joomla templates

---

Регионален исторически музей - Пазарджик

---
A+ R A-

Отчети и планове

О Т Ч Е Т  З А Д Е Й Н О С Т Т А  Н А  

Р Е Г И О Н А Л Е Н   И С Т О Р И Ч Е С К И  М У З Е Й П А З А Р Д Ж И К

П Р Е З    2 0 13    Г О Д И Н А


1.В областта на материално-техническата база и техническото обезпечаване:

- Извършен ремонт на осветлението и оформяне на зала с 40 места и мултимедия в зала „Археология”.

- Извършен ремонт на осветлението на витрините, светещите табла, поставени подиуми и кордони в зала  „Нова история”.

- Извършен ремонт в стаята на уредниците в етнографска експозиция.

- Извършен ремонт, обзавеждане и оборудване на два кабинета в Централната сграда.

- Извършен основен ремонт с алуминиева дограма, паркет и отопление, изработени и монтирани гардероб, стелажи и плотове в билетно-информационен център в Централната сграда на музея.

-  Монтирана  нова охранителни система в залите и лапидариума в Централната сграда.

- Осигурени технически пособия - монитор за видеонаблюдение, преносим харддиск, цифров фотоапарат, 2 компютърни конфигурации, 1 принтер А3, 1 принтер А4, 3 бюра, 2 секции, 2 маси, 2 фотьойла, Джи пи ес, оборудване за билетния център, два касови апарата.

2. В областта на събирателската и фондовата дейност:

-  Извършена инвентаризация по репрезантативния метод.

- Извършена инвентаризация на предметите от благородни метали и скъпоценни камъни.

- Извършена инвентаризация на библиотечния книжен фонд.

- Работа по заснемане на фондовете.

- Извършена научно-техническа обработка на предмети, снимки, документи.

- Извършена идентификация на предмети на физически лица.

- Извършена идентификация на дарени на музея предмети и на предложени за откупуване.

- Инвентиране на предмети, снимки, документи.

- Постъпили дарения на снимки, документи и предмети от граждани, организации и фирми в отделите „Етнография“, „България XV-XІX век“, „Нова история“ и „Най-нова история“.

- Постъпили в музея движими културни ценности, предадени от органите на МВР или след постановления от съда и прокуратурата.

- Постъпили във фонда движими културни ценности, откупени със средства на музея.

- Обработка и дешифриране на събран теренен материал от етнографски експедиции.

- Заснемане на експозициите във всички обекти на музея.

- Изготвяне на топографски каталози с цветни снимки на всички експозиции.

- Изготвяне на съдебно-археологически експертизи.

3. В областта на експозиционната дейност:

- Изложби:

* в Централната сграда

а/  „За свободата на Отечеството” януари-март

б/ „Санстефанска България и борбите за обединение и независимост” март-ноември                                                                                           

в/ „Ритуални еврейски вещи” - от фонда на музея                                        март - май

г/ „През вековете- 2013”- изложба на децата от едноименната програма-    юли-декември

д/ „Илинденско-Преображенското въстание в българската книжнина” юли-ноември

е/ „Изложба за Библията - от нейното възникване до днес” /гостуваща колекция на Ст.Пилц/                                                                                                                  октомври

* в Етнографската експозиция

а/  „Бързо, точно, срочно” /гостува РЕМ – Пловдив/                                    март –  май

б/ „С душа и сърце”, изложба-базар, дело на музейни специалисти - етнолози -   май

в/ „Ножарството в Габровския край” /гостува АЕК „Етър” – Габрово/     май - юни

г/ „А да са сватиме, а да са сродиме” /гостува РИМ-Шумен/ -     октомври-  ноември

д/ „Маскарадни игри в Пазарджишко”/от фонда на музея/ - декември 2013-януари 2014

* в къща –музей „К.Величков”

а/ „Паисий-неговите предвестници и последователи”, гостува НЛМ – февруари-март

б/ „Посвещенията на Яворов”, гостува НЛМ                                            - април-май

в/ „100 години Съюз на българските писатели”, гостува НЛМ     -   октомври-ноември

* Гостуване на музея извън Пазарджик:

а/ „Пазарджик преди - щрихи от живота””, представена от РИМ - Пазарджик в селата Звъничево, Огняново, Мало Конаре, Черногорово, Величково, Калугерово, Братаница, Паталеница /септември-ноември/.

