януари 2011/;

г/ „Мартеници” - изложба на ученици от НУ „Отец Паисий” и ОУ „Проф. Ив.Батаклиев”.

д/ „Занаятите-минало и настояще” - изложба на ученици от ОУ „Проф. Ив.Батаклиев”.

* в къща –музей „К. Величков”

а/ Фотодокументална изложба за К. Величков - от фонда на музея;

б/ „Български възрожденски буквари” - гостува Национален музей на образованието-Габрово /м. ноември-декември/.

* Гостуване на музея извън Пазарджик:

а/ „Родопска сватба”, представена от РИМ-Пазарджик във Велинград, Хасково, Правец;

б/ „Праисторическият град на птиците”, представена от РИМ-Пазарджик във Велинград и Стара Загора;

в/ Фотодокументална изложба за К.Величков, представена от РИМ-Пазарджик в Пловдив, Габрово, с. Величково;

г/ „Мерки и теглилки през вековете” - съвместна изложба с други музеи, експонирана във Велинград, Казанлък, Шумен;

д/ „Аксесоари на градската мода” - представена от РИМ-Пазарджик в читалището на с. Братаница.

- Други прояви на музея:

а/ Величкови дни – /м. май/;

б/ Нощ на музеите – /15 май/;

в/ Ревю в курорта „Цигов чарк” с носии от фонда;

г/ Участие в жури и организиране на празника „Конски Великден”в с. Фотиново;

д/ Панаир на народните занаятите /м. октомври/;

е/ Сватбени ритуали в Етнографската експозиция;

ж/ „Един милион рисунки“ – съвместна проява с РБ „Н. Фурнаджиев“ и Младежки дом;

з/ Дни на дърворезбата- съвместна проява с ХГ „Ст. Доспевски“-/м. септември/.

Музеят вече работи в събота и неделя, както и без обедна почивка в делничните дни.По този начин се предоставя възможност на гражданите на Пазарджик и на гостите на града да използват базата на културната институция за рационално осмисляне на свободното си време.

4. В областта на научно-изследователската дейност:

- отпечатан „Годишник на РИМ-Пазарджик”, том първи;

- защитена докторска дисертация и присъдена образователна и научна степен „доктор“ на Румяна Кацарова – завеждащ отдел „Връзки с обществеността“ при РИМ-Пазарджик.

- Национална научна сесия „Стефан Захариев-живот, дело, род”, посветена на 200 години от рождението на Стефан Захариев и 140 години от издаването на „Географико-историко-статистическо описание на Тазар-Пазарджишката кааза“, организирана и проведена в Пазарджик съвместно с ИИИ при БАН с научен ръководител акад. Георги Марков.

- отпечатани картички с лика на Ст. Захариев, дипляна и вестник, отразяващи посочените по-горе годишнини.

- проведени теренни проучвания на специалистите от отдел „Етнография“ в селата Варвара /Дервишовден/, Огняново, Звъничево, Капитан Димитриево, Главиница /Ромски занаяти/, Тополи дол /Гергьовден /.

- проведени археологически проучвания с участието на археолози от музея на обектите „Койчово кале“, „Кози грамади“, „Върхари“, с. Черногорово.

- участие на колеги от музея в Национални научни конференции – Несебър, Пловдив, Стара Загора, АЕК „Етъра“ – Габрово, Хасково, Перник, Пазарджик.

- участие във фотоконкурс „Кукерландия“ – Ямбол.

- предадени за публикуване или публикувани през 2010 г. статии на колеги от музея в различни специализирани издания – Годишник на РИМ-Пазарджик, Археологически открития и разкопки през 2009г., Сборник в чест на проф. Велизар Велков, Сборник с доклади от международна научна конференция: „ВТУ Св. Св.Кирил и Методий и българската археология“, Сборник в чест на Валя Павлова-Археологически музей-Варна, Юбилеен сборник в чест на Силвия Маринеску-Бълку, предстоящи за печат сборници от Национални конференции в Габрово, Пловдив, Ст. Загора, Пазарджик.

- предадени статии и снимков материал за разделите „История“ и „Традиции“ в предстоящата за отпечатване енциклопедия „Пазарджик и Пазарджишка област“ на ИК „Труд“.

5. В областта на рекламната дейност:

Създадена нова уеб страница и музеят вече разполага с два сайта и регистрация във фейсбук.

Постоянна /ежедневна/ реклама на музея на електронното табло в центъра на града /пред сградата на Община Пазарджик/.

Информация за институцията може да се види и в други специализирани сайтове и рекламни печатни издания-Информатор, карта на Пазарджик, Туризъм и бизнес /12 сайта/ и др.