б/ „Българска археология 2013” - VII национална археологическа изложба. Участие на музея съвместно с други музеи в  НАИМ-София.                                  /февруари-май /.

в/ „Мерки и теглилки през вековете”- съвместна изложба с други музеи- през годината

г/ „Гергьовден в стария Пазарджик”, представена от РИМ- Пазарджик в АЕК „Етър” /май-юни /.

- Други прояви на музея:

а/ Организиране и провеждане на Национален научен форум „130 години от рождението на Кимон Георгиев и ролята на военната интелигенция”, състоял се  във Военен клуб – София / 12 февруари /.

б/ „През вековете” – програма за работа с деца / март-юни /.

в/ Представяне на Алманах „150 години Народно читалище Виделина”– 26 март

г/ Величкови дни – 22-24 април.

д/ Нощ на музеите - 18 май.

- фотоизложба „Някога в Пазарджик”

-   изява на клуб „Бижу”, клуб „Вокал” и клуб „Магията на конците” към ОУ „Проф.Иван Батаклиев” при откриването на Нощта на музеите.

- благотворителен коктейл

е/ Възстановка на обичая „Еньова буля” в рамките на Фестивала на изкуствата „Арт идея-арт алея”- 17 май.

ж/ Открита изложба „Посвещение” в къща музей „К.Величков” в рамките на Фестивала на изкуствата „Арт идея - арт алея”- 17 май.

з/ Панаир на народните занаяти - 18-20 май.

и/ Демонстрации на народни занаяти пред Централната сграда на музея в рамките на Фестивала на изкуствата „Арт идея - арт алея”- 18-19-20 май.

й/ Участие на музея със снимки и анотации в експонираната на парк-остров „Свобода” фотоизложба „Пазарджик-минало и настояще” в рамките на Фестивала на изкуствата „Арт идея - арт алея”- 21 май.

к/ Демонстрация на изработване на ножове в етнографската експозиция в рамките на Фестивала на изкуствата „Арт идея - арт алея”- 22 май.

л/ Представена в залата на музея книгата на проф. Иван Стоянов:„Нови щрихи върху идейните възгледи и дейността на Васил Левски”. Проявата е организирана и проведена в залата на музея – 6 юни.

м/ Представена в залата на музея книгата на Десислава Костадинова „Политическите възгледи на проф. Александър Цанков” – 27 юни

н/ Концерт на „Ангобой капела” в сградата на музея -  27 юни.

о/ Проведени археологически проучвания на Емпорион Пистирос, съгласно сключен договор с фондация „Балканско наследство” за осигуряване на доброволци  / юли – август/.

п/ Проведени археологически проучвания на Селищна могила Юнаците съгласно сключен договор с Министерството на културата за финансиране на обекта и втори такъв с фондация „Балканско наследство” за осигуряване на доброволци  /август/.

р/ Експонирана временна изложба в хижа „Цепина” с предмети от фонда на музея, тематико-експозиционен план с топографски каталог и двуезична беседа /август/.

с/ „Лято с музея” занимания с деца – 5-19 август.

т/ Начало на археологически проучвания на крепостта „Баткунион” /октомври/.

у/ Представена книгата „Стефан Захариев-документално наследство”. Проявата е организирана от Община Пазарджик и РИМ-Пазарджик – 1 ноември.

ф/ Представяне в залата на музея на Годишник, том четвърти  - 13 декември.

х/ Сватбени ритуали в Етнографската експозиция - през цялата година.

4. В областта на научно-изследователската дейност:

- Отпечатан двуезичен албум на музея „ Регионален исторически музей-Пазарджик - избрано от фондовете”.

- Отпечатана дипляна „ За свободата на Отечеството”.

- Издаден Годишник на РИМ-Пазарджик – том четвърти.

- Отпечатан вестник „Пазарджишкото възрожденско училище”.

- Проведени археологически проучвания с участието на археолози от музея на обектите  Баткунион, с.Ивайло, Национален археологически резерват - Плиска и Емпорион Пистирос.

- Участие в Национални научни конференции, срещи, кръгли маси, годишнини – Балчик, София, Перник, Габрово, Кюстендил, В.Търново, Сливен, Карлово, Монтана, Русе.

- Участие в обучителни курсове, информационни и работни срещи в Пазарджик, София, Кюстендил, свързани с разработване на проекти, привличане на допълнителни средства от дарения и спонсорство, работа с деца и др.

- Участие в Музеен обществен съвет към Министерство на културата и в работни групи по промени в ЗКН.

- Предадени за публикуване или публикувани през 2013 г. статии на колеги от музея в различни специализирани издания – Албум „Регионален исторически музей-Пазарджик”, Годишник на РИМ-Пазарджик, том четвърти, „Пистирос”, том пети /на англ.език/, сборник от работна среща-семинар в София „Музеите-училището и младите потребители”, Годишник на РИМ-Перник, сборник „Еротичното в историята”, сборник „Занаятите-минало, настояще, бъдеще” на АЕК „Етър”- Габрово,  АОР София, каталог „Пътеводител на България”,  в. „Знаме”, в. „Пазарджишка Марица”, „Па медия” и др.

5. В областта на рекламната дейност:

- Поддържане и актуализиране на  фейсбук профила и сайта на музея.

* нови 3000 приятели на музея във фейсбук само през 2013г.

* 26 577 посещения на страницата на музея само през 2013г.

- Музеят разполага със свой канал в You Tube – излъчени 3 филма, създадени от музея.

- Информация за институцията може да се види и в други специализирани сайтове и рекламни печатни издания - Информатор, Каталог БГ, карта на Пазарджик, Туризъм и бизнес/12 сайта/, списание „Черга”.

-Участие на кметски пресконференции и представяне инициативите на музея през годината.

- Дадени интервюта на местни и централни медии, участие в телевизионни и радио предавания - БНТ, БНР - програми „Хоризонт” и  „Христо Ботев”, Нова телевизия, ТВ 7, ТВ +, Телекабел, Форти ТВ, радио „Фокус” и др.

- Представена работата и постиженията на  музея при провеждане на  срещи с представители на Министерство на културата, Областна и Общинска администрации-Пазарджик, при посещение на различни форуми в цялата страна, при гостуване в училища, музеи, галерии, асоциации, клубове и други институции.

- Отпечатана  рекламна книжка „100 години Исторически музей – Пазарджик”

-  Изработен рекламен филм за Пазарджик с архивни и нови кадри.

-  Отпечатан рекламен настолен календар със снимки от стария Пазарджик.

-  Отпечатани календари и Новогодишни картички.

- Изработени картички-магнити с изображения на музейните обекти и културни ценности от фонда.

6. В областта на финансирането:

- Изготвена рекламна концепция „Съкровищата на музея”за производство и разпространение на магнитни картички. От м.октомври пуснати за продажба 7 вида магнитни картички с изображения на съкровища и на музейните обекти.

- Изготвена концепция за производство и разпространение на предмети с търговско предназначение - керамични сувенири.

- Музеят привлече допълнителни финансови средства от спечелени проекти, получени дарения, дофинансиране от Община Пазарджик, средства от МФ, продажби на сувенири, рекламни материали, книги в размер на  71 564 лв.

7. В областта на проектната дейност:

- ПРОЕКТ по приоритетна ос 1 на ОПРР „Устойчиво и интегрирано градско развитие, Операция 1.1. „Социална инфраструктура”; схема 1.1.3. „Подкрепа за създаване и промотиране на иновативни културни събития.

Наименование на проекта: „Регионален фестивал на изкуствата – Пазарджик”

Стойност на проекта: 416 337 лв.

Бенефициент: Община Пазарджик.

Основни участници: Регионален исторически музей-Пазарджик, ХГ„Ст.Доспевски“, Регионална библиотека „Н.Фурнаджиев“, Младежки дом, АНПТ „ Пазарджик“.

Вторият фестивал беше реализиран в периода 17-26 май 2013 г., като музеят взе участие с изложба, демонстрация на занаяти, възстановка на обичаи.

- ПРОЕКТ по приоритетна ос 3 на ОПРР: „Устойчиво развитие на туризма,    Операция 3.1: „Подобряване на туристическите атракции и свързаната с тях инфраструктура” – схема за безвъзмездна финансова помощ BG 161PO001/3.1-02/2009 „Подкрепа за развитието на туристически атракции”.