Участие на кметски пресконференции и представяне инициативите на музея през годината.

Отпечатани картички с реклама на музея – експонати и сгради.

Отпечатани настолни календари за 2011 г.

Дадени интервюта на местни и централни медии, участие в телевизионни предавания.

6. В областта на финансирането:

Сключени договори за продажби на рекламни материали, сувенири и печатни произведения с фирми и частни лица срещу предоставени отстъпки за музея и с възможност за отсрочено плащане; закупен и регистриран е касов апарат, с Община Пазарджик е постигната принципна договореност всички приходи от стопанската дейност, която ЗЗРК позволява, да остават в музея.

Осъществени връзки с хотели и туроператори, които да включват РИМ-Пазарджик в програмите си – предоставили сме на вниманието им подробна оферта, съдържаща забележителности, предлагани от музея на неговите посетители.

Създадена работна група  в музея, която мина курс на  обучение по изработване на проектна документация.

Създадена цялостна стратегия за работа с бизнеса и вече са проведени опознавателни срещи и разговори.

Музеят привлече допълнителни финансови средства от спечелени проекти, получени дарения, дофинансиране от Община Пазарджик, продажби на сувенири, рекламни материали, книги, сключени договори за реставрация и консервация.

7. В областта на проектната дейност:

- Проект №18-ДА/12. 04. 2010 г. с наименование: „Осигуряване на достъп на хора с увреждания в сградата на Регионален исторически музей-Пазарджик и Художествена галерия „Ст. Доспевски”. Проектът е спечелен пред Агенция за хората с увреждания.

Обща стойност на проекта – 49 711 лв.

Бенефициент – РИМ Пазарджик.

Изградени са вертикална повдигаща платформа /асансьор/ и нова витринна врата с алуминиева дограма според изискванията на наредба №4 за достъпна среда.

Реализиран в рамките на годината.

- Проект за реставрация, консервация и реконструкция на археологически предмети от тракийската епоха, съхранявани във фондовете на музея, с който РИМ-Пазарджик участва в конкурентната световна програма за съхранение на културното наследство.

Проектът е представен на 10. 12. 2010 г. за одобрение в посолството на САЩ.

Обща стойност на проекта -  97 560 $.

Бенефициент – РИМ Пазарджик.

- Проект по приоритетна ос 3 на ОПРР: „Устойчиво развитие на туризма, Операция 3.1: „Подобряване на туристическите атракции и свързаната с тях инфраструктура” – схема за безвъзмездна финансова помощ BG 161PO001/3.1-02/2009 „Подкрепа за развитието на туристически атракции”.

Наименование на проектното предложение: Създаване и популяризиране на културно-историческия продукт в община Ракитово чрез адаптация на “Палеонтологично находище – с. Дорково” като туристическа атракция и социализация на културен паметник крепост „Цепина”

Обща стойност на проекта: 2 191 232 лв.

Бенефициент- Община Ракитово.

Проектът е спечелен и предстои реализацията му.

Регионален исторически музей – Пазарджик е партньор по проекта и ще оказва методическо съдействие на екипа от общината, който подготвя предложението, изпълнява и реализира проекта, а така също за популяризирането на новия туристически продукт,както и съдействие при разпространяването на рекламно – информационни материали за туристическите атракции – Палеонтологичното находище и крепостта „Цепина”, ще осигурява връзка между интернет страницата на община Ракитово, касаеща туристическите атракции и собствените интернет страници.

- Проект  по приоритетна ос 1 на ОПРР „Устойчиво и интегрирано градско развитие, Операция 1.1. „Социална инфраструктура”; схема 1.1.3. „Подкрепа за създаване и промотиране на иновативни културни събития.

Наименование на проектното предложението: Културен фестивал.

Етап: в процес на изготвяне на проектното предложение, което ще се внесе за разглеждане в МРРБ до 28. 02. 2011 г.

Стойност на проекта: 400 000 лв.

Бенефициент: Община Пазарджик.

Партньори: Регионален исторически музей-Пазарджик, ХГ„Ст.Доспевски“, Регионална библиотека „Н. Фурнаджиев“, Младежки дом, АНПТ „Пазарджик“

- Проект за изследване на тракийската култура в Пазарджишки регион, който ще се реализира в продължение на 5 години.

Изпълнители: РИМ – Пазарджик и НАИМ-БАН. Финансиране от частни фирми, бюджетите на двете институции, Община Пазарджик. През 2010 г. /начална за проекта година/ бяха изследвани изцяло две могили в землището на с. Черногорово. Намерените там находки се съхраняват във фонда на РИМ-Пазарджик.