Наименование на проектното предложение: Създаване и популяризиране на културно-историческия продукт в община Ракитово чрез адаптация на “Палеонтологично находище - с. Дорково” като туристическа атракция и социализация на културен паметник крепост „Цепина”

Обща стойност на проекта: 2 191 232 лв.

Бенефициент- Община Ракитово.

Регионален исторически музей гр. Пазарджик е партньор по проекта и аранжира три експозиционни зали в хижа „Цепина” с предмети от фонда на музея, създавайки временна изложба, която проследява археологическите проучвания на крепостта „Цепина”.

- ПРОЕКТ №4-ОР/10.06.2013г. с наименование: „Оптимизиране на работни места за лица с увреждания в Регионален исторически музей-Пазарджик”, съответстващи на характера на тяхното заболяване, финасиран от Агенция за хората с увреждания.

Стойност на проекта: 14 170 лв.

Бенефициент: РИМ-Пазарджик.

Проектът е реализиран в рамките на 2013 година, като чрез него бяха ремонтирани, обзаведени и оборудвани с техника два кабинета в Централната сграда на музея.

8.В областта на научно-популяризаторската и културно-информационната дейност:

а/ Централна сграда на музея:

- Методическа помощ по създаване на обществена колекция в читалище „Пробуда”-гр. Костандово.

- Консултации на ИМ-Велинград по проект за осигуряване на достъпна среда за хора с увреждания в музея във Велинград. Проектът е спечелен от музея и реализиран.

- Участие на специалисти от музея в първи етап на читателската конференция, посветена на В.Левски, съвместно с учителите по история и ученици от ОУ „Св.Климент Охридски”.

- Провеждане на Програма с гимназиите от Пазарджик, посветена на 100 години от Балканските войни.

- Реализирана музейна концепция за възстановка на акта по обявяване на  Независимостта от актьори от ДКТ „К.Величков”.

- Тематични и обзорни беседи в зали  „Археология“, „Възраждане” и „Нова история”, СМЮ пред ученици от началните и средните училища.

- Устни и писмени справки на ученици, граждани и институции.

б/ Етнографска експозиция:

- Изнасяне на специализирани беседи, съдействие при подготовка на тържества, уроци, викторини, оказване на методическа помощ при подготовка на дипломни работи и реферати.

- Извършени теренни проучвания и фотодокументиране на кукерски празници в Главиница, Лесичово, Калугерово, Попинци, Виноградец, Церово, Овчеполци, Варвара, Бъта.

- Изготвяне на филм за маскарадните игри в с.Лесичово.

- Изготвяне на филм за плетене на хасъри в с.Тополи дол.

- Занимания с ученици за изработване на обредни хлябове и сурвачки.

- Организирани традиционните за музея работилници за мартеници и писане на яйца с восък.

- Проведени обучения на стан.

- Методическа помощ за изграждане на етнографска сбирка към ОУ „Св.Св.Кирил и Методий”- с.Мало Конаре.

- Създадена нова изложба от маскарадни костюми, маски, атрибути и архивен фотоматериал със заглавие „Маскарадни игри в Пазарджишко”.

в/ къща -музей К-Величков“:

- Проведено финално тържество и награждаване на победителите от Програмата със състезателен характер, посветена на 100-годишнината от Балканските войни.

- Изнесени 11 лекции в градските клубове по повод национални празници и кръгли годишнини.

- Проведени обиколки с ученици от началните училища в кв.Вароша и запознаване с исторически места и забележителности.

- Проведени 3 прожекции на документалния филм за Величков „Борих се за правда народна“.

- Проведени поетични вечери.

- Проведени тържества, посветени на Паисий с ученици от началните училища в града.

- Проведени тематични уроци за Яворов.

- Проведени образователни обиколки на кв. „Вароша” с ученици от училищата в града с цел запознаване с исторически паметници и личности.

- Проведени тържества по случай Деня на народните будители с ученици от Пазарджик.

- Проведено тържество на сдружение „К.Величков” за изпращане на български младежи на лагер в Подмосковието.

- Методическа помощ на ученици от ЕГ „Б.Брехг, гимназия „Аксаков”, ОУ „Св.Климент Охридски” и студенти от ПУ „Паисий Хилендарски” и Варненски свободен университет на теми, свързани с К.Величков, историята на Пазарджик, културен туризъм, защита на културното наследство, както и по проекти „Род и памет” и „Народни будители от Пазарджик”

- Представяне на книги, честване на рождени дни, часове по родолюбие.

ЗА ПЪРВИ ПЪТ В ИСТОРИЯТА НА РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ПАЗАРДЖИК:

1.Отпечатан първият рекламен албум на музея „Регионален исторически музей Пазарджик – избрано от фондовете”.

2.Ремонтирани, оборудвани и обзаведени два кабинета за хора с увреждания, работещи в музея.

3.Създадена концепция и реализиран собствен проект за работа с деца през летните месеци с наименование „Лято с музея”.

4.Осигурени доброволци от Европа, Азия и Сев.Америка за археологическите проучвания на обектите „Селищна могила Юнаците” и „Емпорион Пистирос” съгласно сключен петгодишен договор с фондация „Балканско наследство”.

5.Продажба на произведени от музея сувенири – картички, магнити, календари.

6.Регионален исторически музей-Пазарджик, представляван от своя директор, свика и ръководи първото редовно Общо събрание на Национално сдружение „Български музеи”.

7.Двукратно увеличение заплатите на служителите в рамките на годината.

ДАРИТЕЛИ  НА  МУЗЕЯ  ПРЕЗ  2013  ГОДИНА

Александър Бръдешков - Пазарджик

Арх. Христо Герасимов - Пазарджик

Георги Гайдаров – Пазарджик

Герган Гергов – Видин

Васил Първанов – с. Паталеница

Лазар Лазаров – с.Црънча

Александър Алексиев – Пазарджик

Огнян Боев – Пазарджик

„Агротон” ЕООД – с.Звъничево

Фондация „Балканско наследство” – Стара Загора

Благой Мерджов - Пазарджик

ЕТ „Димитър Стоянов Гърков” – Батак

ЕТ Акчи-Акчай Мурадов” – с.Нова махала

Трайка Червенкова – Пазарджик

Георги Шаламанов – с.Лесичово

Йордан Генов - с.Церово

Недялка Мерджова – с.Виноградец

Командерия „Св.Св.Константин и Елена” - Пазарджик

С благодарност и уважение към всички дарители!

С благодарност и уважение към всички колеги от музея, към Община Пазарджик, към всички медии, институции, организации, клубове и частни лица, които допринесоха Регионален исторически музей-Пазарджик да планира, организира и реализира посочените прояви през годината.

Борис Хаджийски

01.01.2014г.                    Директор на Регионален исторически музей-Пазарджик

 

 

О Т Ч Е Т З А   Д Е Й Н О С Т Т А    Н А

Р Е Г И О Н А Л Е Н     И С Т О Р И Ч Е С К И       М У З Е Й

ПАЗАРДЖИК

П Р Е З    2 0 1 2    Г О Д И Н А

1.В областта на материално-техническата база и техническото обезпечаване:

- завършен основния ремонт на тоалетните в централната сграда.

- извършен ремонт на кабели и осветление в зала „Нова история”.

- консервация дървените части в къща–музей „К.Величков”.

- монтирани три сглобяеми къщички в двора на Етнографската експозиция.

- експозиционни витрини – 12 броя.

- закупени или дарени 3 бр. преносими компютри, мултимедиен проектор и екран.

2. В областта на събирателската и фондовата дейност:

- работа по заснемане на фондовете.

- работа по прехвърляне на инвентарните книги върху електронен носител.

- извършена научно-техническа обработка на предмети, снимки, документи.

- извършена идентификация на предмети на физически лица.

- идентификация на дарени на музея предмети и на предложени за откупуване.

- инвентиране на предмети, снимки, документи.

- постъпили дарения на снимки, документи и предмети от граждани, организации и фирми в отделите „Етнография“, „България XV-XІX век“, „Нова история“ и „Най-нова история“.

- постъпили в музея движими културни ценности, предадени от органите на МВР или след постановления от съда и прокуратурата.

- обработка и дешифриране на събран теренен материал от етнографски експедиции.

- сканирани 10 бр. /около 3 000 стр./ инвентарни книги на музея в Института по математика и информатика към БАН.