8. В областта на  научно-популяризаторската и културно-информационната дейност:

а/ Централна сграда на музея:

- работа по изготвяне на групов проект „Познаваме, изследваме и пазим историята на Съединението!“ на СОУ „Г. Бенковски“;

- изнесени лекции по проект „Клубове на бъдещето“ на ОУ „Проф. Ив. Батаклиев“;

- презентации на тема „Българското средновековие VІІ-XІV в. пред ученици от ОУ „Проф. Ив. Батаклиев“;

- тематични  и обзорни беседи в зала „Археология“ пред ученици от СОУ „Г. Брегов“, ОУ „Св. Кл. Охридски“ и ОУ „Елин Пелин“;

- по проект „40 години математическа гимназия „К.Величков“-Пазарджик“- съвместна работа с ученици и учители от гимназията;

- представяне на книгата „Изтръгнати от корена“ на Константин Демирджиев;

- изготвяне на музеен кът в с.Ковачево;

- презентации във връзка с патронния празник на ОУ „Проф. Ив. Батаклиев“;

- изготвена и предоставена на ученици от ПГСА – Пазарджик подробна справка, дигитално заснемане и запис на CD  относно историята на града: общинско самоуправление, граждански организации, училища и болници;

- по проект „120 години от рождението на проф. Иван Батаклиев“ – съвместна работа с ученици и учители от училището по подготовка и експониране на изложба, посветена на годишнината;

- проведени 3 кинолектории;

- представяне книгата на Марин Маринов „Куклен театър в Пазарджик“, посветена на 60 годишния юбилей на кукления театър и 70 годишния юбилей на автора;

- изнесени лекции по реставрация и консервация пред ученици от СОУ „Г. Брегов“ и ОУ „Проф. Ив. Батаклиев“;

- изнесени 2 презентации пред Ротари клуб „Бесапара“;

- устни и писмени справки на ученици, граждани и институции.

б/ Етнографска експозиция:

- занимание с ученици, включващо мултимедийна презентация под надслов „От Коледа до Джумаловден” и изработване на сурвачки.

- работа с ученици от ПГ по икономика, ОУ „Проф. Иван Батаклиев“ и ОУ „К. Величков” – Паталеница за реализиране на коледни и новогодишни изяви в етнографската експозиция:

- Подготвена мултимедийна презентация на тема „Пластични изображения върху коледните хлябове”; изработване на обредни хлябове и сурвачки; възстановка на обичаите „Бъдни вечер” и „Коледуване”.

- 5 занимания с ученици от училищата: „Ив. Батаклиев”; „Кл. Охридски”и „ Хр. Ботев”, представяне на презентация за Първи март и изработване на мартеници от децата.

- първомартенската обредност извън експозицията в 4 урока пред ученици от училищата „Св. Св. Кирил и Методий” и „Ив. Батаклиев”.

- подготовка и реализация на първомартенско тържество в двора на етнографската експозиция. Представен бе обичая „Мартуване” от гостуващи деца от село Капитан Димитриево.

- организирана и проведена двуседмична работилница за писане на великденски яйца с восъчна техника с ученици от 12 училища в града. В работилницата участваха и възрастни от Център за хора с психични увреждания „Човеколюбие”, Дом за стари хора „Гаврил Кръстевич”, ПУ „П. Хилендарски”, Женско дружество „Мариола Доспевска”.

- 2 демонстрации на писане на яйца в ОУ „Хр. Ботев” и в читалище „Будител” – Тополи дол, по покана на читалището.

- подготовка и реализация на урок с възстановка на пролетни обичаи от ученици от МГ „К. Величков” в двора на етнографската експозиция. Журирането на конкурс за великденски яйца.

- презентации на празниците Гергьовден и Еньовден с 2 интегрирани урока по история и етнография с ученици от СОУ „Г. Брегов” в етнографската експозиция.

- изготвена на мултимедийна презентация „Нестинари в Малко Белово”, представена пред ученици от СОУ „Г. Брегов”.

- изготвена презентация „Кукери от Пазарджишко” и участие в 2 урока в училищата „Проф. Ив. Батаклиев” и „Св. Св. Кирил и Методий”.

- организиране и провеждане на тържество в чест на 60 години от създаването на училище „Иван Вазов“-Пазарджик.

- Връчване на свидетелствата за завършен 4-ти клас на ученици от ОУ „Л. Каравелов”

- връчване на  дипломите на ученици от ПГ по облекло – Пазарджик

- представянето и популяризирането на възстановката на празника „Василица” с участници от ФМС „Напредък” в етнографската експозиция. Подготвена мултимедийна презентация „На ромски Василовден в Пазарджик”, документиране на тържеството.

- подготовка и участие в кулинарен фестивал, организиран от АЕК „Етъра”с групите: ФМС „Напредък” – Пазарджик с традиционна ромска кухня; село Фотиново с мюсюлманска кухня.

- организация по представянето на форклорен ансамбъл „Фотиново” във фолклорната програма, съпътстваща традиционния панаир на занаятите в АЕК „Етъра” – Габрово.

в/ къща -музей К-Величков“:

- организиран и проведен пленер за детска рисунка, журиране на конкурсните творби и експониране на изложба от пленера в къщата-музей.

- подготвена презентация за делото на К. Величков в чест на патронния празник на Математическата гимназия и представена в рамките на седмица на ученическото творчество.

- проведени 11 тематични урока за Й. Йовков, Вазов и Величков, Д. Бояджиев с ученици от Общината.

- изнесени 13 лекции в градските клубове за Чудомир, Й. Йовков, Д. Бояджиев, Ст. Захариев.

- проведен празник на буквите с ученици от първи клас.

- проведени 12 прожекции на документалния филм за Величков „Борих се за правда народна“.

- организиране на детски празници и 4  ученически тържества за връчване на удостоверения.

- представяне на книги, честване на рождени дни.

КАКВО СЕ СЛУЧИ В РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ-ПАЗАРДЖИК

ЗА ПЪРВИ ПЪТ В ИСТОРИЯТА МУ ПРЕЗ ИЗМИНАЛАТА 2010 ГОДИНА?

1. Спечелен и реализиран проект за достъпна среда на стойност 49 711 лв. – монтирани асансьор и нова външна врата с алуминиева дограма.

2. Издаден Годишник на Регионален исторически музей – Пазарджик.

3. Проведен Панаир на народните занаяти.

4. Проведени сватби в етнографската експозиция на музея.

5. Създадена група в музея за изготвяне на проектна документация.

6. Създаден и поддържан профил на музея във фейсбук.

7. Публикуван отчет за дейността на музея.

8. Присъдена образователна и научна степен „доктор“ на колега от музея.

9. Водене на летописна книга на музея.

10. Участие на музея в благотворителен базар на Международния женски клуб в Интер Експо център-София, заедно с представители на още 52 държави.

11. Участие в предаването „Час по България“ на телевизия СКАТ.

12. Изработка от ателието на музея на предмети с търговско предназначение.

13. Нов формат на „Нощ на музеите“ – участие на танцови и театрални състави, джаз състав, рок формация, състав за канцонети, артпърформънс, мултимедийна презентация.

14. Аранжирани и открити 30 изложби в музейните сгради и извън Пазарджик.

15. Привлечени допълнителни средства, равняващи се  на 32% от бюджета на институцията за 2010 г.

С благодарност и уважение към всички колеги от музея, които допринесоха Регионален исторически музей-Пазарджик да планира, организира и реализира посочените прояви:

Николета Тренина, д-р Румяна Кацарова, Даниела Катинчарова, Стоилка Игнатова, Любка Тодорова, Пенка Николова, Светлана Петрова, Георги Геров, Валентина Псалтова, Бойко Сираков, Лиляна Шулева, Вася Гергинова, Мария Йорданова, Марияна Диманова, Петко Кайкиев, Петьо Дачев, Иванка Кибритова, Елисавета Иванова, Виолета Тодорова, Марияна Лютакова, Иван Гърков, Серьожа Костадинов, Гена Митева, Цветана Карабаджакова, Стоянка Тодорова, Иван Йотов, Николай Коцев, Валентин Маджаров, Цветана Бакърджиева, Елена Вълчева, както и Димитър Митрев, който даваше ценни съвети в организационен план.

С благодарност и уважение към всички хора, които не работят в музея, но допринесоха за част от проявите на институцията.

С благодарност и уважение към всички медии, които отразиха проявите на Регионален исторически музей-Пазарджик.

С благодарност и уважение към всички институции, организации, клубове, които имаха положително отношение към културата.

С благодарност и уважение към всички колеги от национални, регионални и общински музеи, с които работихме успешно през годината.

С благодарност и уважение към Община Пазарджик и кмета Тодор Попов за оказаното съдействие в организационен и финансов план.

Честити Коледни и Новогодишни празници!

Борис Хаджийски

/Директор на Регионален исторически музей – Пазарджик/