- предаден документалния архив на музея /период 1982-1991/ г. за съхранение във фонда на ДА – Пазарджик.

3. В областта на експозиционната дейност:

- изложби:

* в централната сграда

а/ Надка Караджова-славеят на Тракия”- /март-май/.

б/ Пафтите-накити на любовта“- изложба на колекционера Огнян Боев / април-май/.

в/ „Поздрави от Талин“, гостува Посолството на Естония /м.юни /.

г/ „През вековете”- изложба на децата от едноименната програма / юли- октомври/

д/ „Библиотеките-паметта на нацията”, съвместна изложба с РБ „Н.Фурнаджиев” /септември-октомври/.

е/ „100 години от Балканската война 1912-1913”, съвместна изложба с ХГ „Ст.Доспевски”, експонирана във фоайето на Община Пазарджик  /ноември-декември/.

ж/ „През вековете II- изложба на децата от едноименната програма / декември /.

з/ „Оръжието през вековете”, изложба на РИМ Пазарджик в рамките на фестивала „Арт идея-арт алея / декември 2012-февруари 2013 /.

* в Етнографската експозиция

а/ „Амулети и талисмани”-авторска изложба на Ангел Гоев- АЕК „Етъра” /април-май /.

* в къща –музей „К.Величков”

а/ „Подкрепи и мен ръката...”-гостува Национален литературен музей-София /април-май/.

б/ „Ний сме достойни лаври да берем”-гостува Национален литературен музей-София /октомври-ноември/.

* Гостуване на музея извън Пазарджик:

а/ „Праисторическият град на птиците”, представена от РИМ Пазарджик в Гръцкия културен център-София /април-май/.

б/ Участие на РИМ Пазарджик в Шестата национална археологическа изложба „Българска археология 2012” с предмети от Селищна могила Юнаците / февруари-май /.

а/ „Праисторическа Тракия” ,съвместна изложба с други музеи, експонирана в Смолян.

в/ „Мерки и теглилки през вековете”-съвместна изложба с други музеи, експонирана в Пловдив и Варна.

г/ „Родопска сватба”, представена от РИМ Пазарджик в ИМ Панагюрище /май-юни /.

д/ „27 пехотен Чепински полк в Балканските войни 1912-1913”, представена от РИМ Пазарджик в ИМ Велинград /септември 2012-февруари 2013 /.

- Други прояви на музея:

а/ „През вековете” –програма за работа с деца / март-юли /.

б/ Величкови дни – 2-4 май.

в/ Нощ на музеите - 19 май.

- фотоизложба „Европа без завеси ХХ век”

- благотворителен коктейл България без завеси ХХ век”

г/ Панаир на народните занаяти- 20-22 май.

д/ Сватбени ритуали в Етнографската експозиция- през цялата година.

е/Проведени археологически проучвания на Селищна могила Юнаците                               /септември/.

ж/ Тържество във Военния клуб, посветено на 100 г. Балкански войни /октомври/.

з/„През вековете II” –второ издание на програмата за работа с деца  /октомври-декември /.

и/ Тържество във Военния клуб, посветено на д-р Илия Матакиев /ноември/.

й/ Представяне книгата на проф. Дойно Дойнов: „Левски - най-ясната загадка”, организирано от Общината, музея и съюза на пенсионерите - 28 ноември.

к/ Тържество във Военния клуб, посветено на 27 пех. Чепински полк / декември/.

л/ Възстановка на традиционна българска сватба в рамките на Фестивала на изкуствата „Арт идея-арт алея”- 20 декември.

м/ Демонстрации на народни занаяти  в рамките на Фестивала на изкуствата „Арт идея-арт алея”- 21 и 27 декември.

н/ Ревю на носии в рамките на Фестивала на изкуствата „Арт идея-арт алея”- 27 декември.

4. В областта на научно-изследователската дейност:

- отпечатан сборникът „Град и памет” - доклади от едноименната Национална  научна конференция, състояла се през октомври 2011 г. в Пазарджик.

- отпечатан „Годишник на РИМ-Пазарджик”, том трети.

- отпечатан Алманах „150 години Народно читалище Виделина-1862  Пазарджик”.

-проведени археологически проучвания с участието на археолози от музея на обектите  Плиска и емпорион Пистирос.

- участие в Национални научни конференции и кръгли маси – Бургас,София, Велинград, Стрелча, Перник, Варна, Русе.

- подготвени и изпратени текстове и снимки за Алманаха на сухопътните войски-том първи.

-предадени за публикуване или публикувани през 2012 г. статии на колеги от музея в различни специализирани издания – сборник „Град и памет”, Годишник на РИМ-Пазарджик-том трети, Алманах „150 години Народно читалище Виделина-1862  Пазарджик”, сборници от Национални конференции в Перник и АЕК „Етъра”-Габрово, сп. „Минало”,  АОР София, сп. „Черга”, в. „Знаме”, в. „Пазарджишка Марица” и др.

5. В областта на рекламната дейност:

- Поддържане и актуализиране на  фейсбук и двата сайта на музея.

- Информация за институцията може да се види и в други специализирани сайтове и рекламни печатни издания- Информатор, Каталог БГ, карта на Пазарджик, Туризъм и бизнес/12 сайта/, списание „Черга”.

-Участие на кметски пресконференции и представяне инициативите на музея през годината.

- Дадени интервюта на местни и централни медии, участие в телевизионни предавания- Нова телевизия, СКАТ, Нова телевизия, ТВ 7, ТВ +, Телекабел, Форти ТВ и др.

-  Представена работата и постиженията на  музея при провеждане на  срещи с представители на Министерство на културата, Областна и Общинска администрации-Пазарджик, при посещение на различни форуми в цялата страна, при гостуване в училища, музеи, галерии, асоциации, клубове и други институции.

6. В областта на финансирането:

Музеят привлече допълнителни финансови средства от спечелени проекти,получени дарения, дофинансиране от Община Пазарджик, продажби на сувенири, рекламни материали, книги.

7. В областта на проектната дейност:

- ПРОЕКТ  по приоритетна ос 1 на ОПРР „Устойчиво и интегрирано градско развитие, Операция 1.1. „Социална инфраструктура”; схема 1.1.3. „Подкрепа за създаване и промотиране на иновативни културни събития.

Наименование на проекта: „Регионален фестивал на изкуствата – Пазарджик”

Стойност на проекта: 416 337 лв.

Бенефициент: Община Пазарджик.

Основни участници: Регионален исторически музей-Пазарджик, ХГ„Ст.Доспевски“, Регионална библиотека „Н.Фурнаджиев“, Младежки дом, АНПТ „ Пазарджик“.

Първият фестивал беше реализиран в периода 19-28 декември 2012 г., като музеят взе участие с изложба, демонстрация на занаяти, ревю на носии.

8.В областта на научно-популяризаторската и културно-информационната дейност:

а/ Централна сграда на музея:

- консултантска помощ по проект за филм за Селищна могила Юнаците на ОУ „Проф.Ив.Батаклиев”.

- консултации на ИМ Брацигово по проект за осигуряване на достъпна среда за хора с увреждания в музея в Брацигово. Проектът е спечелен от музея и реализиран.

- разработване, организиране и стартиране на Програма с гимназиите от Пазарджик, посветена на 100 години от Балканските войни.

- осъществени контакти и изготвена адаптирана програма за работа с деца „През вековете” за неделни училища в Испания, към Асоциация на българи и творци в Испания „Детелина”.

-проведени в музея демонстрации по дърворезба, кулинария, икебана, фризьорство, организирани от РИО Пазарджик по проект NELLI.

- тематични и обзорни беседи в зали  „Археология“, „Възраждане” и „Нова история” пред ученици от средните училища.

- устни и писмени справки на ученици, граждани и институции.

б/ Етнографска експозиция:

- изнасяне на специализирани беседи, съдействие при подготовка на тържества, уроци / ЦДГ „Слънчо”, ОУ „Проф.Иван Батаклиев”/, викторини, оказване на методическа помощ при подготовка на дипломни работи и реферати.

- фотодокументиране на кукерски празници в Лесичово, с.Калугерово и с.Попинци, както и журиране в селата Овчеполци и Калугерово.

- занимания с ученици за изработване на мартеници, писане на яйца с восъчна техника, изработване на обредни хлябове, изработване на сурвачки.